Modernizare parc și amenajare parcări subterane Spitalul de Copii„Sf. Ioan” - proiectare și execuție Published by Tenders Electronic Daily

Modernizare parc și amenajare parcări subterane Spitalul de Copii„Sf. Ioan” - proiectare și execuție

There are changes or additional information to this announcement. Modernizare parc și amenajare parcări subterane Spitalul de Copii„Sf. Ioan” - proiectare și execuție (05.10.2022 20:03)

Application deadline

11.10.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Underground car park construction work
    45223310-2
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Municipiul Galati
Strada: Domnească, nr. 54, Sector: -, Judet: Galati
800008 Galati
Romania
Tel.: +40 236307720
Fax: +40 236461460
E-Mail: licitatii@primariagalati.ro
Website: www.primariagalati.ro

assignment

Autoritatea contractanta doreste atribuirea contractului de achiziție publică pentru „Modernizare parc și amenajare parcări subterane Spitalul de Copii„Sf. Ioan” - proiectare și execuțieTermenul de realizare al contractului: 17 luni din care 4 luni proiectare și 13 luni execuție.Valoarea estimată este de 29.285.011,00 lei fără TVA din care: • pentru Proiectare 1.170.000,00 lei fără TVA, respectiv: 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor – 150.000,00 lei fără TVA; 3.5.5. Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție – 40.000,00 lei;3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție – 955.000,00 lei3.8. Asistență tehnică 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului – 25.000,00 lei.• 1.3. – Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – 125.800,00 lei;• Cap.2 – Cheltuieli cu utilitățile: - 55.000,00 lei (Alimentare cu apă – 20.000,00 lei; Rețele canalizare – 35.000,00 lei);• pentru Executie - 27.934.211,00 lei fără TVA, respectiv: 4. Cheltuieli pentru investiția de bază: – 27.664.100,00 lei;5. Organizare de șantier: 270.111,00 lei (5.1.1. – Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 270.111,00 lei).Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. In conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, după cum urmează:- primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor;- cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare.
Autoritatea contractanta doreste atribuirea contractului de achiziție publică pentru „Modernizare parc și amenajare parcări subterane Spitalul de Copii„Sf. Ioan” - proiectare și execuțieTermenul de realizare al contractului: 17 luni din care 4 luni proiectare și 13 luni execuție.Valoarea...
Show more

Description of procurement /scope of services

Autoritatea contractanta doreste atribuirea contractului de achiziție publică pentru „Modernizare parc și amenajare parcări subterane Spitalul de Copii„Sf. Ioan” - proiectare și execuție.Proiectul tehnic de execuție în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice.Execuția lucrărilor va respecta prevederile caietului de sarcini, normativele și legislația specifică in vigoare. Termenul de realizare a contractului: 17 luni din care: 4 luni proiectare și 13 luni execuție.
Autoritatea contractanta doreste atribuirea contractului de achiziție publică pentru „Modernizare parc și amenajare parcări subterane Spitalul de Copii„Sf. Ioan” - proiectare și execuție.Proiectul tehnic de execuție în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului...
Show more

Others CPV Codes
  • Project and design preparation, estimation of costs
    71242000-6
  • Technical assistance services
    71356200-0
Project adress

Region (NUTS code): RO224 Galaţi
Municipiul Galați

România-Galați: Lucrări de construcţii de parcări subterane

2022/S 172-486111

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Galati
Număr naţional de înregistrare: 3814810
Adresă: Strada: Domnească, nr. 54, Sector: -, Judet: Galati
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800008
Țară: România
Persoană de contact: Liliana Tanasov
E-mail: licitatii@primariagalati.ro
Telefon: +40 236307720
Fax: +40 236461460
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariagalati.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100155208
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: http://sicap-prod.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Modernizare parc și amenajare parcări subterane Spitalul de Copii„Sf. Ioan” - proiectare și execuție

Număr de referinţă: 3814810202215
II.1.2)Cod CPV principal
45223310 Lucrări de construcţii de parcări subterane
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta doreste atribuirea contractului de achiziție publică pentru „Modernizare parc și amenajare parcări subterane Spitalul de Copii„Sf. Ioan” - proiectare și execuție

Termenul de realizare al contractului: 17 luni din care 4 luni proiectare și 13 luni execuție.

Valoarea estimată este de 29.285.011,00 lei fără TVA din care:

• pentru Proiectare 1.170.000,00 lei fără TVA, respectiv:

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor – 150.000,00 lei fără TVA;

3.5.5. Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție – 40.000,00 lei;

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție – 955.000,00 lei

3.8. Asistență tehnică

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului – 25.000,00 lei.

• 1.3. – Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – 125.800,00 lei;

• Cap.2 – Cheltuieli cu utilitățile: - 55.000,00 lei (Alimentare cu apă – 20.000,00 lei; Rețele canalizare – 35.000,00 lei);

• pentru Executie - 27.934.211,00 lei fără TVA, respectiv:

4. Cheltuieli pentru investiția de bază: – 27.664.100,00 lei;

5. Organizare de șantier: 270.111,00 lei (5.1.1. – Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 270.111,00 lei).

Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

In conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, după cum urmează:

- primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor;

- cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 29 285 011.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71242000 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Municipiul Galați

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta doreste atribuirea contractului de achiziție publică pentru „Modernizare parc și amenajare parcări subterane Spitalul de Copii„Sf. Ioan” - proiectare și execuție.

Proiectul tehnic de execuție în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice.

Execuția lucrărilor va respecta prevederile caietului de sarcini, normativele și legislația specifică in vigoare.

Termenul de realizare a contractului: 17 luni din care: 4 luni proiectare și 13 luni execuție.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării ca lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate) / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției (durata, succesiunea activităților si inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor), resursele alocate pentru realizarea activităților si subactivitatilor in cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 17
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie să se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanti, terți susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor și se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 60 Legea nr. 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Pucheanu Ionut-Florin - primar, Enache Cristian-Sorin - viceprimar, Andrei Lucian – Valeriu - viceprimar; Bichescu Cezar Ionut– administrator public, Capetis Cristian – director, Campeanu Rodica - director, Pavlenco Violeta – sef serviciu, Susma Vasilica – inspector, Mihordea Didina – inspector, Baldovin Adriana – sef serviciu, Consilieri achizitii publice: Ilie Dragoș-Mircea, Macovei Ecaterina, Niculae Crina-Mirela, Rapotan Alina Gabriela, Rusu Anca-Cristina, Sindile Mihai Angelo, Tanasov Liliana, Torica Romeo Costinel; Ioana Ene, Consilieri juridici: Munteanu Ionel, Popa Verginica Cristinela; Consilieri locali: Atanasiu Silvia – Elena, Axente Dragos-George, Bencze Marta – Iozefina; Bezman Gheorghe; Bogatu Hristache; Bogatu Iorgu Viorel; Căstăian Doru Valentin; Chitaru Cristian; Ciucă Rodica; Ciulei Eduard Dănuț; Ciupercă Silviana; Dumitru Dorian, Gafton Costel; Hărăbor Anamaria; Lupu Vasile; Onose Valeriu Laurențiu; Poalelungi Dumitru; Potîrniche Gheorghe; Silion Adriana; Susnoschi Luca Flavia; Sarpe Daniela Ancuta; Tuluș Arthur Viorel; Vasile Claudiu – Ionuț; Zinica Daniel.

Modalitate de îndeplinire: Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 care va fi prezentata de ofertanți, terți susținători si subcontractanți odată cu DUAE.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare in condițiile legii din țara de rezidență, să prezinte documente din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa DUAE de către ofertant (lider si asociat – după caz) si, respectiv, separat de subcontractanți/terț susținător cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt următoarele:

1. Persoane juridice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în copie lizibilă. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC/ORC.

In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract.

In cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie să facă dovada că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.

2. Persoane juridice/fizice străine: documente relevante, emise de autoritățile competente din țara în care își are sediul operatorul economic, care să dovedească o forma de înregistrare si, după caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, în copie lizibilă, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba româna. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informațiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentării acestuia.

3. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertanții trebuie sa facă dovada executării în ultimii 5 ani, calculați până la dată limită de depunere a ofertelor, de lucrări similare cu cele ale prezentei proceduri în valoare cumulata de minim 25.000.000,00 lei fără T.V.A., la nivelul a minim 1 contract - maxim 3 contracte. Nota: Perioada de 5 ani, se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita inițial (prin anunțul de participare). Dacă autoritatea contractanta va decala termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare.Prin lucrări similare din punct de vedere al complexității cu cele care fac obiectul achiziției, se va înțelege lucrări de construire și/sau modernizare și/sau /reabilitare (reparații capitale)/ extindere ale clădirilor civile încadrate cel puțin în categoria de importanta normala C în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin HG nr. 766/1997.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertanții trebuie sa facă dovada ca au prestat în ultimii 3 ani, calculați până la data limita de depunere a ofertelor, servicii similare cu cele ale prezentei proceduri în valoare de minim 1.000.000 lei fără TVA, din unul maxim trei contracte.Nota: Perioada de 3 ani, se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita inițial (prin anunțul de participare). Dacă autoritatea contractanta va decala termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare.Prin servicii similare din punct de vedere al complexității cu cele care fac obiectul achiziției, se va înțelege servicii de proiectare de lucrări de construire și/sau modernizare și/sau /reabilitare (reparații capitale)/ extindere ale clădirilor civile încadrate cel puțin în categoria de importanta normala C în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin HG nr. 766/1997.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificare ISO 9001 sau echivalentă Ofertantul va demonstra ca respecta standardele privind asigurarea calității in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calității ofertantului pentru domeniile în care se încadrează activitățile principale ce fac obiectul contractului (ISO 9001 sau echivalent)

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuOfertantul va demonstra ca respecta standardele privind implementarea sistemului de management de mediu in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management de mediu pentru domeniile în care se încadrează activitățile principale ce fac obiectul contractului (ISO 14001 sau echivalent).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: completare DUAE. În acest sens se vor prezenta în cadrul DUAE informații referitoare la principalele lucrări similare executate, făcându-se trimitere la certificate /documente/ recomandări/ procese-verbale de recepție datate, semnate și parafate de către beneficiar (autoritate contractantă sau un beneficiar privat). Totodata, ofertanții trebuie să precizeze in DUAE informaţii cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora în lei, fără TVA.La solicitarea autorității contractante se vor prezenta de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - Certificate/documente/referințe/recomandări emise sau contrasemnate de autoritatea sau clientul privat beneficiar al contractului, prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței (se confirmă execuția lucrărilor similare), prezentate copie lizibila. Respectivele certificări indica beneficiarii, valoarea, perioada si locul execuției lucrărilor, daca lucrările au fost duse la bun sfârșit (finalizate si recepționate).Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară pot fi (fără a se limita la enumerare, enumerarea nu este cumulativă): copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepție, certificări de bună execuție, certificate constatatoare. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila. În cazul documentelor emise în altă limbă decât limba romană, acestea vor însoțite de traducere autorizata.Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, în cazul contractelor încheiate într-o altă monedă, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/altă valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, disponibil pe adresa www.bnr.ro. În situația în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experiență, a realizat lucrări în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară pentru un antreprenor general, activitățile vor fi confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final atestă faptul că operatorul economic a avut calitatea de subcontractor. Notă: Această prevedere se aplică numai în cazul în care beneficiarul final este instituție publică.Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.Nota: Prin „lucrări duse la bun sfârșit” se va înțelege: - lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului/- lucrări recepționate, însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor/- lucrări recepționate, însoțite de proces-verbal de recepție finala.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completare DUAE. În acest sens se vor prezenta în cadrul DUAE informații referitoare la principalele servicii similare prestate, făcându-se trimitere la certificate /documente/ recomandări/ procese-verbale de recepție (predare-primire datate), semnate și parafate de către beneficiar (autoritate contractantă sau un beneficiar privat). Totodată, ofertanții trebuie sa precizeze in DUAE informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora în lei, fără TVA.La solicitarea autorității contractante se vor prezenta de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - Certificate/documente/referințe/recomandări emise sau contrasemnate de autoritatea sau clientul privat beneficiar al contractului, prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței (se confirmă prestarea serviciilor similare), prezentate copie lizibila. Respectivele certificări indica denumirea serviciilor prestate, valoarea acestora, beneficiar, perioada si locul prestării serviciilor şi dacă au fost duse la bun sfârșit.Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară pot fi (fără a se limita la enumerare, enumerarea nu este cumulativă): copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate/procese-verbale de predare-primire; recomandări; certificate constatatoare. Documentele vor fi prezentate in copie lizibilă. În cazul documentelor emise în altă limbă decât limba romană, acestea vor însoțite de traducere autorizata în limba romană.Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, în cazul contractelor încheiate într-o altă monedă, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/altă valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, disponibil pe adresa www.bnr.ro. În situația în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experiență, a realizat servicii în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară pentru un antreprenor general, activitățile vor fi confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final atestă faptul că operatorul economic a avut calitatea de subcontractor. Notă: Această prevedere se aplică numai în cazul în care beneficiarul final este instituție publică. Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.Nota: prin servicii duse la bun sfârșit se înțelege :- servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul activităților ce reprezintă experiența similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;- servicii recepționate la sfârșitul prestării (sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție).

Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti;Odata cu DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare.Din DUAE trebuie sa rezulte categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi si datele de identificare alesubcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire.Inainte de semnarea contractului trebuie sa fie prezentate contractele încheiate între contractant si subcontractant.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completare DUAE.Documentele justificative care demonstrează solicitarea cerinței se vor prezenta numai de ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Aceste documente pot fi: certificate emise de organisme independente naționale sau internaționale care atesta respectarea standardelor de asigurare a calității, respectiv ISO 9001.Se va permite prezentarea oricărui document prin care se susține cerința, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurală, etc. similare cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 9001.În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, vor fi acceptate certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale UE.În cazul unei asocieri, cerințele trebuie îndeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizează.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completare DUAE.Documentele justificative care demonstrează solicitarea cerinței se vor prezenta numai de ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Aceste documente pot fi: certificate emise de organisme independente naționale sau internaționale care atesta respectarea standardelor de asigurare a calității, respectiv ISO 14001, valabile la data depunerii/prezentării lor.În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achiziție publica.Nota: Documentele privind standardele de asigurare a calității si mediului nu pot fi prezentate de terțul susținător in favoarea ofertantului. Pentru situațiile in care se depun oferte in asociere, cerința trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/10/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 11/04/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/10/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii (recomandat – liderul asocierii) sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.

2. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shell SAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.

3. În cazul în care două sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

4. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect

5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica

de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Achizitii Publice
Adresă: str. Domneasca nr. 54, Cam. 116-117
Localitate: Galati
Cod poștal: 800036
Țară: România
Fax: +40 236461460
Adresă internet: www.primariagalati.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/09/2022