ΔΙΕΘΝΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (17) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ Published by Tenders Electronic Daily

ΔΙΕΘΝΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (17) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Application deadline

18.10.2022, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Hire of passenger cars with driver
    60171000-7
Language

Greek

Contracting authority / owner

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( Ε.Ρ.Τ Α.Ε )
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
11527 ΑΘΗΝΑ
Greece
Tel.: +30 2106075745
Fax: +30 2106075744
E-Mail: chaugoustis@ert.gr
Website: http://www.ert.gr

assignment

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δεκαεπτά (17) οχημάτων διαφόρων κατηγοριών για τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε σε Αττική και Θεσσαλονίκη.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60171000-7
Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δεκαεπτά (17) οχημάτων διαφόρων κατηγοριών για τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε σε Αττική και Θεσσαλονίκη.Οι παρεχόμενες...
Show more

Description of procurement /scope of services

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δεκαεπτά (17) οχημάτων διαφόρων κατηγοριών για τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε σε Αττική και Θεσσαλονίκη.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60171000-7Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €382.368,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 474.136,32). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δεκαεπτά (17) οχημάτων διαφόρων κατηγοριών για τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε σε Αττική και Θεσσαλονίκη.Οι παρεχόμενες...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): EL3 ATTIKΗ (ATTIKI)
ΕΛΛΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 42 - ΑΤΤΙΚΗ

Ελλάδα-Αθήνα: Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό

2022/S 177-501234

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( Ε.Ρ.Τ Α.Ε )
Ταχ. διεύθυνση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Ταχ. κωδικός: 11527
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chaugoustis@ert.gr
Τηλέφωνο: +30 2106075745
Φαξ: +30 2106075744
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ert.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Ν.Π.Ι.Δ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΔΙΕΘΝΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (17) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Αριθμός αναφοράς: 72/2022
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60171000 Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δεκαεπτά (17) οχημάτων διαφόρων κατηγοριών για τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60171000-7

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 382 368.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΕΛΛΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 42 - ΑΤΤΙΚΗ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δεκαεπτά (17) οχημάτων διαφόρων κατηγοριών για τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60171000-7

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €382.368,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 474.136,32).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 382 368.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το πενήντα (50%) τοις εκατό αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας η πλήρωση των απαιτήσεων της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να:

Διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, μέσω ισολογισμών της τελευταίας τριετίας (2019, 2020 και 2021), (σε περίπτωση μη τήρησης εγκεκριμένων και δημοσιευμένων ισολογισμών, αντίγραφα ισοζυγίων ή αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τους οποίους θα προκύπτει ότι το ύψος του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το εκατό τοις εκατό (100%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α, που αναφέρεται στην παράγραφο 1.3. της παρούσας Διακήρυξης.

Σε περίπτωση που κάποιος προσφέρων λειτουργεί ή δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα ως ελάχιστο επίπεδο οικονομικής επάρκειας θεωρείται ο μέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών του κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα λειτουργίας ή δραστηριοποίησης του.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών ετών (2019, 2020 και 2021), να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει με επιτυχία, τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στον τομέα δραστηριότητας που καλύπτεται από τη σύμβαση, ύψους τουλάχιστον εκατόν ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 190.000,00), αθροιστικά.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

ΌΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/10/2022
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/10/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ : ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ο.Π.Σ "ΕΣΗΔΗΣ" ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : www.promitheus.gov.gr, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.

ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α.Ε (ΕΡΤ Α.Ε), Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, Τ.Κ 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ), ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, είτε εκπρόθεσμα, δεν εξετάζονται.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr
Τηλέφωνο: +30 2132124700
Φαξ: +30 2132124777
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( Ε.Ρ.Τ Α.Ε )
Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11527
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chaugoustis@ert.gr
Τηλέφωνο: +30 2106075745
Φαξ: +30 2106075744
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ert.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/09/2022