Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w obrębie sektora II Lidzbark Published by Tenders Electronic Daily

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w obrębie sektora II Lidzbark

Application deadline

03.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Refuse and waste related services
    90500000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna
ul. Przemysłowa 61
13-200 Działdowo
Poland
Tel.: +48 236976518
Fax: +48 236975649
E-Mail: ezgmin1@poczta.onet.pl
Website: http://www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl

assignment

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia dotyczącego odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz ich transport do wskazanych Instalacji Komunalnych Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Odbiór z nieruchomości odpadów komunalnych, w tym selektywnie gromadzonych:a) papier, b) metale, c) tworzywa sztuczne, d) szkło, e) opakowania wielomateriałowe, f) bioodpady, g) popioły z palenisk gospodarstw domowych, h) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, j) odpady wielkogabarytowe.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia dotyczącego odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz ich transport do wskazanych Instalacji Komunalnych Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”....
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiot zamówienia obejmuje:1)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz popiół z palenisk gospodarstw domowych gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewni właściciel nieruchomości i ustawi przed nieruchomością lub altankach/boksach śmieciowych. Zgromadzone w pojemnikach odpady będą udostępniane do odbioru, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem dla Sektora.2)Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Sektora będzie odbywać się z pojemników/worków. Worki do selektywnej zbiórki zapewni Wykonawca na własny koszt. Worki na wymianę właścicielom nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i właścicielom działek letniskowych dostarczane będą na zasadzie worek za worek. 3)Wyposażanie w okresie obowiązywania umowy sukcesywnie w worki do zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali, papieru i bioodpadów dla każdej nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowej, wykorzystywanej przez część roku zgodnie z załącznikiem do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 4)Doręczanie harmonogramów odbioru odpadów, uzgodnionych z Zamawiającym bezpośrednio do każdej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. 5)Sprzątanie miejsc gromadzenia odpadów jeżeli zajdzie taka potrzeba po ich odbiorze.6)Wykonawca świadcząc usługi odbioru odpadów komunalnych powinien przestrzegać zasad Prawa ochrony środowiska, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych.7)W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów Wykonawca zapewni aby: a)pojazdy były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;b)pojazdy były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas załadunku i transportu. c)pojazdy były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;d)podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w lit. c);e)na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej. 8)Wykonawca zobowiązany jest do doręczania właścicielom nieruchomości materiałów promocyjno – informacyjnych (ulotki, itp.) dotyczących funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami na terenie Związku przekazanych przez Zamawiającego w miarę potrzeb.9) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca, miesięcznych sprawozdań dotyczących ilości zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ilości bioodpadów, popiołów oraz ilości zebranych odpadów segregowanych. 10) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania sprawozdań, które nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów wraz z dokumentacją potwierdzającą ten fakt. 11) Zakazuje się wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, jak i również mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych pomiędzy sobą.12) Zakazuje się wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu sektora I z odpadami powstającymi w innych sektorach.13) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95. Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga, aby osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, tj.: koordynator, ładowacz, kierowca kat. B i C, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z poźn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy.
Przedmiot zamówienia obejmuje:1)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz popiół z palenisk gospodarstw domowych gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewni właściciel nieruchomości i ustawi przed nieruchomością lub altankach/boksach śmieciowych. Zgromadzone w pojemnikach odpady...
Show more

Others CPV Codes
  • Refuse transport services
    90512000-9
Project adress

Region (NUTS code): PL622 Olsztyński
Miasto i Gmina Lidzbark

Polska-Działdowo: Usługi związane z odpadami

2022/S 165-469065

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 61
Miejscowość: Działdowo
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 13-200
Państwo: Polska
E-mail: ezgmin1@poczta.onet.pl
Tel.: +48 236976518
Faks: +48 236975649
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: związek międzygminny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w obrębie sektora II Lidzbark

Numer referencyjny: Or.271.6.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia dotyczącego odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz ich transport do wskazanych Instalacji Komunalnych Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Odbiór z nieruchomości odpadów komunalnych, w tym selektywnie gromadzonych:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) popioły z palenisk gospodarstw domowych,

h) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) odpady wielkogabarytowe.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto i Gmina Lidzbark

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz popiół z palenisk gospodarstw domowych gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewni właściciel nieruchomości i ustawi przed nieruchomością lub altankach/boksach śmieciowych. Zgromadzone w pojemnikach odpady będą udostępniane do odbioru, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem dla Sektora.

2)Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Sektora będzie odbywać się z pojemników/worków. Worki do selektywnej zbiórki zapewni Wykonawca na własny koszt. Worki na wymianę właścicielom nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i właścicielom działek letniskowych dostarczane będą na zasadzie worek za worek.

3)Wyposażanie w okresie obowiązywania umowy sukcesywnie w worki do zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali, papieru i bioodpadów dla każdej nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowej, wykorzystywanej przez część roku zgodnie z załącznikiem do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

4)Doręczanie harmonogramów odbioru odpadów, uzgodnionych z Zamawiającym bezpośrednio do każdej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

5)Sprzątanie miejsc gromadzenia odpadów jeżeli zajdzie taka potrzeba po ich odbiorze.

6)Wykonawca świadcząc usługi odbioru odpadów komunalnych powinien przestrzegać zasad Prawa ochrony środowiska, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych.

7)W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów Wykonawca zapewni aby:

a)pojazdy były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;

b)pojazdy były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas załadunku i transportu.

c)pojazdy były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

d)podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w lit. c);

e)na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej.

8)Wykonawca zobowiązany jest do doręczania właścicielom nieruchomości materiałów promocyjno – informacyjnych (ulotki, itp.) dotyczących funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami na terenie Związku przekazanych przez Zamawiającego w miarę potrzeb.

9) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca, miesięcznych sprawozdań dotyczących ilości zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ilości bioodpadów, popiołów oraz ilości zebranych odpadów segregowanych.

10) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania sprawozdań, które nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów wraz z dokumentacją potwierdzającą ten fakt.

11) Zakazuje się wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, jak i również mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych pomiędzy sobą.

12) Zakazuje się wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu sektora I z odpadami powstającymi w innych sektorach.

13) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95. Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga, aby osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, tj.: koordynator, ładowacz, kierowca kat. B i C, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z poźn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma emisji spalin Euro V i wyższej / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 25
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia

upływu terminu związania ofertą. Szczegółowe informacje zamieszczone są w rodz. XXII. SWZ - Wymagania dotyczące wadium.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna spełnienie warunku gdy Wykonawca posiada:

1) Wpis do właściwego rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) Wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedłożenia stosownych zaświadczeń.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej 1000 Mg.

2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi pojazdami niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w ilości niezbędnej do wykonania usługi określonej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stosownie do wielkości i rodzaju zamówienia:

1) Pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych szt. 1

2) Pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych szt. 1

3) Pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej szt. 1

4) Pojazd ciężarowy typu hakowiec/bramowiec szt. 1

5) Dla zapewnienia sprawnego odbioru odpadów z nieruchomości, do których jest utrudniony dojazd (np. wąskie lub nieutwardzone drogi dojazdowe, działki letniskowe położone poza zwartą zabudową) Wykonawca powinien dysponować pojazdem o ładowności do 6 ton.

Wykonawca będzie świadczył usługę odbierania odpadów komunalnych w tym odpady zbierane selektywnie pojazdami wyposażonymi w kamerę z tyłu pojazdu o rozdzielczości minimum Full HD, pozwalające na bezpośrednie monitorowanie odbioru odpadów komunalnych oraz rejestrujące pozycję pojazdu na cyfrowej mapie i zawartość opróżnianych pojemników w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zapewni synchronizację kamery z system GPS zamontowanym na danym pojeździe odbierającym odpady (nagrany obraz z kamery powinien być wyświetlany przez Zamawiającego w tym samym czasie ukazując jednocześnie do weryfikacji nagrania z kamery pojazdu, wraz ze współrzędnymi lokalizującymi pojazd (GPS) oraz godziną, w której wykonywana była usługa). Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej GPS i kamery oraz dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów muszą być na bieżąco dostępne dla Zamawiającego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W pojazdach powinien znajdować się Rejestrator wyposażony w kartę pamięci lub inny nośnik umożliwiający ciągłość nagrania danych w przypadku pracy urządzenia w trybie offline.

System ma zapewnić odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca wykonywania pracy. Odpowiedzialność za wybór usługodawcy systemu rejestrującego i GPS oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu ponosi Wykonawca. Awaria u usługodawcy systemu rejestrującego i GPS będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. Konfiguracja aplikacji i bezpośredniego dostępu do kamer zapewnia Wykonawca Zamawiającemu.

3) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponuje lub będzie dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie w odległości nie większej niż 60 km od granicy (liczoną wg wskazań licznika samochodu) sektora II, spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 10 do SWZ - wzór umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 11:20
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w pokój 1 w siedzibie Związku, Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III/ IV kwartał 2023r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie będzie stosował procedury, o której mowa w art. 139 ust.1 ustawy pzp, tzw. „odwróconej”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5., 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,i ż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 6. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2022