DAS vergader- en personeelsruimte meubilair Published by Tenders Electronic Daily

DAS vergader- en personeelsruimte meubilair

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/91426019/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • School furniture
    39160000-1
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Groenendaal 7
6715 BA Ede
Netherlands
Tel.: +31 413726006
E-Mail: info@das-makkelijk.nl
Website: http://www.skovv.nl

assignment

Welkom op het DAS voor de levering van Vergader- en personeelsruimte meubilair voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei te Ede. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van vergader- en personeelsruimte. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op het DAS voor de levering van Vergader- en personeelsruimte meubilair voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei te Ede. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van vergader- en personeelsruimte. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders...
Show more

Nederland-Ede: Schoolmeubilair

2020/S 150-367765

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 097-233864)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Nationaal identificatienummer: 491700860
Postadres: Groenendaal 7
Plaats: Ede
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6715 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skovv.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS vergader- en personeelsruimte meubilair

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de levering van Vergader- en personeelsruimte meubilair voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei te Ede. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van vergader- en personeelsruimte. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-233864

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Naam en adressen
In plaats van:

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

491700860

Groenendaal 7

Ede

6715 BA

NL

DAS makkelijk

+31 318640405

info@bouwcalcede.nl

NL

http://www.skovv.nl

Te lezen:

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

491700860

Groenendaal 7

Ede

6715 BA

NL

DAS makkelijk

+31 413726006

info@das-makkelijk.nl

NL

http://www.skovv.nl

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Te lezen:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 50

Prijs - Weging: 50

VII.2)Overige nadere inlichtingen: