Sukcesywna dostawa leków stosowanych w terapii substytucyjnej leczenia uzależnień przez SZPZLO Warszawa Praga-Północ Published by Tenders Electronic Daily

Sukcesywna dostawa leków stosowanych w terapii substytucyjnej leczenia uzależnień przez SZPZLO Warszawa Praga-Północ

Application deadline

20.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Addiction treatment
    33693300-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WRSZAWA PRAGA-PÓŁNOC
UL. JAGIELLOŃSKA 34
03-719 WARSZAWA
Poland
Tel.: +48 226196298
E-Mail: ilona.gajewska@szpzlo.pl
Website: www.szpzlo.pl

assignment

Przedmiotem dostawy jest dostawa leków stosowanych w terapii substytucyjnej leczenia uzależnień wykonywanych prze SZPZLO Warszawa Praga-Północ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części. Część Nr 1 dotyczy Metadonu podawanego w postaci syropu o różnych stężeniach, Część Nr 2 dotyczy Bunorfinu leków podawanych w postaci tabletek podjęzykowych o różnej gramaturze.
Przedmiotem dostawy jest dostawa leków stosowanych w terapii substytucyjnej leczenia uzależnień wykonywanych prze SZPZLO Warszawa Praga-Północ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części. Część Nr 1 dotyczy Metadonu podawanego w postaci syropu o różnych stężeniach, Część Nr...
Show more

Lots 1

Job / name

METADON

Description of procurement /scope of services

Methadone Hydrochloride Molteni (Methadoni hydrochloridum) w postaci gotowego do spożycia syropu o stężeniu 1 mg/1ml w butelkach 1000 ml. Produkt przygotowywany do spożycia przy użyciu dozownika mechanicznego sterowanego komputerowo w oparciu o polską wersję oprogramowania - 6000 sztuk butelek. 2. Levomethadone Hydrochloride Molteni (Levomethadoni Hydrochloridum) w postaci gotowego do spożycia roztworu doustnego o stężeniu 5 mg/ml w butelkach 500 ml. Produkt przygotowywany do spożycia przy użyciu dozownika mechanicznego sterowanego komputerowo w oparciu o polską wersję oprogramowania - 1200 sztuk butelek. UWAGA! Dopuszcza się dostawy w trakcie realizacji umowy w/w produktu zamiennie w butelkach 100 ml przy zachowaniu ekwiwalentnej ilości, tj. 5 butelek 100 ml zamiast 1 butelki 500 ml oraz ekwiwalentnej ceny butelki 100 ml odpowiadającej 1/5 ceny butelki 500 ml. 3. Levomethadone Hydrochloride (Levomethadoni Hydrochloridum) w postaci gotowego do spożycia roztworu doustnego o stężeniu 2,5 mg/ml w butelkach 1000 ml. Produkt przygotowywany do spożycia przy użyciu dozownika mechanicznego sterowanego komputerowo w oparciu o polską wersję oprogramowania - 1200 sztuk butelek.Wskazane przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowe określają klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu. Zamawiający dopuści rozwiązania "równoważne" pod warunkiem, ze zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia poprzez dostawę preparatu stanowiącego odpowiednik tj. preparat o identycznym stężeniu środka leczniczego, identycznej pojemności/wielkości opakowania (z zastrzeżeniem w pkt. 2.) Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.
Methadone Hydrochloride Molteni (Methadoni hydrochloridum) w postaci gotowego do spożycia syropu o stężeniu 1 mg/1ml w butelkach 1000 ml. Produkt przygotowywany do spożycia przy użyciu dozownika mechanicznego sterowanego komputerowo w oparciu o polską wersję oprogramowania - 6000 sztuk butelek....
Show more

Others CPV Codes
  • Addiction treatment
    33693300-7
Project adress

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ - LECZENIE SUBSTYTUCYJNE, UL. JAGIELLOŃSKA 34 WARSZAWA

Lots 2

Job / name

BUNORFIN

Description of procurement /scope of services

Bunorfin (Buprenorphini Hydrochloridum) 2 mg 28 tabletek podjęzykowych - ilość opakowań - 600 sztuk.2. Bunorfin (Buprenorphini Hydrochloridum) 8 mg 28 tabletek podjęzykowych - ilość opakowań - 1300 sztuk. Wskazane przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowe określają klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu. Zamawiający dopuści rozwiązania "równoważne" pod warunkiem, ze zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia poprzez dostawę preparatu stanowiącego odpowiednik tj. preparat o identycznym stężeniu środka leczniczego, identycznej pojemności/wielkości opakowania. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.
Bunorfin (Buprenorphini Hydrochloridum) 2 mg 28 tabletek podjęzykowych - ilość opakowań - 600 sztuk.2. Bunorfin (Buprenorphini Hydrochloridum) 8 mg 28 tabletek podjęzykowych - ilość opakowań - 1300 sztuk. Wskazane przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowe określają klasę produktu będącego...
Show more

Others CPV Codes
  • Addiction treatment
    33693300-7
Project adress

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ - LECZENIE SUBSTYTUCYJNE, UL. JAGIELLOŃSKA 34 WARSZAWA

Polska-Warszawa: Środki leczenia uzależnień

2022/S 179-503946

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WRSZAWA PRAGA-PÓŁNOC
Krajowy numer identyfikacyjny: 113-19-60-020
Adres pocztowy: UL. JAGIELLOŃSKA 34
Miejscowość: WARSZAWA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ILONA GAJEWSKA
E-mail: ilona.gajewska@szpzlo.pl
Tel.: +48 226196298
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpzlo.pl
Adres profilu nabywcy: https://szpzlo.ezamawiajacy.pl/app/login
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.szpzlo.pl/zamowienia.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://szpzlo.ezamawiajacy.pl/app/login
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa leków stosowanych w terapii substytucyjnej leczenia uzależnień przez SZPZLO Warszawa Praga-Północ

Numer referencyjny: 29/ZP/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33693300 Środki leczenia uzależnień
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem dostawy jest dostawa leków stosowanych w terapii substytucyjnej leczenia uzależnień wykonywanych prze SZPZLO Warszawa Praga-Północ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części. Część Nr 1 dotyczy Metadonu podawanego w postaci syropu o różnych stężeniach, Część Nr 2 dotyczy Bunorfinu leków podawanych w postaci tabletek podjęzykowych o różnej gramaturze.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

METADON

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33693300 Środki leczenia uzależnień
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ - LECZENIE SUBSTYTUCYJNE, UL. JAGIELLOŃSKA 34 WARSZAWA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Methadone Hydrochloride Molteni (Methadoni hydrochloridum) w postaci gotowego do spożycia syropu o stężeniu 1 mg/1ml w butelkach 1000 ml. Produkt przygotowywany do spożycia przy użyciu dozownika mechanicznego sterowanego komputerowo w oparciu o polską wersję oprogramowania - 6000 sztuk butelek.

2. Levomethadone Hydrochloride Molteni (Levomethadoni Hydrochloridum) w postaci gotowego do spożycia roztworu doustnego o stężeniu 5 mg/ml w butelkach 500 ml. Produkt przygotowywany do spożycia przy użyciu dozownika mechanicznego sterowanego komputerowo w oparciu o polską wersję oprogramowania - 1200 sztuk butelek. UWAGA! Dopuszcza się dostawy w trakcie realizacji umowy w/w produktu zamiennie w butelkach 100 ml przy zachowaniu ekwiwalentnej ilości, tj. 5 butelek 100 ml zamiast 1 butelki 500 ml oraz ekwiwalentnej ceny butelki 100 ml odpowiadającej 1/5 ceny butelki 500 ml.

3. Levomethadone Hydrochloride (Levomethadoni Hydrochloridum) w postaci gotowego do spożycia roztworu doustnego o stężeniu 2,5 mg/ml w butelkach 1000 ml. Produkt przygotowywany do spożycia przy użyciu dozownika mechanicznego sterowanego komputerowo w oparciu o polską wersję oprogramowania - 1200 sztuk butelek.

Wskazane przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowe określają klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu. Zamawiający dopuści rozwiązania "równoważne" pod warunkiem, ze zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia poprzez dostawę preparatu stanowiącego odpowiednik tj. preparat o identycznym stężeniu środka leczniczego, identycznej pojemności/wielkości opakowania (z zastrzeżeniem w pkt. 2.) Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

BUNORFIN

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33693300 Środki leczenia uzależnień
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ - LECZENIE SUBSTYTUCYJNE, UL. JAGIELLOŃSKA 34 WARSZAWA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Bunorfin (Buprenorphini Hydrochloridum) 2 mg 28 tabletek podjęzykowych - ilość opakowań - 600 sztuk.

2. Bunorfin (Buprenorphini Hydrochloridum) 8 mg 28 tabletek podjęzykowych - ilość opakowań - 1300 sztuk.

Wskazane przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowe określają klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu. Zamawiający dopuści rozwiązania "równoważne" pod warunkiem, ze zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia poprzez dostawę preparatu stanowiącego odpowiednik tj. preparat o identycznym stężeniu środka leczniczego, identycznej pojemności/wielkości opakowania. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp w formie JEDZ Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ aktualnego na dzień składania ofert,

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

3) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem.

5) aktualnego aktu administracyjnego (koncesja, zezwolenie, licencja lub wpisu do działalności regulowanej) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ), lub równoważnego dokumentu wydanego przez właściwe organy państw członkowskich UE,

6) aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzającego uprawnienie do obrotu produktami leczniczymi będącymi środkami odurzającymi, środkami psychotropowymi lub prekursorami.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda przedmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale XII SWZ i na zasadach tam określonych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet: https://szpzlo.ezamawiajacy.pl/app/login w zakładce „OFERTY”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

wrzesień 2023

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, w sytuacji gdy nie zostaną one złożone wraz z ofertą lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:

Firmowe Materiały Informacyjne Producenta (karty katalogowe/karty techniczne/karty charakterystyki) dla oferowanych produktów (w języku polskim), zwane dalej FMI, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy; W przypadku braku potwierdzenia w FMI wymaganych parametrów, Wykonawca dołączy oświadczenie producenta przedmiotu zamówienia o spełnianiu wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga złożenia wraz z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, złożenia oświadczeń lub dokumentów innych niż wymienione w Rozdziale IX SWZ odpowiednio, jeżeli dotyczą tj.:

- Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy;

- Załącznik Nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 2 – dla Części nr 1 i 2A – dla Części Nr 2;

- Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- Załącznik Nr 5 – Oświadczenie, o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę;

- Załącznik Nr 6 – Oświadczenie grupa kapitałowa;

- Załącznik Nr 7 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Załącznik Nr 8 – Zobowiązanie podmiotu;

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej".

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2022