DAS - Inhuur personeel - Koninklijke Marine (DAS-KM-2) Published by Tenders Electronic Daily

DAS - Inhuur personeel - Koninklijke Marine (DAS-KM-2)

Application deadline

15.02.2026, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Supply services of personnel including temporary staff
    79620000-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Ministerie van Defensie
Postbus 10.000
1780 CA Den Helder
Netherlands
Tel.: +31 223650720
E-Mail: ABE.v.Duist@mindef.nl
Website: http://www.defensie.nl

assignment

Omschrijving procedureDoor middel van deze procedure stelt de Koninklijke Marine (KM) het Dynamisch aankoopsysteem (DAS-KM-2) in waarmee zij tijdelijke capaciteit en expertise gaat verwerven.BedrijfsprofielDe Directie Materiële Instandhouding (DMI), onderdeel van de KM, is verantwoordelijk voor het onderhoud aan en de bevoorrading van het materieel voor het Ministerie van Defensie. Voor meer informatie over het Ministerie van Defensie is de website  www.defensie.nl te raadplegen.Categorieën:De volgende categorieën zijn vooralsnog opgenomen:1. Engineering2. Werkvoorbereiding3. Projectmanagement4. Kwaliteitsmedewerkers
Omschrijving procedureDoor middel van deze procedure stelt de Koninklijke Marine (KM) het Dynamisch aankoopsysteem (DAS-KM-2) in waarmee zij tijdelijke capaciteit en expertise gaat verwerven.BedrijfsprofielDe Directie Materiële Instandhouding (DMI), onderdeel van de KM, is verantwoordelijk voor het...
Show more

Description of procurement /scope of services

Omschrijving procedureDoor middel van deze procedure stelt de Koninklijke Marine (KM) het Dynamisch aankoopsysteem (DAS-KM-2) in waarmee zij tijdelijke capaciteit en expertise gaat verwerven.BedrijfsprofielDe Directie Materiële Instandhouding (DMI), onderdeel van de KM, is verantwoordelijk voor het onderhoud aan en de bevoorrading van het materieel voor het Ministerie van Defensie. Voor meer informatie over het Ministerie van Defensie is de website  www.defensie.nl te raadplegen.Categorieën:De volgende categorieën zijn vooralsnog opgenomen:1. Engineering2. Werkvoorbereiding3. Projectmanagement4. Kwaliteitsmedewerkers
Omschrijving procedureDoor middel van deze procedure stelt de Koninklijke Marine (KM) het Dynamisch aankoopsysteem (DAS-KM-2) in waarmee zij tijdelijke capaciteit en expertise gaat verwerven.BedrijfsprofielDe Directie Materiële Instandhouding (DMI), onderdeel van de KM, is verantwoordelijk voor het...
Show more

Others CPV Codes
  • Supply services of personnel including temporary staff
    79620000-6
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Den Helder

Nederland-Den Helder: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 012-026967

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Postbus 10.000
Plaats: Den Helder
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1780 CA
Land: Nederland
Contactpersoon: Alex van Duist
E-mail: ABE.v.Duist@mindef.nl
Telefoon: +31 223650720
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189320
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189320
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189320
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS - Inhuur personeel - Koninklijke Marine (DAS-KM-2)

Referentienummer: DAS-KM-02 - 189320
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Omschrijving procedure

Door middel van deze procedure stelt de Koninklijke Marine (KM) het Dynamisch aankoopsysteem (DAS-KM-2) in waarmee zij tijdelijke capaciteit en expertise gaat verwerven.

Bedrijfsprofiel

De Directie Materiële Instandhouding (DMI), onderdeel van de KM, is verantwoordelijk voor het onderhoud aan en de bevoorrading van het materieel voor het Ministerie van Defensie. Voor meer informatie over het Ministerie van Defensie is de website  www.defensie.nl te raadplegen.

Categorieën:

De volgende categorieën zijn vooralsnog opgenomen:

1. Engineering

2. Werkvoorbereiding

3. Projectmanagement

4. Kwaliteitsmedewerkers

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 72 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Helder

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omschrijving procedure

Door middel van deze procedure stelt de Koninklijke Marine (KM) het Dynamisch aankoopsysteem (DAS-KM-2) in waarmee zij tijdelijke capaciteit en expertise gaat verwerven.

Bedrijfsprofiel

De Directie Materiële Instandhouding (DMI), onderdeel van de KM, is verantwoordelijk voor het onderhoud aan en de bevoorrading van het materieel voor het Ministerie van Defensie. Voor meer informatie over het Ministerie van Defensie is de website  www.defensie.nl te raadplegen.

Categorieën:

De volgende categorieën zijn vooralsnog opgenomen:

1. Engineering

2. Werkvoorbereiding

3. Projectmanagement

4. Kwaliteitsmedewerkers

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd is 48 maanden. De KM kan de looptijd met twee maal 48 maanden verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Alle communicatie graag via de vraag & antwoord module van Negometrix / Mercell.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie hiervoor de (Selectieleidraad) Instellings- en instandhoudingprocedure van het DAS.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

Niet van toepassing.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

Niet van toepassing.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de nadere uitvraag in Negometrix.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2026
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 16/02/2026
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie www.negometrix.nl tender: 189320 DAS - Inhuur personeel - Koninklijke Marine (DAS-KM-2)

Alle communicatie graag via de vraag & antwoord module van Negometrix / Mercell.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60 Den Haag
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/01/2022