DAS Kantoormeubilair Published by Tenders Electronic Daily

DAS Kantoormeubilair

Application deadline

31.07.2029, 09:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • School furniture
    39160000-1
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen
Schepersweg 6 d
3621JK BREUKELEN
Netherlands
E-Mail: das@onderwijsinkoopgroep.nl
Website: http://www.vechtstreekenvenen.nl

assignment

Welkom op het DAS voor de levering van kantoormeubilair voor Stichting Vechtstreek en Venen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse diensten ingekocht op het gebied van kantoormeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op het DAS voor de levering van kantoormeubilair voor Stichting Vechtstreek en Venen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse diensten ingekocht op het gebied van kantoormeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke...
Show more

Description of procurement /scope of services

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle kantoormeubilair dat nodig is voor een organisatie als Stichting Vechtstreek en Venen met 2500 leerlingen en 250 medewerkers.

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Breukelen

Nederland-Breukelen: Schoolmeubilair

2022/S 184-518323

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen
Nationaal identificatienummer: 111935850
Postadres: Schepersweg 6 d
Plaats: BREUKELEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3621JK
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS Onderwijs Inkoop Groep
E-mail: das@onderwijsinkoopgroep.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vechtstreekenvenen.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/23728181d2ab273a9a5a2748a3c57266
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/23728181d2ab273a9a5a2748a3c57266
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Kantoormeubilair

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de levering van kantoormeubilair voor Stichting Vechtstreek en Venen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse diensten ingekocht op het gebied van kantoormeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Breukelen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle kantoormeubilair dat nodig is voor een organisatie als Stichting Vechtstreek en Venen met 2500 leerlingen en 250 medewerkers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 19/09/2022
Einde: 31/07/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Verplichte uitsluitingsgronden,

- Faillissement of Surseance van betaling

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2029
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clausplein 60
Plaats: Den Haad
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/09/2022