Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV Published by Tenders Electronic Daily

Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV

Application deadline

03.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electric switchboards
    31214500-4
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

Електроразпределение Юг ЕАД
ул. Христо Г. Данов №37
4000 гр. Пловдив
Bulgaria
Tel.: +359 32974625
Fax: +359 32278502
E-Mail: ge.georgiev@evn.bg
Website: www.elyug.bg

assignment

Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година, както следа:ТАБЛО ЕТ ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т, количество – 70 броя;ТАБЛО ЕТ ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т+, количество – 600 броя.
Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година,...
Show more

Description of procurement /scope of services

Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година, както следа:ТАБЛО ЕТ ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т, количество – 70 броя;ТАБЛО ЕТ ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т+, количество – 600 броя.
Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година,...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG344 Стара Загора (Stara Zagora)
Централен склад на Електроразпределение Юг ЕАД в гр. Стара Загора , 6000, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.

България-Пловдив: Електрически табла

2022/S 171-485716

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Електроразпределение Юг ЕАД
Национален регистрационен номер: 115552190
Пощенски адрес: ул. Христо Г. Данов №37
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Георги Стоянов Георгиев
Електронна поща: ge.georgiev@evn.bg
Телефон: +359 32974625
Факс: +359 32278502
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.elyug.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1187
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/235184
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/235184
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV

Референтен номер: 414-EP-22-XK-Д-З
II.1.2)Основен CPV код
31214500 Електрически табла
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година, както следа:

ТАБЛО ЕТ ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т, количество – 70 броя;

ТАБЛО ЕТ ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т+, количество – 600 броя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 998 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

Централен склад на Електроразпределение Юг ЕАД в гр. Стара Загора , 6000, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година, както следа:

ТАБЛО ЕТ ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т, количество – 70 броя;

ТАБЛО ЕТ ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т+, количество – 600 броя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 998 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Прилагат се основания за отстраняване, свързани с личното състояние на стопанските субекти по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и съобразно чл. 57 от ЗОП. Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние, се прилагат по отношение на всеки икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител.

Прилагат се и други основания за отстраняване, посочени в поле VІ.3.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Предвижда се гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността му без включен ДДС. Гаранцията се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП, под формата на банкова гаранция или застраховка,

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, или парична сума, депозирана по сметка на възложителя:

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД

Банка: Уникредит Булбанк АД

IBAN : BG02 UNCR 7630 1078 2262 08

BIC : UNCRBGSF

Когато се предоставя банкова гаранция или застраховка, същата следва да бъде във форма, предварително съгласувана с Възложителя.

Условията за представяне, задържане и освобождаване на гаранцията са подробно разписани в проекта на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се осигурява от бюджета на Възложителя. Плащанията ще се извършват в съответствие с условията в проекта на договор, в срок до 45 календарни дни, на база действително извършени и приети дейности и представена фактура, по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора следва да представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на поръчката се осъществява в съответствие с техническата спецификация и проекта на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/10/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/10/2022
Местно време: 14:50
Място:

Офертите ще бъдат отворени в системата.

Мострите ще бъдат отворени съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, на публично заседание, което ще се проведе на 05.10.2022 г. от 11:00 часа в в Централен склад на Електроразпределение Юг ЕАД в гр. Стара Загора, 6000, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.

На това заседание ще бъде извършен единствено визуален преглед на мострите.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На заседанието на комисията могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение на информацията посочена в поле ІІІ.1.4. "Обективни правила и критерии за участие":

1. Други основания за отстраняване:

1.1. Прилагат се специфични национални основания за отстраняване, които са подробно описани в Процедурното описание към документацията за обществената поръчка и включват:

- Забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони)

- Нарушения в областта на трудовото право

- Престъпления против финансовата и данъчната система, собствеността и стопанството

- Свързаност между участници

1.2. От процедурата ще бъде отстранен всеки стопански субект, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

2. Деклариране и доказване на съответствие с изискванията за предварителен подбор:

Документи за доказване се предоставят преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Няма да бъдат изисквани документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

3. Ред за провеждане:

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП се прилага т.нар. „обърнат ред“ за провеждане на процедурата т.е. оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди предварителния подбор - по реда на чл. 61 от ППЗОП.

4. Договорът с избрания за Изпълнител участник ще бъде сключен на стойност равна на общата прогнозна стойност на поръчката, а именно 998 000,00 лева без ДДС, независимо от общата стойност на ценовите им предложения.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/09/2022