Robot de pipetare automată pentru 96 de probe( pregătire biblioteci, NGS,etc.)-1 buc. Published by Tenders Electronic Daily

Robot de pipetare automată pentru 96 de probe( pregătire biblioteci, NGS,etc.)-1 buc.

Application deadline

29.09.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Laboratory pipettes and accessories
    38437000-7
Language

Romanian

Contracting authority / owner

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI
Strada: Universitatii, nr. 16
700115 Iasi
Romania
Tel.: +40 232301863
Fax: +40 232301658
E-Mail: daniel.vacariu-sirotta@umfiasi.ro
Website: http://www.umfiasi.ro

assignment

Robot de pipetare automată pentru 96 de probe( pregătire biblioteci, NGS,etc.)-1 buc.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile
Robot de pipetare automată pentru 96 de probe( pregătire biblioteci, NGS,etc.)-1 buc.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Numar zile pana la care se pot...
Show more

Description of procurement /scope of services

Robot de pipetare automată pentru 96 de probe( pregătire biblioteci, NGS,etc.)-1 buc.

Project adress

Region (NUTS code): RO213 Iaşi
Universitatea de Medicina si Farmacie "Girgore T.Popa" Iasi

România-Iași: Pipete de laborator şi accesorii

2022/S 153-436817

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI
Număr naţional de înregistrare: 4701100
Adresă: Strada: Universitatii, nr. 16
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700115
Țară: România
Persoană de contact: DANIEL VACARIU - SIROTTA
E-mail: daniel.vacariu-sirotta@umfiasi.ro
Telefon: +40 232301863
Fax: +40 232301658
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.umfiasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153565
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Minister
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Robot de pipetare automată pentru 96 de probe( pregătire biblioteci, NGS,etc.)-1 buc.

Număr de referinţă: 127606-C
II.1.2)Cod CPV principal
38437000 Pipete de laborator şi accesorii
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Robot de pipetare automată pentru 96 de probe( pregătire biblioteci, NGS,etc.)-1 buc.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 416 142.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Universitatea de Medicina si Farmacie "Girgore T.Popa" Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robot de pipetare automată pentru 96 de probe( pregătire biblioteci, NGS,etc.)-1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: FACTORUL DE EVALUARE TERMENUL DE LIVRARE (TL) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: FACTORUL DE EVALUARE PERIOADA DE GARANTIE / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Platformă multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E, Acronim: CENEMED”, cod SMIS: 127606”-

II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare:4161,42 lei

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, ec. Petronela Iuliana Baraneţchi, ec. Ioana Alexa, ing. Maria Arhip, jr. Nicoleta Nastase, adm. fin. Mariana Harus, adm. fin Eugen Cristian Chiriac, av. Raluca Laura Savin, adm. Patrim. Ionica Bârcă-Vasiliu, Prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, Inf. Mihaela Tomaziu-Todosia, Ec. Felicia Genoveva Rusu, Prof. univ. dr. Petru Cianga, dr. Mariana Pavel Tanase,dr. Roxana Popescu, Dr. Daniela Constantinescu, Cristina Ioana Nistor .

AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/03/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Perioada minimă de valabilitate a ofertei este de 180 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei.

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire publicată in SEAP, operatorii economici vor utiliza un program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire şi implicit şi cu privire la clauzele contractuale obligatorii( ce sunt parte a documentaţiei de atribuire).

Astfel, dacă un operator economic consideră că anumite clauze îi sunt defavorabile, poate solicita autoritaţii contractante clarificări, inclusiv modificarea lor, astfel incât dacă aceste clauze vor fi amendate/ modificate acestea să fie aduse la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi, până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Pentru informarea ofertantilor, comunicam lista persoanelor cu functie de decizie dupa cum urmeaza : Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, ec. Petronela Iuliana Baraneţchi, ec. Ioana Alexa, ing. Maria Arhip, jr. Nicoleta Nastase, adm. fin. Mariana Harus, adm. fin Eugen Cristian Chiriac, av. Raluca Laura Savin, adm. Patrim. Ionica Bârcă-Vasiliu, Prof univ. dr. Diana Cimpoeșu, Inf. Ec. Mihaela Tomaziu-Todosia, Ec. Felicia Genoveva Rusu, Prof.univ.dr. Petru Cianga, Dr. Mariana Pavel Tanasa, dr. Roxana Popescu, Dr. Daniela Constantinescu, Cristina Ioana Nistor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Conform prevederilor art 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iaşi
Adresă: str. Universitatii nr.16
Localitate: Iasi
Cod poștal: 700115
Țară: România
Fax: +40 2321850
Adresă internet: www.umfias.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/08/2022