Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu 1.1.2024-31.12.2029 Published by Tenders Electronic Daily

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu 1.1.2024-31.12.2029

There are changes or additional information to this announcement. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu 1.1.2024-31.12.2029 (30.08.2023 20:14), Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu 1.1.2024-31.12.2029 (18.08.2023 20:18)

Application deadline

31.12.2029, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Social work and related services
  85300000-2
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
Finland
E-Mail: virpi.lehtinen@ovph.fi
Website: http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi

assignment

Pohjanmaan hyvinvointialueen hankintatoimi pyytää osallistumishakemuksia kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään, jonka perusteella hankitaan kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluita Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2024 -31.12.2029. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Osallistumishakemus on sitova ja se tulee laatia ruotsin tai suomen kielellä. Hankintaprosessi on kaksikielinen (ruotsi, suomi). Hankinta koostuu kolmesta (3) palveluluokasta eli osa-alueesta. 1. Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus, jossa sosiaalialan ammattilaisen antamasta tuesta ja ohjauksesta vastaa Pohjanmaan hyvinvointialue. 2. Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammattilaisen antama tuki ja ohjaus. 3. Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammattilaisen antama työ- ja toimintakykyä kartoittava palvelu.Jokaiselle osa-alueelle muodostetaan hankinnan perusteella palveluluokkakohtainen palveluntoimittajarekisteri. Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyy hankintajärjestelmään kaikki hankinnan soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa päätöksenteon perusteena on laatu, maks. 100 pistettä. Pisteet lasketaan palveluittain (osa-alueittain). Hyvinvointialue voi hankkia kuntouttavan työtoiminnan palvelua tekemällä kirjallisen sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottamisesta rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. HUOM! Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 13 §:n 2 momentin mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Yritykset eivät voi jättää osallistumishakemusta, vaan ne hylätään automaattisesti. Palveluntuottaja ei voi käyttää alihankintaa tämän hankinnan mukaisissa palveluissa.
Pohjanmaan hyvinvointialueen hankintatoimi pyytää osallistumishakemuksia kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään, jonka perusteella hankitaan kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluita Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2024 -31.12.2029. Palvelun tulee täyttää Euroopan...
Show more

Lots 1

Job / name

Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus, jossa sosiaalialan ammattilaisen antamasta tuesta ja ohjauksesta vastaa Pohjanmaan hyvinvointialue

Description of procurement /scope of services

Palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan kuntouttavan työtoiminnan työtehtäviä, joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Palvelu koostuu asiakkaalle järjestettävistä työtoiminnan tehtävistä, sekä työtoiminnan tehtävien ja työelämätaitojen ohjauksesta. Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa asiakkaalle jakson aikana annettavasta sosiaalialan ammatillisesta tuesta ja ohjauksesta, joka kuuluu osaksi kuntouttavan työtoiminnan palvelua. Vähimmäisvaatimukset• Ohjaaja on asiakkaan saatavilla tai tavoitettavissa koko työtoimintapäivän ajan• Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle kuntouttavan työtoiminnan työtehtävissä tarvittavat suojavaatteet ja varusteet• Palveluntuottaja tarjoaa työtoimintapaikassa asiakkaalle mahdollisuuden omatoimiruokailuun ja siihen soveltuvat tilat sekä wc-tilat• Palveluntuottaja seuraa asiakkaiden läsnäolopäiviä kirjallisesti ja raportoi niistä kaksi kertaa kuukaudessa kuukausittain tilaajan yhteyshenkilölle.• Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaiden poissaoloista tilaajan yhteyshenkilölle sovitun käytännön mukaisesti• Palveluntuottaja vastaa asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan havainnoinnista työtoimintapaikalla ja antaa tilaajan yhteyshenkilölle havainnoinnin perusteella suullisen tai kirjallisen palautteen työtoiminnan sujumisesta• Palveluntuottaja vastaa siitä, että toiminta täyttää työturvallisuuslaissa (738/2002) mainitut vaatimukset ja että työtoimintapaikalla on välttämättömät ensiaputarvikkeet• Palveluntuottaja tukee asiakkaan tavoitteiden toteutumista ja työyhteisötaitoja sekä huomioi asiakkaan toimintakyvyn työtehtävien rakentamisessa• Palveluntuottajan tulee nimetä kuntouttavan työtoiminnan toteutuksesta vastaava(t) yhteyshenkilö(t) ja toimipaikan yhteystiedot erilliselle lomakkeelle, joka liitetään sopimuksen liitteeksi (liite 7). Katso palvelukuvaus (liite 1), kohta 2.3.1. Ostopalvelu 1.
Palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan kuntouttavan työtoiminnan työtehtäviä, joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Palvelu koostuu asiakkaalle järjestettävistä työtoiminnan tehtävistä, sekä työtoiminnan tehtävien ja työelämätaitojen ohjauksesta. Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa asiakkaalle...
Show more

Others CPV Codes
 • Health and social work services
  85000000-9
Project adress

Region (NUTS code): FI195 Pohjanmaa
Pohjanmaan hyvinvointialue.

Lots 2

Job / name

Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammattilaisen antama tuki ja ohjaus

Description of procurement /scope of services

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan yksilöohjattua ja halutessaan ryhmämuotoista palvelua.Palvelu koostuu asiakkaalle järjestettävistä työtoiminnan tehtävistä sekä työtoiminnan tehtävien ja työelämätaitojen ohjauksesta. Palveluun sisältyy tuki ja ohjaus, joka toteutuu yksilö- ja työvalmennuksena sekä ryhmämuotoisena palveluna asiakkaan tarpeen laajuisesti sovitun työtoimintajakson aikana. Palveluun tulee sisältyä työtoiminnan tehtävien ohella asiakkaille yksilöllisesti suunniteltua ohjausta viikoittain. Palvelu sisältää aina yksilövalmennusta ja mahdollisesti ryhmävalmennusta. Ryhmämuotoinen toiminta voi pitää sisällään hyvinvointiin, työ- ja toimintakykyyn, työelämätaitoihin, digitaitoihin ja arjen hallintaan liittyviä teemoja. Jakson aikana asiakasta tuetaan ja ohjataan tarvittaessa etuisuuksien hakuun, sähköisten asiointipalveluiden käyttöön ja työnhakuasiakirjojen päivittämiseen.Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) asetetut vaatimukset ja muut kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat lainsäädännön edellytykset. Palvelutuottajan tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoituksenvaraisessa rekisterissä. Palvelu sisältää yksilö- ja mahdollisesti ryhmämuotoista valmennusta. Toimintaympäristö voi vastata todellista työskentely-ympäristöä. Toiminta voi olla asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan arjen ja sosiaalisten taitojen kuntoutusta ja/tai työtoiminnalla ammatillisten taitojen ja työllistymisvalmiuksien lisäämistä. Asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti palvelun tilaajan yhteyshenkilölle. Vähimmäisvaatimukset:• Palveluun tulee sisältyä työtoiminnan tehtävien ohella asiakkaille yksilöllisesti suunniteltua ohjausta • Ohjaaja on asiakkaan saatavilla tai tavoitettavissa koko työtoimintapäivän ajan• Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle kuntouttavan työtoiminnan työtehtävissä tarvittavat suojavaatteet ja varusteet• Palveluntuottaja tarjoaa työtoimintapaikassa asiakkaalle mahdollisuuden omatoimiruokailuun ja siihen soveltuvat tilat sekä wc-tilat.• Palveluntuottaja seuraa asiakkaiden läsnäolopäiviä kirjallisesti ja raportoi niistä tilaajalle kaksi kertaa kuukaudessa. • Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle osoitteeseen kuntouttava.tyotoiminta@ovph.fi kaksi kertaa kuukaudessa (kuukauden 15. ja kuukauden viimeinen päivä) tiedot asiakkaiden läsnäolo- ja poissaolopäivistä Tilaajan osoittamalla läsnäololistalla. • Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaiden poissaoloista tilaajan yhteyshenkilölle sovitun käytännön mukaisesti• Palveluntuottaja vastaa asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan havainnoinnista työtoimintapaikalla ja antaa tilaajan yhteyshenkilölle havainnoinnin perusteella suullisen tai kirjallisen palautteen työtoiminnan sujumisesta• Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle tarvittaessa kuljetuksen kuntouttavan työtoimintapäivän aikana tapahtuviin siirtymisiin omalla kustannuksellaan• Palveluntuottaja vastaa siitä, että toiminta täyttää työturvallisuuslaissa (738/2002) mainitut vaatimukset ja että työtoimintapaikalla on ensiapuvalmius• Palveluntuottaja tukee asiakkaan tavoitteiden toteutumista ja työyhteisötaitoja sekä huomioi asiakkaan toimintakyvyn työtehtävien rakentamisessa• Palveluntuottaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan yksilöllisestä arvioinnista kirjallisesti. Lisäksi arviointi tulee antaa suullisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Arviointi tapahtuu tilaajan yhteyshenkilön kanssa sovittujen käytäntöjen ja tietosisältöjen mukaisesti (mm. Sosmetan mukainen lomakkeisto)• Palveluntuottajalla on käytettävissään sosiaalialan ammattihenkilö, joka toteuttaa (Huom! Teksti jatkuu palvelukuvauksessa!) Katso palvelukuvaus (liite 1), kohta 2.3.2. Ostopalvelu 2!
Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan yksilöohjattua ja halutessaan ryhmämuotoista palvelua.Palvelu koostuu asiakkaalle järjestettävistä työtoiminnan tehtävistä sekä työtoiminnan tehtävien ja työelämätaitojen ohjauksesta. Palveluun sisältyy tuki ja ohjaus, joka toteutuu yksilö- ja työvalmennuksena...
Show more

Others CPV Codes
 • Health and social work services
  85000000-9
Project adress

Region (NUTS code): FI195 Pohjanmaa
Pohjanmaan hyvinvointialue.

Lots 3

Job / name

Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammattilaisen antama työ- ja toimintakykyä kartoittava palvelu

Description of procurement /scope of services

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan yksilöohjattua ja halutessaan ryhmämuotoista palvelua.Työ- ja toimintakykyä kartoittavaa palvelua voidaan hankkia kuntouttavan työtoiminnan 3-6 kuukauden jaksoksi asiakkaille, jotka tarvitsevat toiminnan kautta tapahtuvaa lisäselvitystä työllistymispolun suunnittelemiseksi ja/tai kohdennettua näyttöä työ- ja toimintakyvystä muiden jatkosuunnitelmien tekemiseksi. Asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan sovitusti palvelun tilaajan yhteyshenkilölle. Palveluntuottaja käyttää raportoinnissaan työ- ja toimintakyvyn kartoitusta ja raportointia varten mittaria/työkalua (= Avain -mittari). Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) asetetut vaatimukset ja muut kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat lainsäädännön edellytykset. Palvelutuottajan tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoituksenvaraisessa rekisterissä.Palvelu koostuu asiakkaalle järjestettävistä työtoiminnan tehtävistä, sekä yksilömuotoisesta ohjauksesta ja mahdollisesta ryhmätoiminnasta sekä valmennuksesta asiakkaan tarpeen laajuisesti sovitun työtoimintajakson aikana.Vähimmäisvaatimukset:• Palveluun tulee sisältyä työtoiminnan tehtävien ohella asiakkaille yksilöllisesti suunniteltua ohjausta • Ohjaaja on asiakkaan saatavilla tai tavoitettavissa koko työtoimintapäivän ajan• Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle kuntouttavan työtoiminnan työtehtävissä tarvittavat suojavaatteet ja varusteet• Palveluntuottaja tarjoaa työtoimintapaikassa asiakkaalle mahdollisuuden omatoimiruokailuun ja siihen soveltuvat tilat sekä wc-tilat• Palveluntuottaja seuraa asiakkaiden läsnäolopäiviä kirjallisesti ja raportoi niistä tilaajalle kaksi kertaa kuukaudessa. • Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle osoitteeseen kuntouttava.tyotoiminta@ovph.fi kaksi kertaa kuukaudessa (kuukauden 15. ja kuukauden viimeinen päivä) tiedot asiakkaiden läsnäolo- ja poissaolopäivistä Tilaajan osoittamalla läsnäololistalla. • Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaiden poissaoloista tilaajan yhteyshenkilölle sovitun käytännön mukaisesti• Palveluntuottaja vastaa asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan havainnoinnista toimintapaikalla ja antaa tilaajan yhteyshenkilölle havainnoinnin perusteella suullisen tai kirjallisen palautteen työtoiminnan sujumisesta• Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle tarvittaessa kuljetuksen kuntouttavan työtoimintapäivän aikana tapahtuviin siirtymisiin omalla kustannuksellaan• Palveluntuottaja vastaa siitä, että toiminta täyttää työturvallisuuslaissa (738/2002, ) mainitut vaatimukset ja että työtoimintapaikalla on ensiapuvalmius• Palveluntuottaja tukee asiakkaan tavoitteiden toteutumista ja työyhteisötaitoja sekä huomioi asiakkaan toimintakyvyn työtehtävien rakentamisessa• Palveluntuottaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan yksilöllisestä arvioinnista kirjallisesti. Lisäksi arviointi tulee antaa suullisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Arviointi tapahtuu tilaajan yhteyshenkilön kanssa sovittujen käytäntöjen ja tietosisältöjen mukaisesti (Avain -mittari)• Palveluntuottajalla on käytettävissään sosiaalialan ammattihenkilö, joka toteuttaa kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa määritellyn tuen ja ohjauksen kuntouttavan työtoiminnan asiakkailleen• Palveluntuottaja toteuttaa työ- ja toimintakyvyn kartoituksen kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle sosiaalialan ammattihenkilön toimesta ja raportoi siitä erikseen sovitun käytännön mukaisesti kirjallisesti tilaajan yhteyshenkilölle• Palveluntuottaja liittyy Kanta-palveluiden sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon julkisen sektorin ja tilaajan (Huom! Teksti jatkuu palvelukuvauksessa!)Katso palvelukuvaus (liite 1.) kohta 2.3.3. Ostopalvelu 3!
Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan yksilöohjattua ja halutessaan ryhmämuotoista palvelua.Työ- ja toimintakykyä kartoittavaa palvelua voidaan hankkia kuntouttavan työtoiminnan 3-6 kuukauden jaksoksi asiakkaille, jotka tarvitsevat toiminnan kautta tapahtuvaa lisäselvitystä työllistymispolun suunnittelemiseksi...
Show more

Others CPV Codes
 • Health and social work services
  85000000-9
Project adress

Region (NUTS code): FI195 Pohjanmaa
Pohjanmaan hyvinvointialue.

Suomi-Vaasa: Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut

2023/S 117-366637

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3221324-6
Postiosoite: Hietalahdenkatu 2-4
Postitoimipaikka: Vaasa
NUTS-koodi: FI195 Pohjanmaa
Postinumero: 65130
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: virpi.lehtinen@ovph.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/ovph?id=464604&tpk=30aaa40b-74df-400f-bb3f-0eb278b349c7
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/ovph?id=464604&tpk=30aaa40b-74df-400f-bb3f-0eb278b349c7
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu 1.1.2024-31.12.2029

Viitenumero: HANK23/052VL
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85300000 Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pohjanmaan hyvinvointialueen hankintatoimi pyytää osallistumishakemuksia kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään, jonka perusteella hankitaan

kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluita Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2024 -31.12.2029. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Osallistumishakemus on sitova ja se tulee laatia ruotsin tai suomen kielellä. Hankintaprosessi on kaksikielinen (ruotsi, suomi).

Hankinta koostuu kolmesta (3) palveluluokasta eli osa-alueesta.

1. Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus, jossa sosiaalialan ammattilaisen antamasta tuesta ja ohjauksesta vastaa Pohjanmaan hyvinvointialue.

2. Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammattilaisen antama tuki ja ohjaus.

3. Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammattilaisen antama työ- ja toimintakykyä kartoittava palvelu.

Jokaiselle osa-alueelle muodostetaan hankinnan perusteella palveluluokkakohtainen palveluntoimittajarekisteri.

Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyy hankintajärjestelmään kaikki hankinnan soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa päätöksenteon perusteena on laatu, maks. 100 pistettä. Pisteet lasketaan palveluittain (osa-alueittain).

Hyvinvointialue voi hankkia kuntouttavan työtoiminnan palvelua tekemällä kirjallisen sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottamisesta rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa.

HUOM! Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 13 §:n 2 momentin mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Yritykset eivät voi jättää osallistumishakemusta, vaan ne hylätään automaattisesti.

Palveluntuottaja ei voi käyttää alihankintaa tämän hankinnan mukaisissa palveluissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus, jossa sosiaalialan ammattilaisen antamasta tuesta ja ohjauksesta vastaa Pohjanmaan hyvinvointialue

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI195 Pohjanmaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjanmaan hyvinvointialue.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan kuntouttavan työtoiminnan työtehtäviä, joko yksilöllisesti tai ryhmässä.

Palvelu koostuu asiakkaalle järjestettävistä työtoiminnan tehtävistä, sekä työtoiminnan tehtävien ja työelämätaitojen ohjauksesta.

Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa asiakkaalle jakson aikana annettavasta sosiaalialan ammatillisesta tuesta ja ohjauksesta, joka kuuluu osaksi kuntouttavan työtoiminnan palvelua.

Vähimmäisvaatimukset

• Ohjaaja on asiakkaan saatavilla tai tavoitettavissa koko työtoimintapäivän ajan

• Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle kuntouttavan työtoiminnan työtehtävissä

tarvittavat suojavaatteet ja varusteet

• Palveluntuottaja tarjoaa työtoimintapaikassa asiakkaalle mahdollisuuden

omatoimiruokailuun ja siihen soveltuvat tilat sekä wc-tilat

• Palveluntuottaja seuraa asiakkaiden läsnäolopäiviä kirjallisesti ja raportoi niistä

kaksi kertaa kuukaudessa kuukausittain tilaajan yhteyshenkilölle.

• Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaiden poissaoloista tilaajan yhteyshenkilölle

sovitun käytännön mukaisesti

• Palveluntuottaja vastaa asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan havainnoinnista

työtoimintapaikalla ja antaa tilaajan yhteyshenkilölle havainnoinnin perusteella

suullisen tai kirjallisen palautteen työtoiminnan sujumisesta

• Palveluntuottaja vastaa siitä, että toiminta täyttää työturvallisuuslaissa

(738/2002) mainitut vaatimukset ja että työtoimintapaikalla on välttämättömät

ensiaputarvikkeet

• Palveluntuottaja tukee asiakkaan tavoitteiden toteutumista ja työyhteisötaitoja

sekä huomioi asiakkaan toimintakyvyn työtehtävien rakentamisessa

• Palveluntuottajan tulee nimetä kuntouttavan työtoiminnan toteutuksesta

vastaava(t) yhteyshenkilö(t) ja toimipaikan yhteystiedot erilliselle lomakkeelle,

joka liitetään sopimuksen liitteeksi (liite 7).

Katso palvelukuvaus (liite 1), kohta 2.3.1. Ostopalvelu 1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2024
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammattilaisen antama tuki ja ohjaus

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI195 Pohjanmaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjanmaan hyvinvointialue.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan yksilöohjattua ja halutessaan ryhmämuotoista palvelua.

Palvelu koostuu asiakkaalle järjestettävistä työtoiminnan tehtävistä sekä työtoiminnan tehtävien ja työelämätaitojen ohjauksesta. Palveluun sisältyy tuki ja ohjaus, joka toteutuu yksilö- ja työvalmennuksena sekä ryhmämuotoisena palveluna asiakkaan tarpeen laajuisesti sovitun työtoimintajakson aikana. Palveluun tulee sisältyä työtoiminnan tehtävien ohella asiakkaille yksilöllisesti suunniteltua ohjausta viikoittain. Palvelu sisältää aina yksilövalmennusta ja mahdollisesti ryhmävalmennusta. Ryhmämuotoinen toiminta voi pitää sisällään hyvinvointiin, työ- ja toimintakykyyn, työelämätaitoihin, digitaitoihin ja arjen hallintaan liittyviä teemoja. Jakson aikana asiakasta tuetaan ja ohjataan tarvittaessa etuisuuksien hakuun, sähköisten asiointipalveluiden käyttöön ja työnhakuasiakirjojen päivittämiseen.

Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) asetetut vaatimukset ja muut kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat lainsäädännön edellytykset. Palvelutuottajan tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoituksenvaraisessa rekisterissä.

Palvelu sisältää yksilö- ja mahdollisesti ryhmämuotoista valmennusta. Toimintaympäristö voi vastata todellista työskentely-ympäristöä. Toiminta voi olla asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan arjen ja sosiaalisten taitojen kuntoutusta ja/tai työtoiminnalla ammatillisten taitojen ja työllistymisvalmiuksien lisäämistä. Asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti palvelun tilaajan yhteyshenkilölle.

Vähimmäisvaatimukset:

• Palveluun tulee sisältyä työtoiminnan tehtävien ohella asiakkaille yksilöllisesti

suunniteltua ohjausta

• Ohjaaja on asiakkaan saatavilla tai tavoitettavissa koko työtoimintapäivän ajan

• Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle kuntouttavan työtoiminnan työtehtävissä

tarvittavat suojavaatteet ja varusteet

• Palveluntuottaja tarjoaa työtoimintapaikassa asiakkaalle mahdollisuuden

omatoimiruokailuun ja siihen soveltuvat tilat sekä wc-tilat.

• Palveluntuottaja seuraa asiakkaiden läsnäolopäiviä kirjallisesti ja raportoi niistä

tilaajalle kaksi kertaa kuukaudessa.

• Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle osoitteeseen

kuntouttava.tyotoiminta@ovph.fi kaksi kertaa kuukaudessa (kuukauden 15. ja

kuukauden viimeinen päivä) tiedot asiakkaiden läsnäolo- ja poissaolopäivistä

Tilaajan osoittamalla läsnäololistalla.

• Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaiden poissaoloista tilaajan yhteyshenkilölle

sovitun käytännön mukaisesti

• Palveluntuottaja vastaa asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan havainnoinnista

työtoimintapaikalla ja antaa tilaajan yhteyshenkilölle havainnoinnin perusteella

suullisen tai kirjallisen palautteen työtoiminnan sujumisesta

• Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle tarvittaessa kuljetuksen kuntouttavan

työtoimintapäivän aikana tapahtuviin siirtymisiin omalla kustannuksellaan

• Palveluntuottaja vastaa siitä, että toiminta täyttää työturvallisuuslaissa

(738/2002) mainitut vaatimukset ja että työtoimintapaikalla on ensiapuvalmius

• Palveluntuottaja tukee asiakkaan tavoitteiden toteutumista ja työyhteisötaitoja

sekä huomioi asiakkaan toimintakyvyn työtehtävien rakentamisessa

• Palveluntuottaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan yksilöllisestä arvioinnista

kirjallisesti. Lisäksi arviointi tulee antaa suullisesti asiakkaan tarpeen mukaan.

Arviointi tapahtuu tilaajan yhteyshenkilön kanssa sovittujen käytäntöjen ja

tietosisältöjen mukaisesti (mm. Sosmetan mukainen lomakkeisto)

• Palveluntuottajalla on käytettävissään sosiaalialan ammattihenkilö, joka

toteuttaa (Huom! Teksti jatkuu palvelukuvauksessa!)

Katso palvelukuvaus (liite 1), kohta 2.3.2. Ostopalvelu 2!

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2024
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammattilaisen antama työ- ja toimintakykyä kartoittava palvelu

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI195 Pohjanmaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjanmaan hyvinvointialue.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan yksilöohjattua ja halutessaan ryhmämuotoista palvelua.

Työ- ja toimintakykyä kartoittavaa palvelua voidaan hankkia kuntouttavan työtoiminnan 3-6 kuukauden jaksoksi asiakkaille, jotka tarvitsevat toiminnan kautta tapahtuvaa lisäselvitystä työllistymispolun suunnittelemiseksi ja/tai kohdennettua näyttöä työ- ja toimintakyvystä muiden jatkosuunnitelmien tekemiseksi. Asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan sovitusti palvelun tilaajan yhteyshenkilölle. Palveluntuottaja käyttää raportoinnissaan työ- ja toimintakyvyn kartoitusta ja raportointia varten mittaria/työkalua (= Avain -mittari).

Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) asetetut vaatimukset ja muut kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat lainsäädännön edellytykset. Palvelutuottajan tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoituksenvaraisessa rekisterissä.

Palvelu koostuu asiakkaalle järjestettävistä työtoiminnan tehtävistä, sekä yksilömuotoisesta ohjauksesta ja mahdollisesta ryhmätoiminnasta sekä valmennuksesta asiakkaan tarpeen laajuisesti sovitun työtoimintajakson aikana.

Vähimmäisvaatimukset:

• Palveluun tulee sisältyä työtoiminnan tehtävien ohella asiakkaille yksilöllisesti

suunniteltua ohjausta

• Ohjaaja on asiakkaan saatavilla tai tavoitettavissa koko työtoimintapäivän ajan

• Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle kuntouttavan työtoiminnan työtehtävissä

tarvittavat suojavaatteet ja varusteet

• Palveluntuottaja tarjoaa työtoimintapaikassa asiakkaalle mahdollisuuden

omatoimiruokailuun ja siihen soveltuvat tilat sekä wc-tilat

• Palveluntuottaja seuraa asiakkaiden läsnäolopäiviä kirjallisesti ja raportoi niistä

tilaajalle kaksi kertaa kuukaudessa.

• Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle osoitteeseen

kuntouttava.tyotoiminta@ovph.fi kaksi kertaa kuukaudessa (kuukauden 15. ja

kuukauden viimeinen päivä) tiedot asiakkaiden läsnäolo- ja poissaolopäivistä

Tilaajan osoittamalla läsnäololistalla.

• Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaiden poissaoloista tilaajan yhteyshenkilölle

sovitun käytännön mukaisesti

• Palveluntuottaja vastaa asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan havainnoinnista

toimintapaikalla ja antaa tilaajan yhteyshenkilölle havainnoinnin perusteella

suullisen tai kirjallisen palautteen työtoiminnan sujumisesta

• Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle tarvittaessa kuljetuksen kuntouttavan

työtoimintapäivän aikana tapahtuviin siirtymisiin omalla kustannuksellaan

• Palveluntuottaja vastaa siitä, että toiminta täyttää työturvallisuuslaissa

(738/2002, ) mainitut vaatimukset ja että työtoimintapaikalla on

ensiapuvalmius

• Palveluntuottaja tukee asiakkaan tavoitteiden toteutumista ja työyhteisötaitoja

sekä huomioi asiakkaan toimintakyvyn työtehtävien rakentamisessa

• Palveluntuottaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan yksilöllisestä arvioinnista

kirjallisesti. Lisäksi arviointi tulee antaa suullisesti asiakkaan tarpeen mukaan.

Arviointi tapahtuu tilaajan yhteyshenkilön kanssa sovittujen käytäntöjen ja

tietosisältöjen mukaisesti (Avain -mittari)

• Palveluntuottajalla on käytettävissään sosiaalialan ammattihenkilö, joka

toteuttaa kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa määritellyn tuen ja

ohjauksen kuntouttavan työtoiminnan asiakkailleen

• Palveluntuottaja toteuttaa työ- ja toimintakyvyn kartoituksen kuntouttavan

työtoiminnan asiakkaalle sosiaalialan ammattihenkilön toimesta ja raportoi

siitä erikseen sovitun käytännön mukaisesti kirjallisesti tilaajan yhteyshenkilölle

• Palveluntuottaja liittyy Kanta-palveluiden sosiaalihuollon asiakastiedon

arkistoon julkisen sektorin ja tilaajan (Huom! Teksti jatkuu

palvelukuvauksessa!)

Katso palvelukuvaus (liite 1.) kohta 2.3.3. Ostopalvelu 3!

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2024
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2029
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi, Ruotsi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/89784/notice/131163

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/06/2023