Dynamisk indkøbssystem på Elevatorydelser Published by Tenders Electronic Daily

Dynamisk indkøbssystem på Elevatorydelser

There are changes or additional information to this announcement. Dynamisk indkøbssystem på Elevatorydelser (27.01.2023 20:10)

Application deadline

08.04.2032, 14:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair and maintenance services
    50000000-5
Language

Danish

Contracting authority / owner

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Denmark
Tel.: +45 41854899
E-Mail: stkd@aarhus.dk
Website: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09af2acd-ae78-4e44-be0d-2a34233fd0f4/homepage

assignment

Aarhus Kommune udbyder i 2022 et Dynamisk indkøbssystem vedrørende Elevatorservice omhandlende Elevatormodernisering og -reparationer, service og vedligeholdelse samt lovpligtige eftersyn.Der vil under systemet blive udbudt rammeaftaler på Levering af løbende service, herunder alarmudkald, vedligeholdelse samt lovpligtige eftersyn under 50.000kr.Desuden vil der under systemet blive gennemført miniudbud vedrørende Elevatormodernisering og -reparationer over 50.000kr.Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af produkter og tjenesteydelser, der er omfattet af det dynamiske indkøbssystem, udgør i systemets levetid (forventet 10 år) mellem 30 og 60 millioner danske kr. ekskl. moms. Værdien opgjort i felt II.1.5 er udtryk for den højeste værdi i intervallet.
Aarhus Kommune udbyder i 2022 et Dynamisk indkøbssystem vedrørende Elevatorservice omhandlende Elevatormodernisering og -reparationer, service og vedligeholdelse samt lovpligtige eftersyn.Der vil under systemet blive udbudt rammeaftaler på Levering af løbende service, herunder alarmudkald, vedligeholdelse...
Show more

Description of procurement /scope of services

Udførsel af Elevatormodernisering og -reparationer, service og vedligeholdelse samt lovpligtige eftersyn.

Others CPV Codes
  • Lift-maintenance services
    50750000-7
Project adress

Region (NUTS code): DK042 Østjylland
Aarhus Kommune

Danmark-Aarhus: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2022/S 075-201842

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Dirksen
E-mail: stkd@aarhus.dk
Telefon: +45 41854899
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09af2acd-ae78-4e44-be0d-2a34233fd0f4/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09af2acd-ae78-4e44-be0d-2a34233fd0f4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09af2acd-ae78-4e44-be0d-2a34233fd0f4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09af2acd-ae78-4e44-be0d-2a34233fd0f4/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem på Elevatorydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune udbyder i 2022 et Dynamisk indkøbssystem vedrørende Elevatorservice omhandlende Elevatormodernisering og -reparationer, service og vedligeholdelse samt lovpligtige eftersyn.

Der vil under systemet blive udbudt rammeaftaler på Levering af løbende service, herunder alarmudkald, vedligeholdelse samt lovpligtige eftersyn under 50.000kr.

Desuden vil der under systemet blive gennemført miniudbud vedrørende Elevatormodernisering og -reparationer over 50.000kr.

Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af produkter og tjenesteydelser, der er omfattet af det dynamiske indkøbssystem, udgør i systemets levetid (forventet 10 år) mellem 30 og 60 millioner danske kr. ekskl. moms. Værdien opgjort i felt II.1.5 er udtryk for den højeste værdi i intervallet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50750000 Vedligeholdelse af elevatorer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførsel af Elevatormodernisering og -reparationer, service og vedligeholdelse samt lovpligtige eftersyn.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af produkter og tjenesteydelser, der er omfattet af det dynamiske indkøbssystem, udgør i systemets levetid (forventet 10 år) mellem 30 og 60 millioner danske kr. ekskl. moms. Værdien opgjort i felt II.1.5 er udtryk for den højeste værdi i intervallet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udførsel elevatormodernisering og -reparationer, service og vedligeholdelse samt lovpligtige eftersyn kræver autorisation på elevatorområdet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i ESPD’et angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Egenkapital

- Regnskaber med blank revisorpåtegning

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, af hvis regnskaber for de seneste to afsluttede regnskabsår det fremgår, at ansøgeren

- Har en positiv egenkapital (egenkapitalen for begge regnskabsår bedes angivet i ESPD’et)

- Har regnskaber fra de pågældende 2 år med blank revisorpåtegning

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

-I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen. Med udført inden for de seneste 3 år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 3 år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort. Med lignende leveringer menes udførsel af modernisering, reparationer, service, vedligeholdelse, lovpligtige eftersyn m.m. af elevatorer i offentlige bygninger/administrationsbygninger i drift. Mindst 1 reference skal vedrøre en kontrakt/rammeaftale om servicering af minimum 10 elevatorer enten på samme adresse eller forskellige adresser. Der skal angives minimum 3 referencer og maksimalt 5 referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencerne skal:

- Vedrøre udførsel af modernisering, reparationer, service, vedligeholdelse, lovpligtige eftersyn m.m. af elevatorer i offentlige bygninger/administrationsbygninger i drift.

- Mindst 1 reference skal vedrøre en kontrakt/rammeaftale om servicering af minimum 10 elevatorer enten på samme adresse eller forskellige adresser.

Referencelisten bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde. Referencelisten skal minimum indeholde 3 og maksimalt 5 relevante referencer. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der indgår en række bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Derudover gælder der en arbejdsklausul. Dette vil i forbindelse af hvert konkrete indkøb blive præciseret af Aarhus Kommunes til enhver tid gældende CSR-bilag

Leverandøren i hele aftaleperioden skal opretholde relevant produkt- og erhvervsansvarsforsikring. Den krævede forsikringssum defineres ved det enkelte konkrete indkøb.

Der kan blive anvendt sikkerhedsstillelse, hvilket i så fald vil blive præciseret ved det konkrete indkøb.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2032
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

Udover udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder i dette udbud følgende af udbudslovens §137 frivillige udelukkelsesgrunde:

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område.

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet.

— Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

—Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. Udbudslovens § 137, nr. 7, jf. dog Udbudslovens § 135, stk. 4.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en udelukkelsesgrund.

Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling, indhente dokumentation for oplysninger, der fremgår af ESPD .

Dokumentation for ESPD skal fremsendes inden for en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel.

Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.

Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at hvis dokumenter eller certifikater ikke udstedes af den pågældende medlemsstat eller land eller ikke er dækkende for udelukkelsesgrunden, kan de erstattes af en erklæring under ed. I lande, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, kan en erklæring på tro og love accepteres. Den skal opfylde en af følgende betingelser:

— Afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed

— Afgivet for en notar

— Afgivet for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.

Kravene til dokumentation gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.

For tilbud afgivet af konsortier gælder at konsortiedeltagerne afgiver tilbud i fællesskab og hæfter solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation, vil konsortiedeltagerne skulle udfylde og underskrive en konsortieerklæring fremsendt af Aarhus kommune, hvori konsortiets sammensætning samt hæftelse bekræftes.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, hæfter tilbudsgiver og de pågældende enheder solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation, vil den enkelte enhed, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på, skulle udfylde og underskrive en erklæring fremsendt af Aarhus kommune om, at enheden stiller sine ressourcer til rådighed i forbindelse med opgaven.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2022