„Извънгаранционна поддръжка на високопроизводителна ИТ инфраструктура” Published by Tenders Electronic Daily

„Извънгаранционна поддръжка на високопроизводителна ИТ инфраструктура”

There are changes or additional information to this announcement. „Извънгаранционна поддръжка на високопроизводителна ИТ инфраструктура” (23.09.2022 20:34)

Application deadline

15.09.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • IT services: consulting, software development, Internet and support
    72000000-5
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП
бул. Брюксел № 1
1540 гр. София
Bulgaria
Tel.: +359 29371650
Fax: +359 29803864
E-Mail: anna.dimitrova@bulatsa.com
Website: https://www.bulatsa.com

assignment

В обхвата на обществената поръчка се включва извънгаранционна поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер, подробно описани в техническата спецификация, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.
В обхвата на обществената поръчка се включва извънгаранционна поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер, подробно описани в техническата спецификация, за срок от...
Show more

Description of procurement /scope of services

В обхвата на обществената поръчка се включва извънгаранционна поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер, подробно описани в техническата спецификация, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.Извънгаранционната поддръжка на хардуерното оборудване следва да включва:- Непрекъсната хардуерна поддръжка на място (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата);- Време за реакция - до 4 часа от момента на подаване на заявка за проблем;- Възможност за отдалечена диагностика и решаване на проблеми;- Подмяна на дефектирали компоненти на оборудването;- Извършване на актуализация на софтуерни драйвери, системен софтуер и firmware по препоръка на производителя на оборудването и след потвърждение от Възложителя за такава необходимост.Извънгаранционната поддръжка на софтуерните продукти следва да включва:- Непрекъсната софтуерна поддръжка (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата);- Време за реакция - до 4 часа от момента на подаване на заявка за проблем;- Актуализация на софтуерните продукти с нови версии;- Отстраняване на софтуерни дефекти и проблеми с инсталираните софтуерни продукти.
В обхвата на обществената поръчка се включва извънгаранционна поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер, подробно описани в техническата спецификация, за срок от...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
ДП РВД, бул. "Брюксел" № 1, гр. София

България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

2022/S 157-450596

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП
Национален регистрационен номер: 000697179
Пощенски адрес: бул. Брюксел № 1
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1540
Държава: България
Лице за контакт: Анна Василева Димитрова
Електронна поща: anna.dimitrova@bulatsa.com
Телефон: +359 29371650
Факс: +359 29803864
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.bulatsa.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2307
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/189190
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/189190
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управление на въздушното движение

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извънгаранционна поддръжка на високопроизводителна ИТ инфраструктура”

II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на обществената поръчка се включва извънгаранционна поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер, подробно описани в техническата спецификация, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 750 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

ДП РВД, бул. "Брюксел" № 1, гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на обществената поръчка се включва извънгаранционна поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер, подробно описани в техническата спецификация, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.

Извънгаранционната поддръжка на хардуерното оборудване следва да включва:

- Непрекъсната хардуерна поддръжка на място (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата);

- Време за реакция - до 4 часа от момента на подаване на заявка за проблем;

- Възможност за отдалечена диагностика и решаване на проблеми;

- Подмяна на дефектирали компоненти на оборудването;

- Извършване на актуализация на софтуерни драйвери, системен софтуер и firmware по препоръка на производителя на оборудването и след потвърждение от Възложителя за такава необходимост.

Извънгаранционната поддръжка на софтуерните продукти следва да включва:

- Непрекъсната софтуерна поддръжка (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата);

- Време за реакция - до 4 часа от момента на подаване на заявка за проблем;

- Актуализация на софтуерните продукти с нови версии;

- Отстраняване на софтуерни дефекти и проблеми с инсталираните софтуерни продукти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 750 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При наличие на оферта, която надхвърля посочената прогнозна стойност, същата ще бъде отстранена от участие в процедурата.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписването на договора участникът, определен за изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да бъде предоставена в една от следните форми: а) парична сума; б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, валидна най-малко 30 дни след изтичане срока на договора; в) оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, със застрахователна сума в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, която трябва да отговаря на описаните в указанията за участие изисквания. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекта на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/09/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/09/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало преди или по време на процедурата, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а–159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194–217, чл. 219-252, чл. 253–260, чл. 301–307, чл. 321, 321а и чл. 352–353е от НК;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1., в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301–305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Възложителят отстранява и:

1. участник, който не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП;

4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3–5 от ЗОП;

5. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;

6. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

7. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

8. участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или e контролиран от лице, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или участва в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС), освен ако спрямо участника е приложимо някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС;

9. участник, за който се установи, че въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗИФОДРЮПДРКЛДС);

10. участник, по отношение на когото е налице някое от визираните в чл. 69 от ЗПКОНПИ обстоятелства;

11. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;

12. участник, представил оферта, в която се предлага цена, надхвърляща определената прогнозна стойност, която

представлява максималният финансов ресурс, осигурен от Възложителя за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на поръчката за целия срок на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/08/2022