DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs Published by Tenders Electronic Daily

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs

Application deadline

31.07.2029, 10:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • School furniture
    39160000-1
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Elisabethhof 17
2353 EW Leiderdorp
Netherlands
E-Mail: das@onderwijsinkoopgroep.nl
Website: http://www.prooleiden.nl

assignment

Welkom op het DAS voor de levering van Schoolmeubilair Primair Onderwijs voor Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden te Leiden. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van Schoolmeubilair Primair Onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op het DAS voor de levering van Schoolmeubilair Primair Onderwijs voor Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden te Leiden. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse...
Show more

Description of procurement /scope of services

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle schoolmeubilair primair onderwijs die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden met 4234 leerlingen en 223 medewerkers.

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Leiderdorp: Schoolmeubilair

2021/S 146-385880

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Nationaal identificatienummer: 512106347
Postadres: Elisabethhof 17
Plaats: Leiderdorp
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2353 EW
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS Onderwijs Inkoop Groep
E-mail: das@onderwijsinkoopgroep.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prooleiden.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/cb63320816f702fdfb0c25eb5fa406bb
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Alpha Adviesbureau t.a.v. Martine Godlieb, Pieter Sneeuwplein 12, 9461 KA Veendam
Postadres: Pieter Sneeuwplein 12
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9641 KA
Land: Nederland
Contactpersoon: Martine Godlieb
E-mail: mgodlieb@alpha-adviesbureau.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.alpha-adviesbureau.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/cb63320816f702fdfb0c25eb5fa406bb
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: via TenderNed
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de levering van Schoolmeubilair Primair Onderwijs voor Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden te Leiden. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van Schoolmeubilair Primair Onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle schoolmeubilair primair onderwijs die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden met 4234 leerlingen en 223 medewerkers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/07/2021
Einde: 31/07/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Verplichte uitsluitingsgronden,

— Faillissement of Surseance van betaling.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kerncompetentie.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2029
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Haaglanden
Plaats: Leiden
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbankhaaglanden@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/07/2021