Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Published by Tenders Electronic Daily

Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/58830395/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Basic inorganic and organic chemicals
    24300000-7
Language

Slovak

Contracting authority / owner

Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta
84505 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 259302472
E-Mail: tatiana.elanova@savba.sk
Website: www.biomedcentrum.sav.sk

assignment

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO civilná zákazka na dodanie rôznych druhov chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu určených pre výkon vedeckej činnosti v oblasti biomedicínskeho výskumu a výskumu life science pre Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, a to počas 48 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy.
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO civilná zákazka na dodanie rôznych druhov chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu určených pre výkon vedeckej činnosti v oblasti biomedicínskeho výskumu a výskumu life science pre Biomedicínske centrum Slovenskej...
Show more

Slovensko-Bratislava: Základné anorganické a organické chemikálie

2022/S 179-505122

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 166-470648)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Biomedicínske centrum SAV
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50073869
Poštová adresa: Dúbravská cesta
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 84505
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
E-mail: tatiana.elanova@savba.sk
Telefón: +421 259302472
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.biomedcentrum.sav.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu

Referenčné číslo: NL 1/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
24300000 Základné anorganické a organické chemikálie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO civilná zákazka na dodanie rôznych druhov chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu určených pre výkon vedeckej činnosti v oblasti biomedicínskeho výskumu a výskumu life science pre Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, a to počas 48 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/09/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 166-470648

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.14)
Časť č.: II.2.14) - pre časť 3 predmetu zákazky
Namiesto:

Zábezpeka je stanovená vo výške 16 000 EUR.

má byť:

Zábezpeka je stanovená vo výške 80 000 EUR.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: