Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej

Application deadline

19.09.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Medical clothing
  33199000-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz
Poland
Tel.: +48 523256795
Fax: +48 523256609
E-Mail: zampub@kpcp.pl
Website: www.kpcp.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kodami CPV znajduje się w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, stanowiących załączniki nr od 1-1 do 1-9 SWZ

Lots 1

Job / name

Rękawice lateksowe bezpudrowe

Description of procurement /scope of services

Rękawice lateksowe bezpudrowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1- do SWZ).

Others CPV Codes
 • Disposable gloves
  18424300-0
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

Lots 2

Job / name

Rękawice nitrylowe

Description of procurement /scope of services

Rękawice nitrylowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-2 do SWZ).

Others CPV Codes
 • Disposable gloves
  18424300-0
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

Lots 3

Job / name

Maska chirurgiczna

Description of procurement /scope of services

Maska chirurgiczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ).

Others CPV Codes
 • Medical clothing
  33199000-1
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

Lots 4

Job / name

Myjka do mycia chorych

Description of procurement /scope of services

Myjka do mycia chorych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ).

Others CPV Codes
 • Medical clothing
  33199000-1
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

Lots 5

Job / name

Fartuch higieniczny

Description of procurement /scope of services

Fartuch higieniczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-5 do SWZ).

Others CPV Codes
 • Garments for biological or chemical protection
  35113410-6
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

Lots 6

Job / name

Czepek chirurgiczny

Description of procurement /scope of services

Czepek chirurgiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-6 do SWZ).

Others CPV Codes
 • Medical clothing
  33199000-1
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

Lots 7

Job / name

Odzież jednorazowa z flizeliny

Description of procurement /scope of services

Odzież jednorazowa z flizeliny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-7 do SWZ).

Others CPV Codes
 • Medical clothing
  33199000-1
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

Lots 8

Job / name

Maska ochronna FFP2 bez zaworu wydechowego

Description of procurement /scope of services

Maska ochronna FFP2 bez zaworu wydechowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-8 do SWZ).

Others CPV Codes
 • Garments for biological or chemical protection
  35113410-6
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

Lots 9

Job / name

Ochraniacze na obuwie

Description of procurement /scope of services

Ochraniacze na obuwie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-9 do SWZ).

Others CPV Codes
 • Garments for biological or chemical protection
  35113410-6
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

Polska-Bydgoszcz: Odzież medyczna

2022/S 157-449602

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5542236658
Adres pocztowy: ul. Seminaryjna 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 85-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chróśniak
E-mail: zampub@kpcp.pl
Tel.: +48 523256795
Faks: +48 523256609
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kpcp.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej

Numer referencyjny: 38 Z PN 22
II.1.2)Główny kod CPV
33199000 Odzież medyczna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kodami CPV znajduje się w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, stanowiących załączniki nr od 1-1 do 1-9 SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice lateksowe bezpudrowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice lateksowe bezpudrowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1- do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zamówienia jednostkowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice nitrylowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice nitrylowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-2 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zamówienia jednostkowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Maska chirurgiczna

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Maska chirurgiczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zamówienia jednostkowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Myjka do mycia chorych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Myjka do mycia chorych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zamówienia jednostkowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fartuch higieniczny

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113410 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Fartuch higieniczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-5 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zamówienia jednostkowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Czepek chirurgiczny

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Czepek chirurgiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-6 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zamówienia jednostkowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odzież jednorazowa z flizeliny

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Odzież jednorazowa z flizeliny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-7 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zamówienia jednostkowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Maska ochronna FFP2 bez zaworu wydechowego

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113410 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Maska ochronna FFP2 bez zaworu wydechowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-8 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zamówienia jednostkowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ochraniacze na obuwie

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113410 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Ochraniacze na obuwie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-9 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zamówienia jednostkowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1.1. Przepisu art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

1.2. Przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835),

tj. z postępowania wyklucza się:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835);

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia

24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835);

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(Dz. U. 2022 r., poz. 835).

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej. Okres wykluczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia

w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835), która weszła w życie

z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 kwietnia 2022 roku.

1.3. następujących okoliczności wskazanych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1 z dnia 31.7.2014 r.) dodanym przez rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację

na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022 r.), tj.:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

cd.III.1.1) (w związku z ograniczoną liczbą znaków):

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

3.Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – złoży aktualne na dzień złożenia, podmiotowe środki dowodowe:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 – ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie

od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik

nr 4 do SWZ.

3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych,

w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

e) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014,

str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576,

f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835).

– wzór oświadczenia stanowi – załącznik nr 5 do SWZ.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w 8.3.1) SWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo,

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 8.4. SWZ, lub gdy dokumenty

te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się

je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/09/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz,- Dział Zamówień Publicznych (wejście F, parter).

https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art.214ust.1pkt8ustawyPzp.

3.Do ofertyWykonawca zobow. jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw.,że nie podlega wykluczeniu z postępowania.Przedm.ośw.Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5.01.2016r.ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowiący–zał.nr3doSWZ oraz ośw. – zał.nr3a doSWZ. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie,żeWykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.Przedm.środki dowodowe.DoOferty Wykonawca zobow.jest dołączyć:

4.1.Dok.potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy2001/83/WE,rozporządzenia(WE)nr178/2002i rozporządzenia(WE)nr1223/2009oraz uchylenia dyrektywyRady90/385/EWGi93/42/EWG(Dz.Urz.UE L117 z maja2017r.,str.1ze zm.)w formie deklaracji zgodności–dotyczy Pakietu1-3 oraz Pakietu5-8.

4.2.Deklaracja zgodności dla środków ochrony indywidualnej kat.III w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/425z dnia9marca2016r.w spr.środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady89/686/EWG(Dz.Urz.UE LNr81,str.51)–dotyczyPakietu1,2i8.

4.3.Deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność z wymaganymi normami wskazanymi w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia wraz z certyfikatem, na którego podstawie dana deklaracja została wystawiona – dotyczy Pakietu 1, 2, 3 i 8.

4.4.Ośw.wykonawcy potw.spełnianie wymagań w zakresie efektywności działania ochronnego przez minimum 8 godzin wraz z dokumentem stanowiącym podstawę złożonego oświadczenia - dotyczy Pakietu 8.

4.5.Badania na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą PN-EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań wydanym przez niezależną jednostkę badawczą – dotyczy Pakietu 2.

4.6.Badania potwierdzające ochronę przed przenikaniem cytostatyków zgodnie z normą PN-EN 16523-1 lub zgodnie z normą ASTM D 6978-05, potwierdzone raportem

z badań wydanym przez niezależną jednostkę badawczą–dotyczy Pakietu2.

4.7.Badania potw.antyalergiczność, świadczące o braku akceleratorów chemicznych wydane przez niezależną jednostkę badawczą–dotyczyPakietu2.

4.8.Katalog lub folder lub opis lub etykieta lub ulotka oferowanego przedmiotu(tylko właściwa strona z wyraźnym zaznaczeniem wybranego produktu–potwierdzający wymagania określone wFormularzu cenowym/Przedmiot zamówienia(dotyczy każdego oferowanego przedmiotu zamówienia).

4.9.Dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych wFormularzu cenowym/Przedmiot zamówienia(złożyć w przypadku, gdy dokumenty wskazane

w pkt.9.8.SWZ i informacje zawarte w załączonej próbce wskazanej w pkt.9.10SWZnie potwierdzają spełnienia postawionych wymagań).

4.10.Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia:

a)w ramach Pakietu1,2–po jednym oryginalnym opakowaniu w rozmiarzeM;

b)w ramach Pakietu7–3komplety w rozmiarzeL;

c)w ramach Pakietu3,4,5,6,8i9–po 3szt.

Dostarczone próbki zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Sposób dostarczenia próbek został określony w pkt.16.2SWZ.

Dok.sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedm.środków dowodowych.

5. Pozostałe dok.i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy.

5.1.Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-… do SWZ).

5.2.Formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ.

5.3.Pełnomocnictwo: oryginał lub elektroniczna kopia poświadczona przez mocodawcę lub notariusza – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

6. Zamawiający nie zastosuje procedury odwróconej przewidzianej w art.139 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Szczeg. inf na temat składania odwołań zawieraSWZi działIXustawy Pzp.

cd dalszy pkt.VI.3)7.Zam. nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.8.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9.Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z wytycznymi

zawartymi w pkt. 11 S.WZ. 10. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 12 i 13 SWZ.

11.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz; 2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy: e-mail: iodo@kpcp.pl;

3)przekazane w związku prowadzonym w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizacji umowy;4)odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem postępowania, a następnie realizacją zawartej umowy; 5)przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ponadto w odniesieniu do umów okres ich przechowywania określa Instrukcja Archiwalna KPCP zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy;6)obowiązek podania przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną oraz osoby fizyczne reprezentujące Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8)osoba, której dane dotyczą posiada:−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 9)osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:−prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne wzgl. interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2022