DAS voor aanplant van bomen en struiken in bos en landschap Published by Tenders Electronic Daily

DAS voor aanplant van bomen en struiken in bos en landschap

Application deadline

01.08.2025, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
  77000000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Staatsbosbeheer
Smallepad 5
3811MG Amersfoort
Netherlands
Tel.: +31 306926111
E-Mail: inkoopservicedesk@staatsbosbeheer.nl
Website: http://www.staatsbosbeheer.nl/

assignment

Staatsbosbeheer voert deze aanbestedingsprocedure uit ten behoeve van het instellen van een DynamischAankoopsysteem (DAS) voor, niet uitputtend, aanplant van bomen en struiken in bos en landschap.

Description of procurement /scope of services

Staatsbosbeheer plant jaarlijks bomen en struiken, met name in de vorm van bosplantsoen, veren en staken. En incidenteel laanbomen en pluggen. Dit is een onderdeel van de strategie voor het versterken van de veerkracht van bossen en het vergroten van het bosareaal. Het zwaartepunt ligt op de aanleg van nieuw bos en het her-planten van essen- en fijnsparbossen, die massaal sterven door ziekten, plagen en klimaatverandering. Maar ook het planten van bomen in gezonde bossen om de menging te vergroten is onderdeel van de strategie. Deze opgaven spelen in alle provincies, hoewel de accenten sterk verschillen. In de ene provincie zal er meer nieuw bos geplant worden, terwijl in de andere provincie vooral her-plant van essenbossen aan de orde is. De werkzaamheden zijn echter grotendeels vergelijkbaar. De eisen aan het planten van een boom of struik blijven immers gelijk. Wel kunnen de wijze van terreinvoorbereiding en plantmethode verschillen.
Staatsbosbeheer plant jaarlijks bomen en struiken, met name in de vorm van bosplantsoen, veren en staken. En incidenteel laanbomen en pluggen. Dit is een onderdeel van de strategie voor het versterken van de veerkracht van bossen en het vergroten van het bosareaal. Het zwaartepunt ligt op de aanleg van...
Show more

Others CPV Codes
 • Services incidental to forestry
  77230000-1
 • Forest resources management services
  77231100-9
 • Forest administration services
  77231300-1
 • Afforestation services
  77231600-4
 • Forestry extension services
  77231700-5
 • Services incidental to forestry
  77230000-1
 • Forest resources management services
  77231100-9
 • Forest administration services
  77231300-1
 • Afforestation services
  77231600-4
 • Forestry extension services
  77231700-5
Show more
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Amersfoort: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2023/S 118-368699

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbosbeheer
Nationaal identificatienummer: 30263544
Postadres: Smallepad 5
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3811MG
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoopservicedesk
E-mail: inkoopservicedesk@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: +31 306926111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.staatsbosbeheer.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/23145
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://s2c.mercell.com/today/39975
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://s2c.mercell.com/today/39975
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Natuurbeheer, bosbeheer en recreatie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS voor aanplant van bomen en struiken in bos en landschap

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Staatsbosbeheer voert deze aanbestedingsprocedure uit ten behoeve van het instellen van een Dynamisch

Aankoopsysteem (DAS) voor, niet uitputtend, aanplant van bomen en struiken in bos en landschap.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77231100 Beheersdiensten van bosbestanden
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231300 Bosbeheersdiensten
77231600 Bebossingsdiensten
77231700 Diensten voor bosuitbreiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Staatsbosbeheer plant jaarlijks bomen en struiken, met name in de vorm van bosplantsoen, veren en staken. En incidenteel laanbomen en pluggen. Dit is een onderdeel van de strategie voor het versterken van de veerkracht van bossen en het vergroten van het bosareaal. Het zwaartepunt ligt op de aanleg van nieuw bos en het her-planten van essen- en fijnsparbossen, die massaal sterven door ziekten, plagen en klimaatverandering. Maar ook het planten van bomen in gezonde bossen om de menging te vergroten is onderdeel van de strategie. Deze opgaven spelen in alle provincies, hoewel de accenten sterk verschillen. In de ene provincie zal er meer nieuw bos geplant worden, terwijl in de andere provincie vooral her-plant van essenbossen aan de orde is. De werkzaamheden zijn echter grotendeels vergelijkbaar. De eisen aan het planten van een boom of struik blijven immers gelijk. Wel kunnen de wijze van terreinvoorbereiding en plantmethode verschillen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2023
Einde: 01/08/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd kan -eenzijdig door de aanbestedende dienst- 2 maal worden verlengd voor de duur van 2 jaar, volgens de criteria zoals in dit Beschrijvend document beschreven. De totale looptijd bedraagt daarmee maximaal 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: De volgende bijlagen dienen deel uit te maken van uw verzoek

tot toelating:

Bijlage A, UEA DAS planten bosplantsoen

Bijlage B, Formulier Bedrijfsgegevens en categorie keuze

Bijlage C, Akkoordverklaring eisen verzoek tot toelating

Bijlage H, Verklaring volmacht (indien van toepassing)

Bijlage J, Model referenties kerncompetenties

Recent bewijs van inschrijving in nationaal beroeps-/ handelsregister.

Niet ouder dan zes (6) maanden vanaf datum verzoek tot toelating.

N.B. ALLE BIJLAGEN DIENEN TE WORDEN ONDERTEKEND

DOOR EEN DAARTOE RECHTSGELDIG BEVOEGD PERSOON

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2025
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's Gravenhage
Plaats: 's Gravenhage
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De wachttermijn is 20 dagen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2023