DAS Kantoormeubilair Published by Tenders Electronic Daily

DAS Kantoormeubilair

Application deadline

01.08.2029, 17:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Furniture
    39100000-3
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Papsouwselaan 119 D
2624 AK Delft
Netherlands
Tel.: +31 413726006
E-Mail: info@das-makkelijk.nl
Website: http://www.librijn.nl

assignment

Welkom op het DAS voor de levering van Kantoormeubilair voor Stichting Librijn Openbaar Onderwijs. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantoormeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op het DAS voor de levering van Kantoormeubilair voor Stichting Librijn Openbaar Onderwijs. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantoormeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed...
Show more

Description of procurement /scope of services

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle kantoormeubilair die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Librijn Openbaar Onderwijs met 3 300 leerlingen en 350 medewerkers.

Project adress

Region (NUTS code): NL33 Zuid-Holland
Delft.

Nederland-Delft: Meubilair

2020/S 222-543522

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 322055481
Postadres: Papsouwselaan 119 D
Plaats: Delft
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2624 AK
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.librijn.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a542ecd27f1894a070ab3a90b7536a67
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a542ecd27f1894a070ab3a90b7536a67
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Kantoormeubilair

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de levering van Kantoormeubilair voor Stichting Librijn Openbaar Onderwijs. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantoormeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delft.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle kantoormeubilair die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Librijn Openbaar Onderwijs met 3 300 leerlingen en 350 medewerkers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/11/2020
Einde: 01/08/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Verplichte uitsluitingsgronden,

— Faillissement of Surseance van betaling.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kerncompetentie.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2029
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/11/2020