Zakup usługi wsparcia technicznego producenta dla eksploatowanych przez Zamawiającego 34 sztuk serwerów Dell PowerEdge R740xd przez okres 36 miesięcy Published by Tenders Electronic Daily

Zakup usługi wsparcia technicznego producenta dla eksploatowanych przez Zamawiającego 34 sztuk serwerów Dell PowerEdge R740xd przez okres 36 miesięcy

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/87078878/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Technical computer support services
    72611000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Piękna 20
00-549 Warszawa
Poland
Tel.: +48 222625280
Fax: +48 222625274
E-Mail: zamowienia@knf.gov.pl
Website: www.knf.gov.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wsparcia technicznego Producenta dla posiadanych i eksploatowanych przez Zamawiającego 34 sztuk serwerów Dell PowerEdge R740xd przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2022/S 181-513201

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 161-459240)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010902185
Adres pocztowy: Piękna 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-549
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Rafalska
E-mail: zamowienia@knf.gov.pl
Tel.: +48 222625280
Faks: +48 222625274
Adresy internetowe:
Główny adres: www.knf.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.knf.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi wsparcia technicznego producenta dla eksploatowanych przez Zamawiającego 34 sztuk serwerów Dell PowerEdge R740xd przez okres 36 miesięcy

Numer referencyjny: DZA-DZAZZP.2610.28.2022
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wsparcia technicznego Producenta dla posiadanych i eksploatowanych przez Zamawiającego 34 sztuk serwerów Dell PowerEdge R740xd przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 161-459240

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:

Czas dokonania naprawy

Powinno być:

Czas przystąpienia do naprawy

VII.2)Inne dodatkowe informacje: