DAS ICT hardware – tablets Published by Tenders Electronic Daily

DAS ICT hardware – tablets

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/33894291/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Computer-related equipment
    30230000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Wijzer in onderwijs
Burg Van Lierplein 77
3134 ZB Vlaardingen
Netherlands
Tel.: +31 104451000
E-Mail: info@wijzer.nu
Website: http://www.wijzer.nu

assignment

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – tablets voor Stichting Stichting Wijzer in onderwijs te Vlaardingen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van tablets en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – tablets voor Stichting Stichting Wijzer in onderwijs te Vlaardingen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van tablets en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken...
Show more

Nederland-Vlaardingen: Computerapparatuur

2019/S 150-369762

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 100-241705)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stichting Wijzer in onderwijs
19892912
Burg Van Lierplein 77
Vlaardingen
3134 ZB
Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
Telefoon: +31 104451000
E-mail: info@wijzer.nu
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijzer.nu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS ICT hardware – tablets

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – tablets voor Stichting Stichting Wijzer in onderwijs te Vlaardingen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van tablets en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 100-241705

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle tablets voor Stichting Wijzer in onderwijs. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

Te lezen:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle tablets die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Wijzer in onderwijs met 2 147 leerlingen en 111 medewerkers (2018).

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Kostencriterium - Naam: Prijs

Kostencriterium - Weging: 70

Te lezen:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 23.5.2019

Einde: 13.12.2099

Te lezen:

Aanvang: 23.5.2019

Einde: 1.8.2029

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/12/2099
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: