Inhuur personeel en adviesdiensten Published by Tenders Electronic Daily

Inhuur personeel en adviesdiensten

Application deadline

14.01.2025, 12:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Supply services of personnel including temporary staff
  79620000-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College
Van Schaikweg 98
7811KL Emmen
Netherlands
Tel.: +31 620604363
E-Mail: H.Prinsen@drenthecollege.nl
Website: www.drenthecollege.nl

assignment

Deze aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de Europese aanbesteding Inhuur personeel en adviesdiensten voor Drenthe College.

Description of procurement /scope of services

Inhuur en personeel en adviesdiensten

Others CPV Codes
 • Financial consultancy services
  66171000-9
 • Housing services
  70333000-4
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Research and development consultancy services
  73200000-4
 • Development consultancy services
  73220000-0
 • Supporting services for the government
  75130000-6
 • General personnel services for the government
  75131100-4
 • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
  79000000-4
 • Business and management consultancy and related services
  79400000-8
 • Human resources management consultancy services
  79414000-9
 • Management-related services
  79420000-4
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
 • Personnel services except placement and supply services
  79630000-9
 • Facilities management services
  79993100-2
 • Specialist training services
  80510000-2
 • Vocational training services
  80530000-8
 • Financial consultancy services
  66171000-9
 • Housing services
  70333000-4
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Research and development consultancy services
  73200000-4
 • Development consultancy services
  73220000-0
Show more
Project adress

Region (NUTS code): NL13 Drenthe

Nederland-Emmen: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 238-683022

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College
Nationaal identificatienummer: 41020699
Postadres: Van Schaikweg 98
Plaats: Emmen
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 7811KL
Land: Nederland
Contactpersoon: Han Prinsen
E-mail: H.Prinsen@drenthecollege.nl
Telefoon: +31 620604363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.drenthecollege.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/23826
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://s2c.mercell.com/today/23591
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://s2c.mercell.com/today/23591
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur personeel en adviesdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de Europese aanbesteding Inhuur personeel en adviesdiensten voor Drenthe College.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66171000 Diensten voor financieel advies
70333000 Huisvestingsdiensten
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
73220000 Advies inzake ontwikkeling
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79414000 Advies inzake personeelsbeheer
79420000 Diensten op het gebied van management
79421000 Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
79630000 Personeelsdiensten, met uitzondering van plaatsing en „outplacement”
79993100 Faciliteitenbeheer
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13 Drenthe
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inhuur en personeel en adviesdiensten

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er zal van tevoren worden onderzocht of het Dynamisch Aankoopsysteem nog steeds gebruikt gaat worden voor Inhuur personeel.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2025
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Postadres: Brinkstraat 4
Plaats: Assen
Postcode: 9401HZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Assen
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/12/2022