Oproep tot aanvraag tot deelneming - BEDSIDE MONITOREN Published by Tenders Electronic Daily

Oproep tot aanvraag tot deelneming - BEDSIDE MONITOREN

Application deadline

18.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Negotiated procedure (competitive procedure with negotiation)

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Monitors
    33195100-4
Language

Dutch

Contracting authority / owner

az Vesalius
Hazelereik 51
3700 Tongeren
Belgium
Tel.: +32 12396941
Fax: +32 12396942
E-Mail: dagny.serruys@azvesalius.be
Website: www.azvesalius.be

assignment

zie II.2.4

Description of procurement /scope of services

BEDSIDE MONITOREN

Project adress

Region (NUTS code): BE223 Arr. Tongeren
Aankoop / Economaat, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren

België-Tongeren: Monitoren

2022/S 180-508926

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: az Vesalius
Postadres: Hazelereik 51
Plaats: Tongeren
NUTS-code: BE223 Arr. Tongeren
Postcode: 3700
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Dagny Serruys
E-mail: dagny.serruys@azvesalius.be
Telefoon: +32 12396941
Fax: +32 12396942
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.azvesalius.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/603/PA/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - BEDSIDE MONITOREN

Referentienummer: 2022-04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195100 Monitoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE223 Arr. Tongeren
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aankoop / Economaat, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BEDSIDE MONITOREN

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische waarde en innovatie / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en begruiksgemak / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Service, opleiding en technische bijstand / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

1. Inclusief bewijs van beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een geldig CE certificaten.

3. De studie- en beroepskwalificaties van de onderneming.

Eventuele minimumeisen:

1. Aangetoond door certificaten door de bevoegde overheid/persoon opgesteld en goedgekeurd.

2. De inschrijver toont aan dat alle aangeboden referenties beschikken over een CE-attest & markering.

3. De diploma's en CV van het technisch personeel die instaan voor opleiding, onderhoud en interventies.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 25/10/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: nvt
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2022