Vervanging en onderhoud koelinstallatie Kunstijsbaan Breda Published by Tenders Electronic Daily

Vervanging en onderhoud koelinstallatie Kunstijsbaan Breda

Application deadline

18.10.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Cooling and ventilation equipment
    42500000-1
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Breda
Claudius Prinsenlaan 10
4811DJ Breda
Netherlands
Tel.: +31 765294835
E-Mail: jajm.koeken@breda.nl
Website: http://www.breda.nl

assignment

Aanbesteding middels de Europese openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).OpdrachtDe opdracht betreft de levering, installatie en het onderhouden van een koelinstallatie voor de IJsbaan Breda.DoelEen overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de levering, installatie en het onderhouden van de koelinstallatie voor de IJsbaan Breda.De onderhoudsovereenkomst zal, behoudens tussentijdse beëindiging/opzegging van de zijde van de gemeente Breda, worden aangegaan voor een periode van 10 jaar.Na 5 jaar heeft de gemeente Breda een optie tot beëindiging/opzegging van de onderhoudsovereenkomst. Gemeente Breda dient de beëindiging/opzegging met redenen omkleed toe te lichten. Basis hiervoor zijn de jaarlijkse evaluaties.Indien de Gemeente Breda overgaat tot beëindiging/opzegging maakt zij dit uiterlijk 6 maanden voor deze datum kenbaar aan de inschrijver.
Aanbesteding middels de Europese openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).OpdrachtDe opdracht betreft de levering, installatie en het onderhouden van een koelinstallatie voor de IJsbaan Breda.DoelEen overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de levering,...
Show more

Description of procurement /scope of services

ProcedureAanbesteding middels de Europese openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).AchtergrondGemeente Breda is eigenaar van de Kunstijsbaan te Breda, locatie Terheijdenseweg 506 te Breda. De kunstijsbaan beschikt over een 400-meterbaan en een 30×60 meter ijsvloer, beide uitermate geschikt voor recreatief en wedstrijdschaatsen. De ijsbaan wordt momenteel geëxploiteerd door derden.De koelinstallatie van de ijsbaan is uit 2001 en voorzien van het synthetische koudemiddel R410A. Door de baan stroomt een koudedrager (pekel). Het koudemiddel houdende deel -exclusief condensor- bevindt zich volledig in de machinekamer. De huidige koelinstallatie is voorzien van een verdampingscondensor. De koelinstallatie is voorzien van warmteterugwinning. In de (vloer ) verwarming onder de ijsbaan, de werf/garage en verwarming van het kantoor/kleedruimte ijsmeester wordt glycol toegepast als warmtedrager. De smeltput wordt ontdooid met persgassen uit de koelinstallatie. In de nieuwe situatie dient warmte geleverd te worden uit de nieuwe koelinstallatie, alle wisselaars dienen hiertoe vervangen te worden.Het pekelleidingwerk onder de ijsvloeren wordt niet vervangen, het vervangen van de pekelpompen is wel onderdeel van het werk.Om continuïteit te kunnen waarborgen, meer energiezuinig en met een milieuvriendelijker koudemiddel te draaien, is vervanging van de bestaande koelinstallatie tot en met de pekelwisselaar en pekelpompen nodig. Voor het warme gedeelte is het vervangen tot en met de warmtewisselaars. De warmtewisselaar in de smeltput dient in zijn geheel vervangen te worden.De koelinstallateur wordt gevraagd een nieuwe koelinstallatie aan te bieden.De vervanging van bestaande installatie voor de schaatsbaan Breda staat gepland voor de periode 2023 (na het schaatsseizoen 2022/2023). Vereist wordt een ingebruikname van de koelinstallatie voor het schaatsseizoen 2023/2024 (start opbouw ijsvloer uiterlijk 4 september 2023).OpdrachtDe opdracht betreft de levering, installatie en het onderhouden van een koelinstallatie voor de IJsbaan Breda.Gevraagd wordt een aanbieding te maken voor:• Vervanging van de bestaande koelinstallatie;o CO2 installatie met luchtgekoelde condensor.o CO2 pekel warmtewisselaar.o Vervanging van de pekelpompen.o Vervanging pekel leidingwerk in de machinekamer.o Warmtewisselaars voor warmteterugwinning.o Warmtewisselaar in smeltput.Tot de levering van de installatie behoort:• Compleet nieuwe koelinstallatie inclusief warmtewisselaars voor productie restwarmte.• Nieuwe pekelpompen incl. leidingwerk en appendages.• Demontage bestaande installatie en afvoer R410A als koudemiddel.• Opnieuw elektrotechnisch aansluiten.• Benodigde aanpassingen machinekamer.• De installatie dient een doormelding te maken in de brandcentrale/alarm centrale bij storingen en lekkages op een hoger niveau dan de huidige situatie.Onderhoud:Dit betreft een all-in overeenkomst, waarin alle soorten onderhoud zijn inbegrepen (serviceonderhoud, correctief onderhoud etc.).Tot het onderhoud behoort ook het vastleggen en delen van alle informatie aan de exploitant van de ijsbaan en/of de gemeente Breda van welke verplicht zijn uit wettelijke bepalingen en voorschriften. DoelEen overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de levering, installatie en het onderhouden van de koelinstallatie voor de IJsbaan Breda.De onderhoudsovereenkomst zal, behoudens tussentijdse beëindiging/opzegging van de zijde van de gemeente Breda, worden aangegaan voor een periode van 10 jaar.Na 5 jaar heeft de gemeente Breda een optie tot beëindiging/opzegging van de onderhoudsovereenkomst. Gemeente Breda dient de beëindiging/opzegging met redenen omkleed toe te lichten. Basis hiervoor zijn de jaarlijkse evaluaties.Indien de Gemeente Breda overgaat tot beëindiging/opzegging maakt zij dit uiterlijk 6 maanden voor deze datum kenbaar aan de inschrijver.
ProcedureAanbesteding middels de Europese openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).AchtergrondGemeente Breda is eigenaar van de Kunstijsbaan te Breda, locatie Terheijdenseweg 506 te Breda. De kunstijsbaan beschikt over een 400-meterbaan en een 30×60 meter ijsvloer,...
Show more

Others CPV Codes
  • Compressors for refrigerating equipment
    42123300-0
  • Repair and maintenance services of cooler groups
    50730000-1
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Kunstijsbaan BredaTerheijdenseweg 5064826 AB Breda

Nederland-Breda: Koel- en ventilatie-uitrusting

2022/S 142-405637

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Breda
Nationaal identificatienummer: 20169706
Postadres: Claudius Prinsenlaan 10
Plaats: Breda
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4811DJ
Land: Nederland
Contactpersoon: J.A.J.M Koeken
E-mail: jajm.koeken@breda.nl
Telefoon: +31 765294835
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.breda.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=204240
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=204240
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging en onderhoud koelinstallatie Kunstijsbaan Breda

Referentienummer: 204240
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42500000 Koel- en ventilatie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanbesteding middels de Europese openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

Opdracht

De opdracht betreft de levering, installatie en het onderhouden van een koelinstallatie voor de IJsbaan Breda.

Doel

Een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de levering, installatie en het onderhouden van de koelinstallatie voor de IJsbaan Breda.

De onderhoudsovereenkomst zal, behoudens tussentijdse beëindiging/opzegging van de zijde van de gemeente Breda, worden aangegaan voor een periode van 10 jaar.

Na 5 jaar heeft de gemeente Breda een optie tot beëindiging/opzegging van de onderhoudsovereenkomst. Gemeente Breda dient de beëindiging/opzegging met redenen omkleed toe te lichten. Basis hiervoor zijn de jaarlijkse evaluaties.

Indien de Gemeente Breda overgaat tot beëindiging/opzegging maakt zij dit uiterlijk 6 maanden voor deze datum kenbaar aan de inschrijver.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42123300 Compressoren voor koelinstallaties
50730000 Reparatie en onderhoud van koelinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kunstijsbaan Breda

Terheijdenseweg 506

4826 AB Breda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedure

Aanbesteding middels de Europese openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

Achtergrond

Gemeente Breda is eigenaar van de Kunstijsbaan te Breda, locatie Terheijdenseweg 506 te Breda. De kunstijsbaan beschikt over een 400-meterbaan en een 30×60 meter ijsvloer, beide uitermate geschikt voor recreatief en wedstrijdschaatsen. De ijsbaan wordt momenteel geëxploiteerd door derden.

De koelinstallatie van de ijsbaan is uit 2001 en voorzien van het synthetische koudemiddel R410A. Door de baan stroomt een koudedrager (pekel). Het koudemiddel houdende deel -exclusief condensor- bevindt zich volledig in de machinekamer. De huidige koelinstallatie is voorzien van een verdampingscondensor. De koelinstallatie is voorzien van warmteterugwinning. In de (vloer ) verwarming onder de ijsbaan, de werf/garage en verwarming van het kantoor/kleedruimte ijsmeester wordt glycol toegepast als warmtedrager. De smeltput wordt ontdooid met persgassen uit de koelinstallatie. In de nieuwe situatie dient warmte geleverd te worden uit de nieuwe koelinstallatie, alle wisselaars dienen hiertoe vervangen te worden.

Het pekelleidingwerk onder de ijsvloeren wordt niet vervangen, het vervangen van de pekelpompen is wel onderdeel van het werk.

Om continuïteit te kunnen waarborgen, meer energiezuinig en met een milieuvriendelijker koudemiddel te draaien, is vervanging van de bestaande koelinstallatie tot en met de pekelwisselaar en pekelpompen nodig. Voor het warme gedeelte is het vervangen tot en met de warmtewisselaars. De warmtewisselaar in de smeltput dient in zijn geheel vervangen te worden.

De koelinstallateur wordt gevraagd een nieuwe koelinstallatie aan te bieden.

De vervanging van bestaande installatie voor de schaatsbaan Breda staat gepland voor de periode 2023 (na het schaatsseizoen 2022/2023). Vereist wordt een ingebruikname van de koelinstallatie voor het schaatsseizoen 2023/2024 (start opbouw ijsvloer uiterlijk 4 september 2023).

Opdracht

De opdracht betreft de levering, installatie en het onderhouden van een koelinstallatie voor de IJsbaan Breda.

Gevraagd wordt een aanbieding te maken voor:

• Vervanging van de bestaande koelinstallatie;

o CO2 installatie met luchtgekoelde condensor.

o CO2 pekel warmtewisselaar.

o Vervanging van de pekelpompen.

o Vervanging pekel leidingwerk in de machinekamer.

o Warmtewisselaars voor warmteterugwinning.

o Warmtewisselaar in smeltput.

Tot de levering van de installatie behoort:

• Compleet nieuwe koelinstallatie inclusief warmtewisselaars voor productie restwarmte.

• Nieuwe pekelpompen incl. leidingwerk en appendages.

• Demontage bestaande installatie en afvoer R410A als koudemiddel.

• Opnieuw elektrotechnisch aansluiten.

• Benodigde aanpassingen machinekamer.

• De installatie dient een doormelding te maken in de brandcentrale/alarm centrale bij storingen en lekkages op een hoger niveau dan de huidige situatie.

Onderhoud:

Dit betreft een all-in overeenkomst, waarin alle soorten onderhoud zijn inbegrepen (serviceonderhoud, correctief onderhoud etc.).

Tot het onderhoud behoort ook het vastleggen en delen van alle informatie aan de exploitant van de ijsbaan en/of de gemeente Breda van welke verplicht zijn uit wettelijke bepalingen en voorschriften.

Doel

Een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de levering, installatie en het onderhouden van de koelinstallatie voor de IJsbaan Breda.

De onderhoudsovereenkomst zal, behoudens tussentijdse beëindiging/opzegging van de zijde van de gemeente Breda, worden aangegaan voor een periode van 10 jaar.

Na 5 jaar heeft de gemeente Breda een optie tot beëindiging/opzegging van de onderhoudsovereenkomst. Gemeente Breda dient de beëindiging/opzegging met redenen omkleed toe te lichten. Basis hiervoor zijn de jaarlijkse evaluaties.

Indien de Gemeente Breda overgaat tot beëindiging/opzegging maakt zij dit uiterlijk 6 maanden voor deze datum kenbaar aan de inschrijver.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/12/2022
Einde: 01/05/2033
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Doel

Een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de levering, installatie en het onderhouden van de koelinstallatie voor de IJsbaan Breda.

De onderhoudsovereenkomst zal, behoudens tussentijdse beëindiging/opzegging van de zijde van de gemeente Breda, worden aangegaan voor een periode van 10 jaar.

Na 5 jaar heeft de gemeente Breda een optie tot beëindiging/opzegging van de onderhoudsovereenkomst. Gemeente Breda dient de beëindiging/opzegging met redenen omkleed toe te lichten. Basis hiervoor zijn de jaarlijkse evaluaties.

Indien de Gemeente Breda overgaat tot beëindiging/opzegging maakt zij dit uiterlijk 6 maanden voor deze datum kenbaar aan de inschrijver.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

1. Inschrijver kan een verklaring overleggen waarin zijn bank aangeeft dat de financiële positie zodanig is dat het niet aannemelijk is dat de onderneming gedurende de contractperiode het risico loopt dat tussentijds de bedrijfsvoering van de onderneming moet worden gestaakt als gevolg van financiële problemen.

2. Inschrijver kan een bewijs overleggen dat de onderneming met betrekking tot de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd is voor een bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis, met een maximum van € 2.500.000,- per jaar. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

VCA-certificaat

Inschrijver beschikt over een VCA-certificaat of een daaraan gelijkwaardig certificaat, geldig op de sluitingsdatum van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding, dat betrekking heeft op de aard van de onderhavige opdracht. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

In geval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten in het bezit te zijn van een VCA**-certificaat of een daaraan gelijkwaardig certificaat.

Kwaliteitssysteemcertificaat

Inschrijver dient als bewijs voor geschiktheid ten aanzien van de kwaliteitsbewaking over het volgende te beschikken:

- een kwaliteitssysteemcertificaat, opgesteld door een onafhankelijke instantie, NEN ISO 9001:2015 of vergelijkbaar, geldig op de sluitingsdatum van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding; óf

- bewijs van het stadium van een certificeringstraject waarin de inschrijver zich bevindt dat bestaat uit een kopie van een toegesneden index van het kwaliteitshandboek, een beschrijving en de beleidsverklaring én een met de certificerende instelling overeengekomen planning van de certificering; óf

- bewijs van het eigen gelijkwaardige kwaliteitshandboek te overleggen, dat bestaat uit: een kopie van de index van het kwaliteitshandboek, een beleidsverklaring van het management waaruit blijkt dat het management deze maatregelen van het kwaliteitshandboek onderschrijft en controleert, en een beschrijving waarom de maatregelen die in uw kwaliteitshandboek zijn opgenomen gelijkwaardig zijn aan de gestelde norm.

Bij de beoordeling wordt vastgesteld of de inschrijver daarmee voldoende maatregelen treft om kwaliteit te waarborgen gerelateerd aan het gestelde en gevraagde in deze aanbesteding.

In geval van een combinatie van inschrijvers, een kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van de deelnemers afzonderlijk. Indien afzonderlijke certificaten worden overlegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van de onderhavige opdracht.

Referentie:

De inschrijver dient zijn geschiktheid (aantoonbare kennis en ervaring met CO2 transkritische koelinstallatie) voor deze opdracht aan te tonen aan de hand van een eerder uitgevoerde vergelijkbare opdracht waarbij onderstaande, voor deze opdracht relevante, kerncompetentie nodig is, en waaruit blijkt dat de inschrijver de opdracht(en) op vakbekwame wijze heeft uitgevoerd.

De kerncompetentie wordt aangetoond aan de hand van één referentieproject. Voor het indienen van de kerncompetentie wordt gebruik gemaakt van het format als opgenomen in bijlage 11.

Dit dient een referentie te zijn van een eerder uitgevoerde vergelijkbare opdracht, maximaal 3 jaar oud, teruggerekend van het moment van indienen van de inschrijving. De opgegeven referentie dient onderbouwd te worden met een tevredenheidsverklaring, afgegeven door de opdrachtgever.

Kerncompetentie voor deze opdracht:

- Kerncompetentie 1: Inschrijver heeft ervaring met het leveren, installeren en onderhouden van een CO2 transkritische koelinstallatie met minimaal 250 kW koelvermogen.

Het referentieformulier dient namen en contactgegevens bevatten, een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, de waarde van de opdracht, het gerealiseerde koelvermogen, zodat Gemeente Breda eventueel contact kan opnemen en de installatie kan inspecteren. Naast de referentielijst mag maximaal 2 A4 aan ondersteunende toelichting en beeldmateriaal worden meegezonden.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De opdrachtnemer is verplicht 2% van de opdrachtwaarde te besteden aan Social Return.

De Gemeente Breda biedt aan de opdrachtnemers de volgende opties om invulling te geven aan Social Return:

Door middel van het overleggen van het PSO-certificaat trede 2 of hoger (zie bijlage 1 van het in Negometrix als bijlage toegevoegde document);

Door middel van een invulling conform de menukaart Social Return (zie bijlage 2 van het in Negometrix als bijlage toegevoegde document).

Indien de opdrachtnemer d.m.v. het PSO-certificaat trede 2 of hoger invulling geeft aan de Social Return verplichting, dient de ondernemer het certificaat bij inschrijving te uploaden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Breda

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De opening van de binnengekomen inschrijvingen (in de kluis) is niet openbaar voor inschrijvers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix, dat te bereiken is via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/07/2022