DAS ICT hardware – touchscreens Published by Tenders Electronic Daily

DAS ICT hardware – touchscreens

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/36600159/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Touch screen monitors
    30231320-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Cambium
Rhijnsburglaan 7a
8181 XW Heerde
Netherlands
E-Mail: stafbureau@stichtingcambium.nl
Website: http://www.stichtingcambium.nl

assignment

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – touchscreens voor Stichting Cambium te Heerde. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van touchscreens en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – touchscreens voor Stichting Cambium te Heerde. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van touchscreens en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod...
Show more

Nederland-Heerde: Touchscreenmonitors

2019/S 150-369711

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 140-343999)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stichting Cambium
401610977
Rhijnsburglaan 7a
Heerde
8181 XW
Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: stafbureau@stichtingcambium.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stichtingcambium.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS ICT hardware – touchscreens

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231320
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – touchscreens voor Stichting Cambium te Heerde. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van touchscreens en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 140-343999

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle touchscreens voor Stichting Cambium. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

Te lezen:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle touchscreens die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Cambium met 1 512 leerlingen en 177 medewerkers (2018).

Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 18.7.2019

Einde: 13.12.2099

Te lezen:

Aanvang: 18.7.2019

Einde: 1.8.2029

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/12/2099
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: