Dynamisch aankoopsysteem categorie communicatie Published by Tenders Electronic Daily

Dynamisch aankoopsysteem categorie communicatie

There are changes or additional information to this announcement. Dynamisch aankoopsysteem categorie communicatie (16.11.2020 20:09)

Application deadline

21.03.2025, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
    79000000-4
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Politie
Nieuwe Uitleg 1
2514 BP Den Haag
Netherlands
E-Mail: inhuurdesk.hrm@politie.nl
Website: http://www.politie.nl/

assignment

De Politie huurt via de Inhuurdesk Politie tijdelijk personeel in en beoogt hiermee een diversiteit aan aanbieders aan te spreken, ongeacht de organisatievorm. De inhuurdesk Politie wordt gepubliceerd als dynamisch aankoopsysteem op grond van de Aanbestedingswet 2012. Vanaf 18.4.2016 geldt hiervoor de Richtlijn betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (2014/24) en daarmee zal de Inhuurdesk onder het regime van die richtlijn vallen.Deze categorie betreft de tijdelijke inhuur van Communicatie personeel. Om in aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten kunnen leveranciers een Verzoek tot toelating indienen voor deze categorie. Dit is mogelijk op de website www.inhuurdeskpolitie.nl
De Politie huurt via de Inhuurdesk Politie tijdelijk personeel in en beoogt hiermee een diversiteit aan aanbieders aan te spreken, ongeacht de organisatievorm. De inhuurdesk Politie wordt gepubliceerd als dynamisch aankoopsysteem op grond van de Aanbestedingswet 2012. Vanaf 18.4.2016 geldt hiervoor de...
Show more

Description of procurement /scope of services

"Communicatie verbindt de Politie met de samenleving, vergroot de burgerbetrokkenheid en draagt rechtstreeks bij aan het vergroten van de (subjectieve) veiligheid en het opsporen van misdrijven".De kolom communicatie ondersteunt de organisatie vanuit drie afdelingen: de directie communicatie, de dienst communicatie van het Politiedienstencentrum (PDC) en de afdelingen communicatie binnen de eenheden.De directie communicatie bestaat uit de afdelingen Media en Publiciteit en Advies en Redactie.Intern richt ze zich op de positionering, de identiteit en het merk Politie. Hiertoe ondersteunt de directie onder andere processen op het gebied van gewenste cultuur, gedrag en leiderschap. Binnen de directie verzorgen de landelijke woordvoerders de contacten met media over landelijke onderwerpen en het beheer van de Politie. Daarnaast richt de directie zich op de reputatie van de Politie, relaties met stakeholders, het primair proces en de samenwerking tussen Politie en burgers. Ten slotte zijn bij de directie communicatie de activiteiten belegd die nationale impact hebben.De Dienst Communicatie PDC telt drie afdelingen: Account en Advies, Innovatie en Onderzoek en Korpsmedia. De Dienst Communicatie levert communicatieadvies op landelijke onderwerpen en verzorgt de productie van de communicatiemiddelen die daaruit voortvloeien. Voor de communicatieafdelingen van de eenheid verzamelt en ontsluit zij best practices. De dienst communicatie fungeert ook als communicatieafdeling voor de bedrijfsvoeringsdiensten van het Politiedienstencentrum. De dienst initieert innovatie en vakontwikkeling en faciliteert training en coaching voor alle communicatieprofessionals binnen de Politie. Verder verzorgt zij de landelijke redactiefunctie voor het intranet, politie.nl, het personeelsblad, opsporingscommunicatie en de social media-accounts van de Politie.De afdelingen communicatie in de eenheden ondersteunen hun eenheidsleiding en zijn verantwoordelijk voor de communicatietaken die dicht bij de operatie plaatsvinden. Zo nemen de eenheden de woordvoering bij lokale incidenten op zich en adviseren zij de wijkteams over communicatie rondom lokale veiligheidsvraagstukken. Ze werken hiervoor binnen de kaders en het beleid dat door de directie is opgesteld. De communicatieafdelingen in de eenheden kennen twee teams: Media en Publiciteit en Advies en Redactie. Voor de categorie communicatie is de Politie regelmatig op zoek naar de professionals, zoals:— junior communicatie adviseurs,— medior communicatie adviseurs,— senior communicatie adviseurs,— copywriters,— redacteuren,— Woordvoerders.Over 2018 en 2019 is zijn er gemiddeld twintig uitvragen per jaar uitgezet voor de categorie communicatie. De Politie is voornemens de categorie te hanteren gedurende een looptijd van vijf jaar, gerekend vanaf 21.3.2020 met een optie tot verlenging van twee maal twaalf maanden.
"Communicatie verbindt de Politie met de samenleving, vergroot de burgerbetrokkenheid en draagt rechtstreeks bij aan het vergroten van de (subjectieve) veiligheid en het opsporen van misdrijven".De kolom communicatie ondersteunt de organisatie vanuit drie afdelingen: de directie communicatie, de dienst...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-'s-Gravenhage: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2020/S 057-136290

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politie
Nationaal identificatienummer: 111668359
Postadres: Nieuwe Uitleg 1
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL
Postcode: 2514 BP
Land: Nederland
Contactpersoon: Angelique Snellenberg
E-mail: inhuurdesk.hrm@politie.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.politie.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/67cd98063d23c78cc2a2f0da85ca0c60
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/67cd98063d23c78cc2a2f0da85ca0c60
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamisch aankoopsysteem categorie communicatie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Politie huurt via de Inhuurdesk Politie tijdelijk personeel in en beoogt hiermee een diversiteit aan aanbieders aan te spreken, ongeacht de organisatievorm. De inhuurdesk Politie wordt gepubliceerd als dynamisch aankoopsysteem op grond van de Aanbestedingswet 2012. Vanaf 18.4.2016 geldt hiervoor de Richtlijn betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (2014/24) en daarmee zal de Inhuurdesk onder het regime van die richtlijn vallen.

Deze categorie betreft de tijdelijke inhuur van Communicatie personeel. Om in aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten kunnen leveranciers een Verzoek tot toelating indienen voor deze categorie. Dit is mogelijk op de website www.inhuurdeskpolitie.nl

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

"Communicatie verbindt de Politie met de samenleving, vergroot de burgerbetrokkenheid en draagt rechtstreeks bij aan het vergroten van de (subjectieve) veiligheid en het opsporen van misdrijven".

De kolom communicatie ondersteunt de organisatie vanuit drie afdelingen: de directie communicatie, de dienst communicatie van het Politiedienstencentrum (PDC) en de afdelingen communicatie binnen de eenheden.

De directie communicatie bestaat uit de afdelingen Media en Publiciteit en Advies en Redactie.

Intern richt ze zich op de positionering, de identiteit en het merk Politie. Hiertoe ondersteunt de directie onder andere processen op het gebied van gewenste cultuur, gedrag en leiderschap. Binnen de directie verzorgen de landelijke woordvoerders de contacten met media over landelijke onderwerpen en het beheer van de Politie. Daarnaast richt de directie zich op de reputatie van de Politie, relaties met stakeholders, het primair proces en de samenwerking tussen Politie en burgers. Ten slotte zijn bij de directie communicatie de activiteiten belegd die nationale impact hebben.

De Dienst Communicatie PDC telt drie afdelingen: Account en Advies, Innovatie en Onderzoek en Korpsmedia. De Dienst Communicatie levert communicatieadvies op landelijke onderwerpen en verzorgt de productie van de communicatiemiddelen die daaruit voortvloeien. Voor de communicatieafdelingen van de eenheid verzamelt en ontsluit zij best practices. De dienst communicatie fungeert ook als communicatieafdeling voor de bedrijfsvoeringsdiensten van het Politiedienstencentrum. De dienst initieert innovatie en vakontwikkeling en faciliteert training en coaching voor alle communicatieprofessionals binnen de Politie. Verder verzorgt zij de landelijke redactiefunctie voor het intranet, politie.nl, het personeelsblad, opsporingscommunicatie en de social media-accounts van de Politie.

De afdelingen communicatie in de eenheden ondersteunen hun eenheidsleiding en zijn verantwoordelijk voor de communicatietaken die dicht bij de operatie plaatsvinden. Zo nemen de eenheden de woordvoering bij lokale incidenten op zich en adviseren zij de wijkteams over communicatie rondom lokale veiligheidsvraagstukken. Ze werken hiervoor binnen de kaders en het beleid dat door de directie is opgesteld. De communicatieafdelingen in de eenheden kennen twee teams: Media en Publiciteit en Advies en Redactie. Voor de categorie communicatie is de Politie regelmatig op zoek naar de professionals, zoals:

— junior communicatie adviseurs,

— medior communicatie adviseurs,

— senior communicatie adviseurs,

— copywriters,

— redacteuren,

— Woordvoerders.

Over 2018 en 2019 is zijn er gemiddeld twintig uitvragen per jaar uitgezet voor de categorie communicatie. De Politie is voornemens de categorie te hanteren gedurende een looptijd van vijf jaar, gerekend vanaf 21.3.2020 met een optie tot verlenging van twee maal twaalf maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 21/03/2020
Einde: 21/03/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/03/2025
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichtingrechtbank@sgrarr.drp.minjus.nl
Telefoon: +31 703813131

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/03/2020