Inzet Practitioners en Assistent Inspecteurs Importkeuring NVWA Published by Tenders Electronic Daily

Inzet Practitioners en Assistent Inspecteurs Importkeuring NVWA

Application deadline

23.09.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Supply services of personnel including temporary staff
  79620000-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Netherlands
Tel.: +31 655154241
E-Mail: iucezteam8@rvo.nl
Website: https://www.nvwa.nl/

assignment

Inzet van Practitioners (dierenartsen) en Assistent inspecteurs importkeuring voor de uitvoering van de (keurings)werkzaamheden t.b.v. de NVWA

Lots 1

Job / name

Perceel 1: Practitioners

Description of procurement /scope of services

700.000 uur

Others CPV Codes
 • Supply services of personnel including temporary staff
  79620000-6
 • Veterinary services
  85200000-1
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Verschilt per perceel. Perceel 1 het gehele land. Perceel 2 voornamelijk Amsterdam en Rotterdam

Lots 2

Job / name

Perceel 2: Assistent inspecteurs importkeuring

Description of procurement /scope of services

50.000 uren

Others CPV Codes
 • Supply services of personnel including temporary staff
  79620000-6
 • Veterinary services
  85200000-1
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Verschilt per perceel. Perceel 1 het gehele land. Perceel 2 voornamelijk Amsterdam en Rotterdam

Nederland-Utrecht: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 152-435098

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
Nationaal identificatienummer: 12024663
Postadres: Catharijnesingel 59
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Suzanne van der Ploeg
E-mail: iucezteam8@rvo.nl
Telefoon: +31 655154241
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.nvwa.nl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7174b8835f7fcf5dfa47be338f397965
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7174b8835f7fcf5dfa47be338f397965
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inzet Practitioners en Assistent Inspecteurs Importkeuring NVWA

Referentienummer: 202111178
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inzet van Practitioners (dierenartsen) en Assistent inspecteurs importkeuring voor de uitvoering van de (keurings)werkzaamheden t.b.v. de NVWA

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Practitioners

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
85200000 Veterinaire diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verschilt per perceel. Perceel 1 het gehele land. Perceel 2 voornamelijk Amsterdam en Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

700.000 uur

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

drie (3) maal met telkens een optie van maximaal één (1) jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

verlengingsoptie van de Raamoveenkomsten

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Assistent inspecteurs importkeuring

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
85200000 Veterinaire diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verschilt per perceel. Perceel 1 het gehele land. Perceel 2 voornamelijk Amsterdam en Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

50.000 uren

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

drie (3) maal met telkens een optie van maximaal één (1) jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

verlengingsoptie van de Raamoveenkomsten

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

- Betalingen belastingen en premies

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/s-Gravenhage/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/08/2022