Dynamisch Aankoopsysteem Inhuur Personeel Published by Tenders Electronic Daily

Dynamisch Aankoopsysteem Inhuur Personeel

Application deadline

13.07.2032, 15:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Supply services of personnel including temporary staff
    79620000-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Almelo
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Netherlands
Tel.: +31 546541111
E-Mail: a.tewierik@almelo.nl
Website: http://www.almelo.nl

assignment

Instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem voor de inhuur van tijdelijk personeel.

Description of procurement /scope of services

Niet van toepassing.

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Almelo: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 136-389373

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almelo
Nationaal identificatienummer: 3720748
Postadres: Haven Zuidzijde 30
Plaats: Almelo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7607 EW
Land: Nederland
Contactpersoon: Ramon Nieuwenhuizen
E-mail: a.tewierik@almelo.nl
Telefoon: +31 546541111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.almelo.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b27a43e79fedf91cd02166ef3b142293
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b27a43e79fedf91cd02166ef3b142293
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamisch Aankoopsysteem Inhuur Personeel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem voor de inhuur van tijdelijk personeel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Niet van toepassing.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 14/07/2022
Einde: 13/07/2032
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2032
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank Overijssel, locatie Almelo
Postadres: Egbert Gorterstraat 5
Plaats: Almelo
Postcode: 7607GB
Land: Nederland
E-mail: info.rb.almelo@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883615555
Fax: +31 883610085
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/almelo
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/07/2022