Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej od projektowanego węzła na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką do granicy miasta. Published by Tenders Electronic Daily

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej od projektowanego węzła na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką do granicy miasta.

Application deadline

18.10.2022, 10:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Engineering design services
    71320000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
Poland
Tel.: +48 334726010
Fax: +48 334726020
E-Mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Website: https://mzd.bielsko.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej od projektowanego węzła na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką do granicy miasta (zwanej dalej ,,Dokumentacją”). Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej również SWZ)..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej od projektowanego węzła na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką do granicy miasta (zwanej dalej ,,Dokumentacją”)....
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej od projektowanego węzła na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką do granicy miasta (zwanej dalej ,,Dokumentacją”), w zakresie obejmującym w szczególności:- wykonanie projektu budowlanego,- wykonanie projektu wykonawczego,- sporządzenie operatu wodnoprawnego,- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wznowienia punktów granicznych i podziałów gruntów,- wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,- przygotowanie materiałów do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,- przygotowanie materiałów do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,- wykonanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej,oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami objętymi Dokumentacją.Dokumentacja powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla „Remontu ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej na odcinku od projektowanego węzła Mazańcowicka do granicy miasta”.Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej od projektowanego węzła na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką do granicy miasta (zwanej dalej ,,Dokumentacją”),...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL225 Bielski
Polska, Bielsko-Biała

Polska-Bielsko-Biała: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2022/S 176-498661

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL225
Adres pocztowy: ul. Michała Grażyńskiego 10
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wypich – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Paweł Pieronkiewicz – w sprawach związanych z procedurą postępowania
E-mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Tel.: +48 334726010
Faks: +48 334726020
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mzd.bielsko.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej od projektowanego węzła na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką do granicy miasta.

Numer referencyjny: 207-22/IZ/38/U/PN
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej od projektowanego węzła na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką do granicy miasta (zwanej dalej ,,Dokumentacją”).

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej również SWZ)..

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, Bielsko-Biała

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej od projektowanego węzła na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką do granicy miasta (zwanej dalej ,,Dokumentacją”), w zakresie obejmującym w szczególności:

- wykonanie projektu budowlanego,

- wykonanie projektu wykonawczego,

- sporządzenie operatu wodnoprawnego,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wznowienia punktów granicznych i podziałów gruntów,

- wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

- przygotowanie materiałów do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

- przygotowanie materiałów do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- wykonanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej,

oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami objętymi Dokumentacją.

Dokumentacja powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla „Remontu ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej na odcinku od projektowanego węzła Mazańcowicka do granicy miasta”.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie Dokumentacji, zostało zrealizowane w terminie do 300 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 6 Wzoru umowy (Rozdział V SWZ);

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane poniżej w pkt 2 i 3 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w sekcji III.1.3).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz okoliczności wskazanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanego w art. 1 pkt 23) Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (przesłanki obligatoryjne).

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) lub 7) ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) lub 5) ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 3, celem udowodnienia braku podstaw do wykluczenia, może podjąć działania wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy;

1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (jeżeli występują);

1.3. Wykaz osób – potencjał kadrowy. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji III.1.3) pod lit. (B);

1.4. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (jeżeli występują);

1.5. Oświadczenia Wykonawcy i podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (jeżeli występują), dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego;

1.6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego:

- Wykaz usług - Doświadczenie. Wykaz winien zawierać informacje wymagane dla oceny spełniania warunków, o których mowa w sekcji III.1.3) pod lit. (A);

1.7. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp;

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;

2. Pozostałe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(A) Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy lub budowy drogi klasy minimum „G”. Minimalna długość drogi wynosi 800 m.

UWAGI:

1. Pojęcia „rozbudowa” i „budowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2. Pojęcia „droga” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3. Droga klasy „G” – należy rozumieć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. W przypadku, gdy wskazana dokumentacja, stanowi część zamówienia o szerszym zakresie, należy podać w wykazie, o którym mowa w sekcji II.1.3) pkt 1.6. tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku;

5. Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w sekcji III.1.3) pkt 1.6., na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozdziału II SWZ;

6. W przypadku, gdy wykazywana dokumentacja projektowa została opracowana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca może powołać się jedynie na zakres, w którego wykonaniu faktycznie i konkretnie uczestniczył.

(B) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował Projektantem branży drogowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy lub budowy drogi klasy minimum „G”. Minimalna długość drogi wynosi 800 m.

UWAGI:

1. Pojęcia: „rozbudowa” i „budowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2. Pojęcia „droga” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3. Droga klasy „G” – należy rozumieć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia budowlane do projektowania) wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

5. Informację o posiadanych przez ww. osobę kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w wykazie osób - potencjał kadrowy (załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ), o którym mowa w sekcji III.1.3) pkt 1.3. Każdą z dokumentacji projektowych, wskazywanych przez Wykonawcę w ww. formularzu, które Zamawiający ma uwzględnić jako odrębne zadanie, winno zostać wpisane w oddzielnym wierszu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz warunki dokonywania ewentualnych zmian w umowie zostały określone w Rozdziale V SWZ – Wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2022
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania, pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oświadczenie JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozp. wykonawczym Komisji Europejskiej wyd. na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ).

1.1. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego jest dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania (zał. nr 1 do Rozdziału II SWZ).

1.2. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach UZP, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

1.3. JEDZ, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w pkt. 6 i 7 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

1.4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

1.5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na www.nccert.pl

1.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o których mowa w sekcji III.1.3) pkt 1.1. w osobnych JEDZ w postaci

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokumenty dotyczą - wg wzoru jak w zał nr 1 do IDW.

1.7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza odpowiednie informacje w cz. II sek. D składanych JEDZ oraz w Ofercie.

1.8. Zamawiający nie wymaga podania w części II JEDZ, w sekcji B daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

1.9. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni złożyć ogólne oświadczenie w tym zakresie poprzez zaznaczenie w Części IV JEDZ punktu α (alfa). Nie należy wypełniać pozostałych punktów Części IV.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć w Formularzu Oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp jak dla postępowań których wartość jest równa lub większa niż progi unijne, określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2022