DAS ICT Tablets

Application deadline

31.07.2029, 10:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Computer-related equipment
    30230000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Saturnus 7
6922LX Duiven
Netherlands
E-Mail: info@das-makkelijk.nl
Website: http://www.quadraam.nl

assignment

Welkom op het DAS voor de levering van Tablets voor Quadraam Gelderse Onderwijsgroep te Duiven. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van Tablets. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op het DAS voor de levering van Tablets voor Quadraam Gelderse Onderwijsgroep te Duiven. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van Tablets....
Show more

Description of procurement /scope of services

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle tablets die nodig zijn voor een organisatie als Quadraam Gelderse Onderwijsgroep met 13.000 leerlingen en 1.400 medewerkers.

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Duiven: Computerapparatuur

2021/S 147-390419

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Nationaal identificatienummer: 561963025
Postadres: Saturnus 7
Plaats: Duiven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6922LX
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.quadraam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bcfe14e3ddf7b487cf5520d6a08fbad9
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Stichting Quadraam
Postadres: Saturnus 5
Plaats: Duiven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6922 LX
Land: Nederland
Contactpersoon: Roger Klinkers
E-mail: r.klinkers@quadraam.nl
Telefoon: +31 0641226529
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.quadraam.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bcfe14e3ddf7b487cf5520d6a08fbad9
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS ICT Tablets

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de levering van Tablets voor Quadraam Gelderse Onderwijsgroep te Duiven. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van Tablets. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle tablets die nodig zijn voor een organisatie als Quadraam Gelderse Onderwijsgroep met 13.000 leerlingen en 1.400 medewerkers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/07/2021
Einde: 31/07/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Verplichte uitsluitingsgronden,

- Faillissement of Surseance van betaling

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2029
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Postbus 9030
Plaats: Arnhem
Postcode: 6800 EM
Land: Nederland
E-mail: kortgeding.zutphen@rechtbank.nl
Telefoon: +31 883612000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Roeland Jansen
Postadres: Saturnus 5
Plaats: Duiven
Postcode: 6922 LX
Land: Nederland
E-mail: bestuur@quadraam.nl
Telefoon: +31 0619902991
Internetadres: http://www.quadraam.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2021