Sfinansowanie zobowiązań Miasta Limanowa poprzez przejęcie długu w wysokości 37 651 287 PLN Published by Tenders Electronic Daily

Sfinansowanie zobowiązań Miasta Limanowa poprzez przejęcie długu w wysokości 37 651 287 PLN

Application deadline

06.10.2022, 09:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Credit granting services
    66113000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
Poland
Tel.: +48 183372054
E-Mail: sekretariat@miastolimanowa.pl
Website: https://miastolimanowa.pl/

assignment

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług finansowych w postaci sfinansowania zobowiązań Miasta Limanowa poprzez przejęcie długu w kwocie 37 651 287,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem 00/100), zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług finansowych w postaci sfinansowania zobowiązań Miasta Limanowa poprzez przejęcie długu w kwocie 37 651 287,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług finansowych w postaci sfinansowania zobowiązań Miasta Limanowa poprzez przejęcie długu w kwocie 37 651 287,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem 00/100), zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług finansowych w postaci sfinansowania zobowiązań Miasta Limanowa poprzez przejęcie długu w kwocie 37 651 287,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście...
Show more

Polska-Limanowa: Usługi udzielania kredytu

2022/S 170-482198

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Limanowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 7371004591
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 9
Miejscowość: Limanowa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 34-600
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl
Tel.: +48 183372054
Adresy internetowe:
Główny adres: https://miastolimanowa.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sfinansowanie zobowiązań Miasta Limanowa poprzez przejęcie długu w wysokości 37 651 287 PLN

Numer referencyjny: SZP.271.1.13.2022
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług finansowych w postaci sfinansowania zobowiązań Miasta Limanowa poprzez przejęcie długu w kwocie 37 651 287,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem 00/100), zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług finansowych w postaci sfinansowania zobowiązań Miasta Limanowa poprzez przejęcie długu w kwocie 37 651 287,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem 00/100), zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:

a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów - posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2439 ze zm.), a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2022
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) i art.

5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie 833/2014” w brzmieniu nadanym rozporządzeniem rady (UE) 2022/576 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawi art. 109 ustawy Pzp.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, ;

3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 108 ust.

1 pkt 3 ustawy Pzp.

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 108 ust.

1 pkt 6 ustawy Pzp.

5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji dotyczących przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zawartych oraz przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6) odpowiednie zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadania jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa co najmniej jeden z Wykonawców, który zrealizuje usługi do których realizacji te uprawniania są wymagane.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z póżn. zm.)

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

5. Do oferty należy dołączyć:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie elektronicznej

2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy) wraz z oświadczeniem podmiotu potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby w formie elektronicznej

4) dowód wniesienia wadium

5) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31.07.2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie zwanej w dalszej części SWZ „rozporządzeniem 833/2014” w brzmieniu nadanym rozporządzeniem

rady (UE) 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2022