DAS inhuur ondersteunende medewerkers Published by Tenders Electronic Daily

DAS inhuur ondersteunende medewerkers

Application deadline

01.08.2029, 13:30 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Supply services of personnel including temporary staff
    79620000-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Heuvellaan 2
2803 DM Gouda
Netherlands
Tel.: +31 413726006
E-Mail: info@das-makkelijk.nl
Website: http://www.d4w.nl

assignment

Welkom op de DAS voor de inhuur van ondersteunende medewerkers voor Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken te Gouda. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse ondersteunende medewerkers ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op de DAS voor de inhuur van ondersteunende medewerkers voor Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken te Gouda. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse ondersteunende medewerkers ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken...
Show more

Description of procurement /scope of services

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle inhuur van ondersteunende medewerkers die nodig is voor een organisatie als Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken met ca. 2 838 leerlingen en ca. 365 medewerkers (2018).

Project adress

Gouda

Nederland-Gouda: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2020/S 085-202123

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Nationaal identificatienummer: 351905228
Postadres: Heuvellaan 2
Plaats: Gouda
NUTS-code: NL
Postcode: 2803 DM
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.d4w.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6aa2a7f877ab0d73a26600af8f4d9b91
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6aa2a7f877ab0d73a26600af8f4d9b91
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS inhuur ondersteunende medewerkers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor de inhuur van ondersteunende medewerkers voor Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken te Gouda. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse ondersteunende medewerkers ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33B
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gouda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle inhuur van ondersteunende medewerkers die nodig is voor een organisatie als Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken met ca. 2 838 leerlingen en ca. 365 medewerkers (2018).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 21/04/2020
Einde: 01/08/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Verplichte uitsluitingsgronden,

— Faillissement of Surseance van betaling.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kerncompetentie

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2029
Plaatselijke tijd: 13:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank locatie Gouda
Postadres: Oosthaven 25
Plaats: Gouda
Postcode: 2801 PC
Land: Nederland
E-mail: CBLoket.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612040

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2020