Brandverzekering ten behoeve van het ROC Horizon College en Regio College Published by Tenders Electronic Daily

Brandverzekering ten behoeve van het ROC Horizon College en Regio College

Application deadline

30.09.2022, 12:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Fire insurance services
    66515100-4
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Kruseman van Eltenweg 4
1817BC ALKMAAR
Netherlands
Tel.: +31 0612768201
E-Mail: otto.van-der-meulen@marsh.com
Website: http://www.horizoncollege.nl

assignment

Het Horizon College en het Regio College hebben de intentie om in de toekomst te gaan fuseren. In verband hiermee en ter voorbereiding hierop worden de brandverzekeringen van het Horizon College en het Regio College gezamenlijk aanbesteed middels deze aanbestedingsprocedure. Zolang de fusie nog niet heeft plaatsgevonden zullen zowel het Horizon College als het Regio College elk een eigen brandverzekering hanteren die qua premiestelling, verzekerings-voorwaarden, verzekeringsduur, eigen risico stelling, verzekeraars verdeling, etc. gelijk aan elkaar zullen zijn. Zodra de fusie heeft plaats gevonden zullen deze twee brandverzekeringen samengevoegd worden tot één brandverzekering onder de naam van de nieuwe organisatie.Het betreft twee brandverzekeringen op basis van een uitgebreide gevaren dekking ten behoeve van de eigendommen van het Horizon College en het Regio College.
Het Horizon College en het Regio College hebben de intentie om in de toekomst te gaan fuseren. In verband hiermee en ter voorbereiding hierop worden de brandverzekeringen van het Horizon College en het Regio College gezamenlijk aanbesteed middels deze aanbestedingsprocedure. Zolang de fusie nog niet...
Show more

Description of procurement /scope of services

De aanbestedende dienst wenst dat er meerdere dienstverleners gaan particperen op deze brandverzekering. In verband hiermee is uitsluitend gedeeltelijke inschrijving mogelijk

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Alkmaar: Brandverzekeringen

2022/S 169-478006

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Nationaal identificatienummer: 28694649
Postadres: Kruseman van Eltenweg 4
Plaats: ALKMAAR
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1817BC
Land: Nederland
Contactpersoon: O. van der Meulen
E-mail: otto.van-der-meulen@marsh.com
Telefoon: +31 0612768201
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.horizoncollege.nl
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2eab947431babed117dc604985145ffa
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2eab947431babed117dc604985145ffa
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brandverzekering ten behoeve van het ROC Horizon College en Regio College

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515100 Brandverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Horizon College en het Regio College hebben de intentie om in de toekomst te gaan fuseren. In verband hiermee en ter voorbereiding hierop worden de brandverzekeringen van het Horizon College en het Regio College gezamenlijk aanbesteed middels deze aanbestedingsprocedure. Zolang de fusie nog niet heeft plaatsgevonden zullen zowel het Horizon College als het Regio College elk een eigen brandverzekering hanteren die qua premiestelling, verzekerings-voorwaarden, verzekeringsduur, eigen risico stelling, verzekeraars verdeling, etc. gelijk aan elkaar zullen zijn. Zodra de fusie heeft plaats gevonden zullen deze twee brandverzekeringen samengevoegd worden tot één brandverzekering onder de naam van de nieuwe organisatie.

Het betreft twee brandverzekeringen op basis van een uitgebreide gevaren dekking ten behoeve van de eigendommen van het Horizon College en het Regio College.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst wenst dat er meerdere dienstverleners gaan particperen op deze brandverzekering. In verband hiermee is uitsluitend gedeeltelijke inschrijving mogelijk

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de geboden dienst / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/12/2022
Einde: 01/01/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het betreft voor beide brandverzekeringen een overeenkomst voor een periode van 24 maanden met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het betreft voor beide brandverzekeringen een overeenkomst voor een periode van 24 maanden met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van 12 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Wet op het Financieel Toezicht en/of andere toepasselijke Nederlandse wetten en/of regelingen en/of vergelijkbare buitenlandse wetten en/of regelingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 10/10/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Het ROC Horizon College en het Regio College hebben Marsh B.V. aangesteld als makelaar in assurantiën. Deze verzekeringen wordt via bemiddeling van Marsh gesloten en beheert. Marsh voert namens de aanbestedende diensten deze aanbestedingsprocedure uit.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Kruseman van Eltenweg 4
Plaats: Alkmaar
Postcode: 1817 BC
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Niet van toepassing
Plaats: Niet van toepassing
Land: Nederland
E-mail: niet@van.toepassing
Internetadres: http://www.nietvantoepassing.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Kruseman van Eltenweg 2
Plaats: Alkmaar
Postcode: 1817 BC
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/08/2022