DAS Architecten

Application deadline

31.07.2029, 10:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural and related services
    71200000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Trivium 74
4873 LP ETTEN-LEUR
Netherlands
Tel.: +31 413726006
E-Mail: info@das-makkelijk.nl
Website: http://www.curio.nl

assignment

Welkom op het DAS voor Architecten voor Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze architecten (zie kruisjeslijst) ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op het DAS voor Architecten voor Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze architecten (zie kruisjeslijst) ingekocht. Hiermee wordt beoogd...
Show more

Description of procurement /scope of services

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle inzet van Architecten die nodig is voor een organisatie als Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant met ca. 23.000 leerlingen en ca. 2.200 medewerkers.

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND, NL411 West-Noord-Brabant
Etten-Leur

Nederland-Etten-Leur: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2021/S 148-394529

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Nationaal identificatienummer: 33654438
Postadres: Trivium 74
Plaats: ETTEN-LEUR
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4873 LP
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.curio.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2524b43426a397bbdffb49756d98d15d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2524b43426a397bbdffb49756d98d15d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Architecten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor Architecten voor Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze architecten (zie kruisjeslijst) ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Etten-Leur

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle inzet van Architecten die nodig is voor een organisatie als Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant met ca. 23.000 leerlingen en ca. 2.200 medewerkers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/07/2021
Einde: 31/07/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Faillissement of Surseance van betaling,

- Verplichte uitsluitingsgronden

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2029
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: dagvaardingen.breda.rb-zwb@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2021