DAS schoolmeubilair primair onderwijs Published by Tenders Electronic Daily

DAS schoolmeubilair primair onderwijs

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/28959197/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • School furniture
    39160000-1
Language

Dutch

Contracting authority / owner

CBO Meilân
E. A. Borgerstraat 27
8501 NC Joure
Netherlands
Tel.: +31 513419710
E-Mail: e.bergsma@cbo-meilan.nl
Website: https://cbo-meilan.nl

assignment

Welkom op de DAS voor de levering van schoolmeubilair primair onderwijs voor CBO Meilân. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de Aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op de DAS voor de levering van schoolmeubilair primair onderwijs voor CBO Meilân. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op...
Show more

Nederland-Joure: Schoolmeubilair

2020/S 150-367760

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 091-218294)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CBO Meilân
Nationaal identificatienummer: 56705037
Postadres: E. A. Borgerstraat 27
Plaats: Joure
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8501 NC
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: e.bergsma@cbo-meilan.nl
Telefoon: +31 513419710

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://cbo-meilan.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS schoolmeubilair primair onderwijs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor de levering van schoolmeubilair primair onderwijs voor CBO Meilân. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de Aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-218294

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Kwaliteitscriterium — naam: kwaliteit

Kwaliteitscriterium — weging: 30

Prijs — weging: 70

Te lezen:

Kwaliteitscriterium — naam: kwaliteit

Kwaliteitscriterium — weging: 50

Prijs — weging: 50

VII.2)Overige nadere inlichtingen: