Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten lasten ja perheiden palveluiden hankinta Published by Tenders Electronic Daily

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten lasten ja perheiden palveluiden hankinta

There are changes or additional information to this announcement. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten lasten ja perheiden palveluiden hankinta (23.08.2023 20:31)

Application deadline

01.02.2026, 16:07 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Health and social work services
  85000000-9
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Oulun kaupunki
PL 27
90015 Oulun kaupunki
Finland
Tel.: +358 447036200
E-Mail: sanne.pihlajamaki@ouka.fi
Website: http://www.ouka.fi

assignment

Palveluntuottajarekisterissä hankinnan kohteena ovat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain perusteella lapsille, nuorille ja perheille järjestettävät palvelut sekä näiden palveluiden kehittämispalvelut. Hankinta toteutetaan joustavana sähköisenä palveluntuottajarekisterinä, (jatkossa palveluntuottajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa ja kuvaamaa hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Hankinnan sähköisenä järjestelmänä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49 – 52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää. Palveluntuottajarekisteri on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien, minä aikana palveluntuottajarekisterin sisäiset tarjouskilpailut tehdään. Tilaaja voi jatkaa palveluntuottajarekisterin voimassaoloa uudella hankintailmoituksella. Palveluntuottajan on jätettävä osallistumishakemus palveluntuottajarekisterin niihin luokkiin, joihin palveluntuottaja haluaa jättää tarjouksia. Kun palveluntuottaja on hyväksytty luokkaan, palveluntuottaja saa luokassa lähetettävät tarjouspyynnöt.Oulun kaupunki vastaa palveluntuottajarekisterin perustamisesta ja ylläpitämisestä kaikkien hankintayhteistyöhön osallistuvien tilaajien puolesta ja lukuun. Kukin tilaaja tekee itse hankintasopimukset palveluntuottajarekisteriin hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa ja vastaa itse yksin sopimusvelvoitteistaan suhteessa palveluntuottajiin. Palveluntuottajarekisteri ja sen kohteena olevien palveluiden järjestämisvastuu siirtyvät 1.1.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Hankintayksikkö varaa palveluntuottajarekisterin perustamisvaiheessa 9.3.2022 klo 10 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 20 päivää. Tilaaja voi pidentää edellä mainittua aikaa perustellusta syystä, esimerkiksi hakemusten suuren määrän takia. Ensimmäiset palveluntuottajarekisterin sisäiset tarjouspyynnöt lähetetään, kun ainakin kaikki asetettuun määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset on käsitelty. Palveluntuottajarekisterin kohde ja ehdot on kuvattu osallistumispyynnön liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet".
Palveluntuottajarekisterissä hankinnan kohteena ovat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain perusteella lapsille, nuorille ja perheille järjestettävät palvelut sekä näiden palveluiden kehittämispalvelut. Hankinta toteutetaan joustavana sähköisenä palveluntuottajarekisterinä, (jatkossa palveluntuottajarekisteri),...
Show more

Lots 1

Job / name

LUOKKA 1 Sosiaalihuollon lapsi- ja perhepalvelut

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena luokassa 1 ovat perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen palvelu, ammatillinen tukihenkilötoiminta, lapsen ja vanhemman tapaamisten valvonta sekä kasvatus- ja perheneuvonta. Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Perhetyöllä tuetaan myös kodin arjen ja arkirutiinien hallintaa. Perhetyö voi toteutua kaikissa lapsen ja perheen arjen ympäristöissä, kuten kotona, koulunkäyntiin liittyen, harrastuksissa ja vastaavissa. Lapsiperheiden kotipalvelu on palvelua, jolla huolehditaan, että henkilö tai perhe suoriutuu jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista kodissaan ja asuinympäristössään. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelun tukipalvelut ovat ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja, sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja sekä muita vastaavia palveluita, joiden avulla luodaan ja ylläpidetään henkilön tai perheen kodissa sellaisia olosuhteita, jotka mahdollistavat suoriutumisen jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti ja turvallisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelu on sosiaaliohjauksen keinoin toteutettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseen, syrjäytymisen torjumiseen ja osallisuuden edistämiseen. Sosiaaliseen kuntoutukseen voi kuulua esimerkiksi vertais- tai muuta ryhmätoimintaa tai ohjausta, neuvontaa ja valmennusta arjen toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, tukea sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena voi olla myös tuki sijoittumiseen työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella järjestettävää palvelua, jonka tehtävänä on lapsen, nuoren ja perheen yksilöllinen tukeminen, voimavarojen vahvistaminen ja hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen. Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi toteutua kaikissa lapsen ja perheen arjen ympäristöissä, kuten kotona, koulukäyntiin liittyen, harrastuksissa ja vastaavissa. Lapsen ja vanhemman tapaamisten valvonta tarkoittaa sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella järjestettävää palvelua, jossa tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että lapsen ja vanhemmat tapaaminen toteutuu lapsen edun mukaisesti silloin, kun lapsi ja vanhempi asuvat erillään joko lapsenhuoltolakiin perustuen taikka lastensuojelun sijaishuollossa. Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Kasvatus- ja perheneuvonta on lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamisen edistämiseen tarkoitettu monialainen palvelu, johon kuuluu sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muu asiantuntemus. Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea. Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
Hankinnan kohteena luokassa 1 ovat perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen palvelu, ammatillinen tukihenkilötoiminta, lapsen ja vanhemman tapaamisten valvonta sekä kasvatus- ja perheneuvonta. Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella...
Show more

Others CPV Codes
 • Health services
  85100000-0
 • Social work and related services
  85300000-2
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 2

Job / name

LUOKKA 2 Lastensuojelun avopalvelut

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena luokassa 2 ovat tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus.Tehostettu perhetyö tarkoittaa lastensuojelulain perusteella järjestettävää hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Perhekuntoutus tarkoittaa lastensuojelulain perusteella lapsen ja perheen kotiin annettavaa koko perheelle tarkoitettua korjaavaa palvelua, jonka tarkoituksena on edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä ja vanhempien kasvatuskykyä sekä tukea perheen voimavaroja. Tarvittaessa palveluun kuuluu lapsen hyvinvoinnin varmistamista ja turvaamista. Perhekuntoutus tuottaa tietoa lapsen ja perheen vuorovaikutuksesta, voimavaroista, vanhempien kasvatuskyvystä ja vastaavista lapsen olosuhteisiin vaikuttavista seikoista. Perhekuntoutus voi toteutua perheen kotona tai arkiympäristöissä. Lastensuojelulaitoksessa toteutuvat perhekuntoutus kilpailutetaan hankintajärjestelmän luokassa 5 Lastensuojelulaitosten palvelut. Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
Hankinnan kohteena luokassa 2 ovat tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus.Tehostettu perhetyö tarkoittaa lastensuojelulain perusteella järjestettävää hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta...
Show more

Others CPV Codes
 • Health services
  85100000-0
 • Social work and related services
  85300000-2
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 3

Job / name

LUOKKA 3 Perhehoidon tukipalvelut

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena luokassa 3 ovat tukiperheiden ja perhehoidon valmennuksen ja tuen kokonaisuus. Tukiperheiden ja perhehoidon valmennuksen ja tuen kokonaisuus tarkoittaa sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain ja perhehoitolain perusteella järjestettävää palvelua, jossa palveluntuottaja vastaa tuki- ja perhehoitoperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta ja tukemisesta tukiperheenä tai perhehoitoperheenä toimiselle. Perhehoitajalain mukainen toimeksiantosopimus tehdään tilaajan ja tuki- tai perhehoitovanhempien välillä. Perhehoitajalle maksettavat korvaukset ja palkkiot määräytyvät tilaajan toimintaohjeen mukaisesti. Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
Hankinnan kohteena luokassa 3 ovat tukiperheiden ja perhehoidon valmennuksen ja tuen kokonaisuus. Tukiperheiden ja perhehoidon valmennuksen ja tuen kokonaisuus tarkoittaa sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain ja perhehoitolain perusteella järjestettävää palvelua, jossa palveluntuottaja vastaa...
Show more

Others CPV Codes
 • Social work and related services
  85300000-2
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 4

Job / name

LUOKKA 4 Ammatilliset perhekotipalvelut

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena luokassa 4 on ammatillisessa perhekodissa toteutuva lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena ja sijaishuollon palvelu. Ammatillinen perhehoito on perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa. Sijoitus avohuollon tukitoimena on lastensuojelulain perusteella lapselle järjestettävää tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa yhdessä vanhemman, huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan henkilön kanssa. Sijoitus avohuollon tukitoimena voi kohdistua myös lapseen yksin. Sijaishuollon palvelu on lastensuojelulain perusteella huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallintotuomioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuolto on sijoitetun lapsen ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ammatillisessa perhekodissa. Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
Hankinnan kohteena luokassa 4 on ammatillisessa perhekodissa toteutuva lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena ja sijaishuollon palvelu. Ammatillinen perhehoito on perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa....
Show more

Others CPV Codes
 • Social work and related services
  85300000-2
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 5

Job / name

LUOKKA 5 Lastensuojelulaitosten palvelut

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena luokassa 5 on lastensuojelulaitoksessa toteutuva perhekuntoutus, lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena, sijaishuollon palvelu ja erityisen huolenpidon järjestäminen. Lastensuojelulaitoksia ovat lastensuojelulain 57 §:n tarkoittamat lastenkodit ja koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset. Perhekuntoutus tarkoittaa lastensuojelulain perusteella koko perheelle tarkoitettua korjaavaa palvelua, jonka tarkoituksena on edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä ja vanhempien kasvatuskykyä sekä tukea perheen voimavaroja. Tarvittaessa palveluun kuuluu lapsen hyvinvoinnin varmistamista ja turvaamista. Perhekuntoutus tuottaa tietoa lapsen ja perheen vuorovaikutuksesta, voimavaroista, vanhempien kasvatuskyvystä ja vastaavista lapsen olosuhteisiin vaikuttavista seikoista. Perhekuntoutus toteutuu lastensuojelulaitoksessa. Perheen kotiin tai muuhun arjen ympäristöön annettava perhekuntoutus kilpailutetaan hankintajärjestelmän luokassa 2 Lastensuojelun avopalvelut. Sijoitus avohuollon tukitoimena on lastensuojelulain perusteella lapselle järjestettävää tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa laitoshuoltoa yhdessä vanhemman, huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan henkilön kanssa. Sijoitus avohuollon tukitoimena voi kohdistua myös lapseen yksin. Sijaishuollon palvelu on lastensuojelulain perusteella huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallintotuomioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuolto on sijoitetun lapsen ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa lastensuojelulaitoksessa. Sijaishuollon palvelu voi olla myös vaativaa sijaishuoltoa, jossa lastensuojelulaitokselta voidaan edellyttää lääketieteen, psykologian, sosiaalihuollon ja vastaavaa erityisosaamista sekä asettaa muita vaativan sijaishuollon edellyttämiä erityisvaatimuksia. Erityisen huolenpidon järjestäminen lastensuojelulaitoksessa on lastensuojelulain 71 §:n perusteella 12 vuotta täyttäneelle lapselle järjestettävää erityistä, moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa. Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
Hankinnan kohteena luokassa 5 on lastensuojelulaitoksessa toteutuva perhekuntoutus, lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena, sijaishuollon palvelu ja erityisen huolenpidon järjestäminen. Lastensuojelulaitoksia ovat lastensuojelulain 57 §:n tarkoittamat lastenkodit ja koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat...
Show more

Others CPV Codes
 • Health services
  85100000-0
 • Social work and related services
  85300000-2
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 6

Job / name

LUOKKA 6 Kehittämispalvelut

Description of procurement /scope of services

Luokan 6 Kehittämispalvelu on lasten, nuorten ja perheiden palveluiden moniammatillista, erikoistuneiden asiantuntijoiden toteuttamaa asiantuntijapalvelua. Kehittämispalvelun tavoitteena voi olla muun muassa palvelun laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen, asiakkaiden osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien kehittäminen, monialaisen yhteistyön kehittäminen, kannustin- ja sanktiojärjestelmien kehittäminen ja muu vastaava palveluihin ja palvelujärjestelmään liittyvä kehittäminen. Kehittämispalvelun tuloksena voi syntyä esimerkiksi uusia työ- ja yhteistyömenetelmiä ja -välineitä tai sähköisiä työkaluja, joita voidaan hyödyntää palvelussa, yhteistyössä tai lähiyhteisöön suuntautuvassa yhteistyössä sekä verkostoyhteistyössä. Kehittämistyön sisältöön voi kuulua myös uusien menetelmien käyttöönottoprojektin toteutuminen, jolloin tuloksena on käyttöönotettu ja käytännössä toimiva malli. Tällöin osa kehittämispalvelusta voi olla palvelumuotoilua tai valmennus- ja koulutustyyppistä toimintaa. Tilaaja määrittelee kehittämispalvelun sisällön ja kehittämistyön tarkemmat tavoitteet palveluntuottajarekisterin sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
Luokan 6 Kehittämispalvelu on lasten, nuorten ja perheiden palveluiden moniammatillista, erikoistuneiden asiantuntijoiden toteuttamaa asiantuntijapalvelua. Kehittämispalvelun tavoitteena voi olla muun muassa palvelun laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen, asiakkaiden osallisuuden ja osallistumisen...
Show more

Others CPV Codes
 • Business and management consultancy and related services
  79400000-8
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 7

Job / name

Luokka 7

Description of procurement /scope of services

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin palveluntuottajarekisterin voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Others CPV Codes
 • Health and social work services
  85000000-9
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 8

Job / name

Luokka 8

Description of procurement /scope of services

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin palveluntuottajarekisterin voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Others CPV Codes
 • Health and social work services
  85000000-9
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 9

Job / name

Luokka 9

Description of procurement /scope of services

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin palveluntuottajarekisterin voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Others CPV Codes
 • Health and social work services
  85000000-9
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 10

Job / name

Luokka 10

Description of procurement /scope of services

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin palveluntuottajarekisterin voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Others CPV Codes
 • Health and social work services
  85000000-9
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Suomi-Oulu: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2022/S 025-064230

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Oulun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0187690-1
Postiosoite: PL 27
Postitoimipaikka: Oulun kaupunki
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 90015
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sanne Pihlajamäki
Sähköpostiosoite: sanne.pihlajamaki@ouka.fi
Puhelin: +358 447036200
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ouka.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kalajoen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0185924-7
Postitoimipaikka: Kalajoki
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://kalajoki.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Hailuodon kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0184918-8
Postitoimipaikka: Hailuoto
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 90480
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hailuoto.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hailuoto.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kempeleen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0186002-9
Postitoimipaikka: Kempele
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 90440
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kempele.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.kempele.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kuusamon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0186418-5
Postitoimipaikka: Kuusamo
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 93600
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.kuusamo.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Limingan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0186553-2
Postitoimipaikka: Liminka
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 91900
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@liminka.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.liminka.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lumijoen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0186580-7
Postitoimipaikka: Lumijoki
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 91980
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@lumijoki.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.lumijoki.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Muhoksen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0186646-3
Postitoimipaikka: Muhos
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 91500
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@muhos.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://muhos.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Oulaisten kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0186852-2
Postitoimipaikka: Oulainen
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 86300
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulainen.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.oulainen.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Oulunkaaren kuntayhtymä (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1006538-5
Postitoimipaikka: Ii
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 91100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@oulunkaari.com
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.oulunkaari.com/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2125690-2
Postitoimipaikka: Ylivieska
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 84100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.kalliopp.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2265415-2
Postitoimipaikka: Haapajärvi
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 85801
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@selanne.net
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.selanne.net
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0210286-0
Postitoimipaikka: Raahe
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 92100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ras.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.ras.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (Haapavesi, Pyhäntä)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0184872-4
Postitoimipaikka: Haapavesi
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 86600
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@haapavesi.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.sotehelmi.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Taivalkosken kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0190100-3
Postitoimipaikka: Taivalkoski
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 93401
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@taivalkoski.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.taivalkoski.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Tyrnävän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0190140-9
Postitoimipaikka: Tyrnävä
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 91800
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.tyrnava.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Oulun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0187690-1
Postitoimipaikka: Oulun kaupunki
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 90015
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.ouka.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Merijärven kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0186588-2
Postiosoite: Kunnantie 1
Postitoimipaikka: Merijärvi
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 86220
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: merijarven.kunta@merijarvi.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://merijarvi.fi/
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=377919&tpk=e7a27b53-5e14-45bc-81e7-1854792c27af
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=377919&tpk=e7a27b53-5e14-45bc-81e7-1854792c27af
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten lasten ja perheiden palveluiden hankinta

Viitenumero: OUKA/10335/02.08.01/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Palveluntuottajarekisterissä hankinnan kohteena ovat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain perusteella lapsille, nuorille ja perheille järjestettävät palvelut sekä näiden palveluiden kehittämispalvelut.

Hankinta toteutetaan joustavana sähköisenä palveluntuottajarekisterinä, (jatkossa palveluntuottajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa ja kuvaamaa hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Hankinnan sähköisenä järjestelmänä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49 – 52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää.

Palveluntuottajarekisteri on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien, minä aikana palveluntuottajarekisterin sisäiset tarjouskilpailut tehdään. Tilaaja voi jatkaa palveluntuottajarekisterin voimassaoloa uudella hankintailmoituksella. Palveluntuottajan on jätettävä osallistumishakemus palveluntuottajarekisterin niihin luokkiin, joihin palveluntuottaja haluaa jättää tarjouksia. Kun palveluntuottaja on hyväksytty luokkaan, palveluntuottaja saa luokassa lähetettävät tarjouspyynnöt.

Oulun kaupunki vastaa palveluntuottajarekisterin perustamisesta ja ylläpitämisestä kaikkien hankintayhteistyöhön osallistuvien tilaajien puolesta ja lukuun. Kukin tilaaja tekee itse hankintasopimukset palveluntuottajarekisteriin hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa ja vastaa itse yksin sopimusvelvoitteistaan suhteessa palveluntuottajiin. Palveluntuottajarekisteri ja sen kohteena olevien palveluiden järjestämisvastuu siirtyvät 1.1.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle.

Hankintayksikkö varaa palveluntuottajarekisterin perustamisvaiheessa 9.3.2022 klo 10 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 20 päivää. Tilaaja voi pidentää edellä mainittua aikaa perustellusta syystä, esimerkiksi hakemusten suuren määrän takia. Ensimmäiset palveluntuottajarekisterin sisäiset tarjouspyynnöt lähetetään, kun ainakin kaikki asetettuun määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset on käsitelty.

Palveluntuottajarekisterin kohde ja ehdot on kuvattu osallistumispyynnön liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet".

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

LUOKKA 1 Sosiaalihuollon lapsi- ja perhepalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85300000 Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut
85100000 Terveyspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena luokassa 1 ovat perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen palvelu, ammatillinen tukihenkilötoiminta, lapsen ja vanhemman tapaamisten valvonta sekä kasvatus- ja perheneuvonta.

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Perhetyöllä tuetaan myös kodin arjen ja arkirutiinien hallintaa. Perhetyö voi toteutua kaikissa lapsen ja perheen arjen ympäristöissä, kuten kotona, koulunkäyntiin liittyen, harrastuksissa ja vastaavissa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on palvelua, jolla huolehditaan, että henkilö tai perhe suoriutuu jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista kodissaan ja asuinympäristössään. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Kotipalvelun tukipalvelut ovat ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja, sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja sekä muita vastaavia palveluita, joiden avulla luodaan ja ylläpidetään henkilön tai perheen kodissa sellaisia olosuhteita, jotka mahdollistavat suoriutumisen jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti ja turvallisesti.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelu on sosiaaliohjauksen keinoin toteutettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseen, syrjäytymisen torjumiseen ja osallisuuden edistämiseen. Sosiaaliseen kuntoutukseen voi kuulua esimerkiksi vertais- tai muuta ryhmätoimintaa tai ohjausta, neuvontaa ja valmennusta arjen toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, tukea sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena voi olla myös tuki sijoittumiseen työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella järjestettävää palvelua, jonka tehtävänä on lapsen, nuoren ja perheen yksilöllinen tukeminen, voimavarojen vahvistaminen ja hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen. Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi toteutua kaikissa lapsen ja perheen arjen ympäristöissä, kuten kotona, koulukäyntiin liittyen, harrastuksissa ja vastaavissa.

Lapsen ja vanhemman tapaamisten valvonta tarkoittaa sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella järjestettävää palvelua, jossa tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että lapsen ja vanhemmat tapaaminen toteutuu lapsen edun mukaisesti silloin, kun lapsi ja vanhempi asuvat erillään joko lapsenhuoltolakiin perustuen taikka lastensuojelun sijaishuollossa. Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.

Kasvatus- ja perheneuvonta on lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamisen edistämiseen tarkoitettu monialainen palvelu, johon kuuluu sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muu asiantuntemus. Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea.

Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

LUOKKA 2 Lastensuojelun avopalvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85300000 Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut
85100000 Terveyspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena luokassa 2 ovat tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus.

Tehostettu perhetyö tarkoittaa lastensuojelulain perusteella järjestettävää hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Perhekuntoutus tarkoittaa lastensuojelulain perusteella lapsen ja perheen kotiin annettavaa koko perheelle tarkoitettua korjaavaa palvelua, jonka tarkoituksena on edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä ja vanhempien kasvatuskykyä sekä tukea perheen voimavaroja. Tarvittaessa palveluun kuuluu lapsen hyvinvoinnin varmistamista ja turvaamista. Perhekuntoutus tuottaa tietoa lapsen ja perheen vuorovaikutuksesta, voimavaroista, vanhempien kasvatuskyvystä ja vastaavista lapsen olosuhteisiin vaikuttavista seikoista. Perhekuntoutus voi toteutua perheen kotona tai arkiympäristöissä. Lastensuojelulaitoksessa toteutuvat perhekuntoutus kilpailutetaan hankintajärjestelmän luokassa 5 Lastensuojelulaitosten palvelut.

Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

LUOKKA 3 Perhehoidon tukipalvelut

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85300000 Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Pääasiallinen suorituspaikka:

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena luokassa 3 ovat tukiperheiden ja perhehoidon valmennuksen ja tuen kokonaisuus.

Tukiperheiden ja perhehoidon valmennuksen ja tuen kokonaisuus tarkoittaa sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain ja perhehoitolain perusteella järjestettävää palvelua, jossa palveluntuottaja vastaa tuki- ja perhehoitoperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta ja tukemisesta tukiperheenä tai perhehoitoperheenä toimiselle. Perhehoitajalain mukainen toimeksiantosopimus tehdään tilaajan ja tuki- tai perhehoitovanhempien välillä. Perhehoitajalle maksettavat korvaukset ja palkkiot määräytyvät tilaajan toimintaohjeen mukaisesti.

Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

LUOKKA 4 Ammatilliset perhekotipalvelut

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85300000 Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena luokassa 4 on ammatillisessa perhekodissa toteutuva lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena ja sijaishuollon palvelu. Ammatillinen perhehoito on perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa.

Sijoitus avohuollon tukitoimena on lastensuojelulain perusteella lapselle järjestettävää tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa yhdessä vanhemman, huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan henkilön kanssa. Sijoitus avohuollon tukitoimena voi kohdistua myös lapseen yksin.

Sijaishuollon palvelu on lastensuojelulain perusteella huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallintotuomioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuolto on sijoitetun lapsen ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ammatillisessa perhekodissa.

Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

LUOKKA 5 Lastensuojelulaitosten palvelut

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85300000 Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut
85100000 Terveyspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena luokassa 5 on lastensuojelulaitoksessa toteutuva perhekuntoutus, lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena, sijaishuollon palvelu ja erityisen huolenpidon järjestäminen.

Lastensuojelulaitoksia ovat lastensuojelulain 57 §:n tarkoittamat lastenkodit ja koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset.

Perhekuntoutus tarkoittaa lastensuojelulain perusteella koko perheelle tarkoitettua korjaavaa palvelua, jonka tarkoituksena on edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä ja vanhempien kasvatuskykyä sekä tukea perheen voimavaroja. Tarvittaessa palveluun kuuluu lapsen hyvinvoinnin varmistamista ja turvaamista. Perhekuntoutus tuottaa tietoa lapsen ja perheen vuorovaikutuksesta, voimavaroista, vanhempien kasvatuskyvystä ja vastaavista lapsen olosuhteisiin vaikuttavista seikoista. Perhekuntoutus toteutuu lastensuojelulaitoksessa. Perheen kotiin tai muuhun arjen ympäristöön annettava perhekuntoutus kilpailutetaan hankintajärjestelmän luokassa 2 Lastensuojelun avopalvelut.

Sijoitus avohuollon tukitoimena on lastensuojelulain perusteella lapselle järjestettävää tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa laitoshuoltoa yhdessä vanhemman, huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan henkilön kanssa. Sijoitus avohuollon tukitoimena voi kohdistua myös lapseen yksin.

Sijaishuollon palvelu on lastensuojelulain perusteella huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallintotuomioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuolto on sijoitetun lapsen ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa lastensuojelulaitoksessa. Sijaishuollon palvelu voi olla myös vaativaa sijaishuoltoa, jossa lastensuojelulaitokselta voidaan edellyttää lääketieteen, psykologian, sosiaalihuollon ja vastaavaa erityisosaamista sekä asettaa muita vaativan sijaishuollon edellyttämiä erityisvaatimuksia.

Erityisen huolenpidon järjestäminen lastensuojelulaitoksessa on lastensuojelulain 71 §:n perusteella 12 vuotta täyttäneelle lapselle järjestettävää erityistä, moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa.

Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

LUOKKA 6 Kehittämispalvelut

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Luokan 6 Kehittämispalvelu on lasten, nuorten ja perheiden palveluiden moniammatillista, erikoistuneiden asiantuntijoiden toteuttamaa asiantuntijapalvelua. Kehittämispalvelun tavoitteena voi olla muun muassa palvelun laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen, asiakkaiden osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien kehittäminen, monialaisen yhteistyön kehittäminen, kannustin- ja sanktiojärjestelmien kehittäminen ja muu vastaava palveluihin ja palvelujärjestelmään liittyvä kehittäminen.

Kehittämispalvelun tuloksena voi syntyä esimerkiksi uusia työ- ja yhteistyömenetelmiä ja -välineitä tai sähköisiä työkaluja, joita voidaan hyödyntää palvelussa, yhteistyössä tai lähiyhteisöön suuntautuvassa yhteistyössä sekä verkostoyhteistyössä. Kehittämistyön sisältöön voi kuulua myös uusien menetelmien käyttöönottoprojektin toteutuminen, jolloin tuloksena on käyttöönotettu ja käytännössä toimiva malli. Tällöin osa kehittämispalvelusta voi olla palvelumuotoilua tai valmennus- ja koulutustyyppistä toimintaa. Tilaaja määrittelee kehittämispalvelun sisällön ja kehittämistyön tarkemmat tavoitteet palveluntuottajarekisterin sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

Palveluntuottajarekisterin kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet". Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin kunkin palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 7

Osa nro: 7
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin palveluntuottajarekisterin voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 8

Osa nro: 8
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin palveluntuottajarekisterin voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 9

Osa nro: 9
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin palveluntuottajarekisterin voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 10

Osa nro: 10
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin palveluntuottajarekisterin voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 01/02/2026
Paikallinen aika: 16:07
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

MENETTELYN LUONNE

Kyseessä on sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten lasten ja perheiden palveluiden hankinta liitteen E mukaisena sosiaali- ja terveyspalveluhankintana. Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan joustavana sähköisenä palveluntuottajarekisterinä, (jatkossa palveluntuottajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa ja kuvaamaa hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Hankinnan sähköisenä järjestelmänä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49 – 52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää. Hankintamenettelyn tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen ja asiakaskohtaisen palvelun valinta niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Tilaaja perustaa palveluntuottajarekisterin julkaisemalla hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön. Palveluntuottajat voivat hakeutua palveluntuottajarekisteriin perustamisvaiheessa ja myöhemmin sen voimassaolon aikana. Hakeutuminen palveluntuottajarekisteriin tapahtuu jättämällä osallistumishakemus hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön mukaisesti. Osallistumishakemuksen voi jättää milloin tahansa palveluntuottajarekisterin voimassaoloaikana. Hakemus jätetään yhteen tai useampaan palveluntuottajarekisterin luokkaan.

Tilaaja hyväksyy perustamisvaiheessa ja myöhemmin hankintavaiheessa palveluntuottajarekisteriin kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut luokkakohtaiset vaatimukset.

Tilaaja käsittelee osallistumishakemukset seuraavasti:

- ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastus

- soveltuvuustarkastukseen perustuva ehdokkaiden valinta palveluntuottajarekisterin luokkiin ja

- hankintapäätös ehdokkaan valinnasta ja sen tiedoksi antaminen.

Palveluntuottajarekisterin perustamista seuraavasta kalenterivuodesta lähtien tilaaja käsittelee uudet osallistumishakemukset kerran vuodessa. Tilaaja käsittelee 31.8. mennessä saapuneet osallistumishakemukset 30.9. mennessä. Muina aikoina osallistumishakemuksia ei käsitellä. Palveluntuottaja voi poistua palveluntuottajarekisteristä milloin tahansa.

Palveluntuottajarekisterin perustamisvaiheen jälkeen käynnistyy hankintavaihe. Hankintavaiheessa tilaaja toteuttaa palveluntuottajarekisterin sisäisiä kilpailutuksia tarpeensa mukaan. Hankintavaihe kestää palveluntuottajarekisterin voimassaolon loppuun saakka.

Hankintajärjestelmän perustamista seuraavasta kalenterivuodesta lähtien tilaaja voi lähettää tarjouspyyntöjä uusin palveluntuottajien tultua hyväksytyksi rekisteriin, kunkin vuoden loka - maaliskuun aikana. Muina aikoina uusia tarjouspyyntöjä ei lähetetä.

Palveluntuottajarekisterin ehdot ja toiminta on kuvattu tarkemmin liitteessä "Palveluntuottajarekisterin periaatteet".

KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ

Ehdokas = Osallistumishakemuksen jättävä palveluntuottaja.

Osallistumishakemus = Palveluntuottajan hakemus tulla hyväksytyksi palveluntuottajarekisteriin.

Osallistumispyyntö = Tämä asiakirja liitteineen, johon vastaamalla palveluntuottaja voi jättää osallistumishakemuksensa.

Tarjouspyyntö = Tilaaja lähettää palveluntuottajarekisterin sisäiset tarjouspyynnöt erikseen järjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille luokkakohtaisesti. Tämä tapahtuu järjestelmän perustamisvaiheen jälkeen.

Tarjoaja = Palveluntuottajarekisteriin hyväksytty palveluntuottaja, joka jättää tarjouksen vastaamalla järjestelmän sisäiseen tarjouspyyntöön.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/64666/notice/91952

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/02/2022