DAS — inhuur onderwijzend personeel en gespecialiseerde inhuur Published by Tenders Electronic Daily

DAS — inhuur onderwijzend personeel en gespecialiseerde inhuur

Application deadline

31.07.2029, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Supply services of personnel including temporary staff
    79620000-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

DASmakkelijk namens Rijn IJssel
Frisselsteinstraat 5
5461 AD Veghel
Netherlands
Tel.: +31 413726006
E-Mail: info@das-makkelijk.nl
Website: http://www.das-makkelijk.nl

assignment

Welkom op het DAS voor de inhuur van arbeidskrachten OP en gespecialiseerde inhuur (adviseurs, interim managers) voor ROC Rijn IJssel. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze de volgende behoefte ingehuurd:— onderwijzend personeel ingehuurd op detacheringsbasis uitgaande van een uurtarief, dat niet middels de reeds aanbestede raamovereenkomsten met uitzendbureaus (perceel 1) en detacheerders (perceel 2) kan worden gecontracteerd,— gespecialiseerde inhuur (adviseurs, interim managers).Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een lopende uitvraag in dit DAS terug te trekken als deze middels een ander kanaal is ingevuld.
Welkom op het DAS voor de inhuur van arbeidskrachten OP en gespecialiseerde inhuur (adviseurs, interim managers) voor ROC Rijn IJssel. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze de volgende behoefte ingehuurd:— onderwijzend personeel ingehuurd op detacheringsbasis uitgaande van een uurtarief, dat niet...
Show more

Description of procurement /scope of services

Welkom op het DAS voor de inhuur van arbeidskrachten OP en gespecialiseerde inhuur (adviseurs, interim managers) voor ROC Rijn IJssel. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze de volgende behoefte ingehuurd:— onderwijzend personeel ingehuurd op detacheringsbasis uitgaande van een uurtarief, dat niet middels de reeds aanbestede raamovereenkomsten met uitzendbureaus (perceel 1) en detacheerders (perceel 2) kan worden gecontracteerd,— gespecialiseerde inhuur (adviseurs, interim managers).Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een lopende uitvraag in dit DAS terug te trekken als deze middels een ander kanaal is ingevuld.
Welkom op het DAS voor de inhuur van arbeidskrachten OP en gespecialiseerde inhuur (adviseurs, interim managers) voor ROC Rijn IJssel. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze de volgende behoefte ingehuurd:— onderwijzend personeel ingehuurd op detacheringsbasis uitgaande van een uurtarief, dat niet...
Show more

Others CPV Codes
  • Supply services of personnel including temporary staff
    79620000-6
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Veghel: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2020/S 140-344889

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DASmakkelijk namens Rijn IJssel
Nationaal identificatienummer: 71710949
Postadres: Frisselsteinstraat 5
Plaats: Veghel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5461 AD
Land: Nederland
Contactpersoon: Elle Verwegen
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.das-makkelijk.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=155375

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=155375
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS — inhuur onderwijzend personeel en gespecialiseerde inhuur

Referentienummer: 155375
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de inhuur van arbeidskrachten OP en gespecialiseerde inhuur (adviseurs, interim managers) voor ROC Rijn IJssel. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze de volgende behoefte ingehuurd:

— onderwijzend personeel ingehuurd op detacheringsbasis uitgaande van een uurtarief, dat niet middels de reeds aanbestede raamovereenkomsten met uitzendbureaus (perceel 1) en detacheerders (perceel 2) kan worden gecontracteerd,

— gespecialiseerde inhuur (adviseurs, interim managers).

Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een lopende uitvraag in dit DAS terug te trekken als deze middels een ander kanaal is ingevuld.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Welkom op het DAS voor de inhuur van arbeidskrachten OP en gespecialiseerde inhuur (adviseurs, interim managers) voor ROC Rijn IJssel. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze de volgende behoefte ingehuurd:

— onderwijzend personeel ingehuurd op detacheringsbasis uitgaande van een uurtarief, dat niet middels de reeds aanbestede raamovereenkomsten met uitzendbureaus (perceel 1) en detacheerders (perceel 2) kan worden gecontracteerd,

— gespecialiseerde inhuur (adviseurs, interim managers).

Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een lopende uitvraag in dit DAS terug te trekken als deze middels een ander kanaal is ingevuld.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2020
Einde: 01/08/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Voor deze aanbesteding worden alle uitsluitingsgronden opgenomen in art. 2.86 van de gewijzigde Aanbestedingswet gehanteerd.

De uitsluitingsgronden zijn in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) opgenomen in Deel III, onderdeel A en B.

Inschrijvers kunnen verklaren dat de bovenstaande uitsluitingsgronden niet op hen van toepassing zijn door het rechtsgeldig ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Naast genoemde verplichte uitsluitingsgronden wordt de volgende facultatieve uitsluitingsgrond (onderdeel C van het UEA) gehanteerd:

— faillissement, insolventie of gelijksoortig.

Als bewijsstuk: een gedragsverklaring aanbesteden die gedateerd is op of na 1.7.2016, om aan te tonen dat de uitsluitingsgronden in artikel 2.86 van de gewijzigde Aanbestedingswet niet van toepassing zijn.

Een verklaring van de Belastingdienst die op het moment van inschrijven niet ouder is dan zes maanden en waarin staat dat de uitsluitingsgrond inzake het niet voldoen van betaling van belastingen en sociale verzekeringspremies, artikel 2.86 artikel 5 en artikel 2.87 in het eerste lid, onderdeel j niet op hem van toepassing is.

Een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel die op het moment van inschrijven niet ouder is dan zes maanden, om aan te tonen dat de uitsluitingsgrond in artikel 2.87 onderdeel b van de gewijzigde Aanbestedingswet niet op hem van toepassing is.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag.

Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS.

Bewijsstuk: een referentiebeschrijving die, naar oordeel van opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat Inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan drie jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er één referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in één referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan één competentie te voldoen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2029
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 01/08/2029
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/07/2020