Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020” Published by Tenders Electronic Daily

Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”

Application deadline

07.10.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Research services
    73110000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Poland
Tel.: +48 327740025
E-Mail: zamowienia@slaskie.pl
Website: https://www.slaskie.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.2. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ/Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.4. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList 5. Zamawiający wymaga, aby raport końcowy z badania został stworzony zgodnie z zasadami zawartymi w aktualnej wersji Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności Załącznika nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.6. Zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1 oraz 15% z wkładu budżetu województwa śląskiego.
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.2. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL22 Śląskie
Województwo śląskie, POLSKA

Polska-Katowice: Usługi badawcze

2022/S 174-491970

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Śląskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 9542770064
Adres pocztowy: ul. Ligonia 46
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-037
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Burzyńska-Wolny, Beata Mrozek, Grzegorz Kajzer w sprawach merytorycznych, Mirosława Smyczyńska - w sprawach proceduralnych
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Tel.: +48 327740025
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.slaskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.slaskie.pl
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”

Numer referencyjny: ZP-ZN.272.3.19.2022.MS
II.1.2)Główny kod CPV
73110000 Usługi badawcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych

w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 130 137.75 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

2. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ/Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.

4. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

5. Zamawiający wymaga, aby raport końcowy z badania został stworzony zgodnie z zasadami zawartymi w aktualnej wersji Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności Załącznika nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

6. Zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1 oraz 15% z wkładu budżetu województwa śląskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja badawcza / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Metodologia badawcza / Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 130 137.75 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 133
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1 oraz 15% z wkładu budżetu województwa śląskiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dotyczy pkt II.2.7) niniejszego ogłoszenia: Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 133 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem określonym w rozdziale VI SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego programu o wartości zamówienia nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każde.

2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 3 osoby (zespół badawczy), w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadające doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:

1) kierownik zespołu badawczego - posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 badań ewaluacyjnych dotyczących programów o wartości zamówienia nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każde,

2) co najmniej 2 członków zespołu badawczego – każdy posiadający doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 badań ewaluacyjnych dotyczących programów o wartości zamówienia nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każde.

Uwaga: Ze względu na limit znaków w Sekcji III ogłoszenia o zamówieniu w pkt III.1.3) powyżej został zawarty jedynie skrócony opis warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Pełna informacja o warunkach udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 3 rozdziału VII SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w pkt 3 rozdziału VII SWZ), na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni następujących aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1. w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 3.4.1 rozdziału VII SWZ:

wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2. w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 3.4.2 rozdziału VII SWZ:

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający nie przewiduje jawnego/publicznego otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach,o których mowa w:

1) art.108 ust.1pkt 1-6 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), z zastrzeżeniem art.110 ust. 2 ustawy Pzp; 2)Zamawiający przewiduje także fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art.109 ust.1 pkt 4, pkt 5 i pkt 7 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art.110 ust.2 ustawy Pzp; 3) art.7 ust.1 ustawy z dnia13 kwietnia 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.z 2022r.poz.835 z późń.zm); 4) art.5 k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady(UE)2022/1269. Podstaw wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/1269 dotyczy również podwykonawców,dostawców,o ile przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty udostępniające zasoby.

2. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty) w celu wykazania braku podstaw(przesłanek)wykluczenia z postępowania (określonych przez Zamawiającego w rozdz.VII pkt 2 SWZ)na podstawie art.126 ust.1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:a)w art.108 ust.1 pkt 1i 2 ustawy Pzp;b) w art.108 ust.1pkt4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego-sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów(t.j.: Dz. U.z 2021r.poz.275)z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,oferty częściowej,niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, składanych na podstawie w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdz.VII pkt 4.4.1.3) SWZ;

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1pkt 4 ustawy Pzp sporządzony nie wcześniej niż 3 przed jej złożeniem.

3. Wraz z ofertą należy złożyć:

1) Oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp (JEDZ); 2) SOSRPZ (wypełniony zał. nr 2 do Formularza ofertowego), sporządzony na podstawie OPZ (stanowiącego zał.nr 3 do SWZ) jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdz. XIII SWZ - w postaci elektronicznej zgodnie z zapisami rozdz.IV SWZ;3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014;4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;5) Pełnomocnictwa-jeśli dotyczy;6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby-jeśli dotyczy;7) Oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp- jeśli dotyczy;

5. Pozostałe informacje dotyczące zamówienia w szczególności: sposób składania ofert, podstawy wykluczenia, wykaz przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych oraz informacje dotyczące form dokumentów,ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w SWZ – dostępnej na stronie:https://slaskie.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Terminy składania odwołań wskazane zostały w art. 515 dział IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Izy oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2022