„Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno.” Published by Tenders Electronic Daily

„Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno.”

There are changes or additional information to this announcement. „Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno.” (04.10.2022 20:19)

Application deadline

19.10.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Refuse and waste related services
    90500000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Polanowska 43
76-100 Sławno
Poland
Tel.: +48 598103041
Fax: +48 598103041
E-Mail: marcin.zasada@slawno.pl
Website: http://www.mpgkim.slawno.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 191212 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno w ilości około 7000 Mg w podziale na lub zamiennie:a. 6 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 200301, tzw. „frakcja nadsitowa”, powyżej 80 mm.b. 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania selektywnie zbieranych odpadów.Odpady posiadają postać stałą. Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt.Odpady o kodzie 19 12 12 mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak piasek, drobne szkło, plastik itp. oraz wytrącenia odpadów w nierozerwanych workach.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 191212 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno w ilości...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 191212 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno w ilości około 7000 Mg w podziale na lub zamiennie:a. 6 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 200301, tzw. „frakcja nadsitowa”, powyżej 80 mm.b. 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania selektywnie zbieranych odpadów.Odpady posiadają postać stałą. Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt.Odpady o kodzie 19 12 12 mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak piasek, drobne szkło, plastik itp. oraz wytrącenia odpadów w nierozerwanych workach.Zanieczyszczenia: jako wytrącenia/zanieczyszczenia ustala się: frakcje ulegające biodegradacji, szkło, części metalowe, odpady mineralne, w tym budowlane substancje i odpady niebezpieczne.Kody CPV: 90500000-2 - usługi związane z odpadami; 90512000-9 - usługi transportu odpadów.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości odpadów podanych w pkt 1.1. Ilość odpadów może się zmniejszyć lub zwiększyć, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości odpadów powoduje zmianę ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy. Nie zrealizowanie całego zakresu zamówienia nie może rodzić po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń.Odbiór odpadów następować będzie w dni robocze w godzinach 7:00 – 12:00. Miejsce załadunku odpadów - Instalacja Komunalna w Gwiazdowie, gm. Sławno.Odbierający powinien posiadać zdolność do odbioru od Zamawiającego minimum 20 Mg odpadów na dobę, w dni robocze w godzinach 7:00 – 12:00.Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie dowodów z ważeń z legalizowanej wagi towarowej wskazanej przez Zamawiającego:a. znajdującej się w Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno lub zastępczob. znajdującej się w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 53 Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru od Zamawiającego minimum 20 Mg odpadów na dobę, w dni robocze w godzinach 7:00 – 12:00, są to godziny pracy Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych okolicznościami dopuszcza się odbiór odpadów poza powyższym przedziałem czasowym, po uprzednim ustaleniu godziny odbioru z przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku przygotowania przez Instalację Komunalną w Gwiazdowie większej, niż opisana powyżej, ilości odpadów Spółka poinformuje Odbiorcę o tym, z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dniowym wskazując ilość odpadów. W takiej sytuacji Odbiorca dokona odbioru zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik nr 1.Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów.W chwili przekazania na podstawie kart przekazania odpadów przez Zamawiającego Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.W celu odpowiedniego przygotowania oferty potencjalni Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z terenem odbioru odpadów i jego otoczeniem w celu oszacowania przez Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.Wykonawcy, którym zostanie udzielone zamówienie są zobowiązani przed przystąpieniem do realizacji usług do zapoznania się z zasadami BHP obowiązującymi na obiekcie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.Załadunek odpadów odbywać się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do transportu danego typu odpadów na czas załadunku. Koszt ten wi
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 191212 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno w ilości...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL4 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

Polska-Sławno: Usługi związane z odpadami

2022/S 179-505858

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8390005563
Adres pocztowy: ul. Polanowska 43
Miejscowość: Sławno
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 76-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Zasada
E-mail: marcin.zasada@slawno.pl
Tel.: +48 598103041
Faks: +48 598103041
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpgkim.slawno.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mpgkim.slawno.ibip.pl/public/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno.”

Numer referencyjny: 11/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 191212 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno w ilości około 7000 Mg w podziale na lub zamiennie:

a. 6 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 200301, tzw. „frakcja nadsitowa”, powyżej 80 mm.

b. 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania selektywnie zbieranych odpadów.

Odpady posiadają postać stałą. Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt.

Odpady o kodzie 19 12 12 mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak piasek, drobne szkło, plastik itp. oraz wytrącenia odpadów w nierozerwanych workach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 191212 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno w ilości około 7000 Mg w podziale na lub zamiennie:

a. 6 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 200301, tzw. „frakcja nadsitowa”, powyżej 80 mm.

b. 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania selektywnie zbieranych odpadów.

Odpady posiadają postać stałą. Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt.

Odpady o kodzie 19 12 12 mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak piasek, drobne szkło, plastik itp. oraz wytrącenia odpadów w nierozerwanych workach.

Zanieczyszczenia:

jako wytrącenia/zanieczyszczenia ustala się: frakcje ulegające biodegradacji, szkło, części metalowe, odpady mineralne, w tym budowlane substancje i odpady niebezpieczne.

Kody CPV:

90500000-2 - usługi związane z odpadami;

90512000-9 - usługi transportu odpadów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości odpadów podanych w pkt 1.1. Ilość odpadów może się zmniejszyć lub zwiększyć, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości odpadów powoduje zmianę ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy. Nie zrealizowanie całego zakresu zamówienia nie może rodzić po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń.

Odbiór odpadów następować będzie w dni robocze w godzinach 7:00 – 12:00. Miejsce załadunku odpadów - Instalacja Komunalna w Gwiazdowie, gm. Sławno.

Odbierający powinien posiadać zdolność do odbioru od Zamawiającego minimum 20 Mg odpadów na dobę, w dni robocze w godzinach 7:00 – 12:00.

Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie dowodów z ważeń z legalizowanej wagi towarowej wskazanej przez Zamawiającego:

a. znajdującej się w Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno

lub zastępczo

b. znajdującej się w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 53

Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru od Zamawiającego minimum 20 Mg odpadów na dobę, w dni robocze w godzinach 7:00 – 12:00, są to godziny pracy Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych okolicznościami dopuszcza się odbiór odpadów poza powyższym przedziałem czasowym, po uprzednim ustaleniu godziny odbioru z przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku przygotowania przez Instalację Komunalną w Gwiazdowie większej, niż opisana powyżej, ilości odpadów Spółka poinformuje Odbiorcę o tym, z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dniowym wskazując ilość odpadów. W takiej sytuacji Odbiorca dokona odbioru zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik nr 1.

Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów.

W chwili przekazania na podstawie kart przekazania odpadów przez Zamawiającego Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

W celu odpowiedniego przygotowania oferty potencjalni Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z terenem odbioru odpadów i jego otoczeniem w celu oszacowania przez Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.

Wykonawcy, którym zostanie udzielone zamówienie są zobowiązani przed przystąpieniem do realizacji usług do zapoznania się z zasadami BHP obowiązującymi na obiekcie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Załadunek odpadów odbywać się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do transportu danego typu odpadów na czas załadunku. Koszt ten wi

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

prowadzony przez właściwego marszałka województwa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

a) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub pozwolenie

zintegrowane w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu,

UWAGA: W przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane

przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy do rejestru, dotyczące wykonywania przez nich usług

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, polegających na wykonywaniu odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym: wykonanie minimum 1 usługi zagospodarowania

odpadów w ilości co najmniej 5000 Mg (jedna usługa) na rok, o kodzie 191212 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211) wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia ofert a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi były wykonywane. Przez sformułowanie usługa, Zamawiający rozumie zrealizowanie jednej usługi dla jednego Zamawiającego/Zlecającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi 60 minut po upływie terminu składania ofert. Otwarcie ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2022