Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w filii w Rybniku na 2023 rok Published by Tenders Electronic Daily

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w filii w Rybniku na 2023 rok

Application deadline

21.10.2022, 09:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity, heating, solar and nuclear energy
    09300000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Poland
Tel.: +48 322577108/+48 322577499/+48 322577502
E-Mail: bzp@ue.katowice.pl
Website: www.ue.katowice.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 1385 ze zm.) dla obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w Filii w Rybniku, zwana dalej sprzedażą energii elektrycznej.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 1385 ze zm.) dla obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w Filii w Rybniku, zwana dalej sprzedażą energii ele...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 1385 ze zm.) dla obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w Filii w Rybniku, zwana dalej sprzedażą energii elektrycznej.1) Zamawiający w Formularzu nr 2 SWZ (Kalkulacja ceny ofertowej) określił prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla poszczególnych taryf na podstawie dotychczasowych poborów. 2) Zamawiający przedstawił w załączniku nr 2 SWZ w formie tabelarycznej niezbędne dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną dla poszczególnych punktów poboru.3) Zamawiający przedstawił w załączniku nr 4 SWZ dane dotyczące wykazu punktów poboru energii (PPE) Zamawiającego objętych umową. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania do 30 % zamawianej ilości energii elektrycznej dla łącznie wszystkich punktów poboru w stosunku do prognozowanego zużycia energii elektrycznej.5) Termin obowiązywania umowy: od 01 stycznia 2023r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy, do 31 grudnia 2023r. Z dniem wejścia Umowy w życie jest dzień rozpoczynający sprzedaż energii elektrycznej przez Sprzedawcę.6) Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.7) Ceny jednostkowe energii elektrycznej nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umów, z zastrzeżeniem przypadków określonych w projektowanych postanowieniach umowy.8) Szacunkowa ilość dostarczanej energii dla wszystkich punktów poboru łącznie w okresie dostawy: 4 957,00 MWh Rozliczenie za zużytą energię elektryczną będzie rozliczane według rzeczywistego zużycia energii przez Zamawiającego po cenach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.9) Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 1385 ze zm.) dla obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w Filii w Rybniku, zwana dalej sprzedażą energii elektrycznej.1) Zamawiający...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL22 Śląskie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Polska - szczegóły dotyczące realizacji dostawy zawarto w załączniku nr 2 oraz 4 SWZ

Polska-Katowice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2022/S 184-518050

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 50
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 40-287
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Koszarowa 6, 40-068 Katowice, bud. "N", pok. 266
E-mail: bzp@ue.katowice.pl
Tel.: +48 322577108/+48 322577499/+48 322577502
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ue.katowice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uekat.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://uekat.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w filii w Rybniku na 2023 rok

Numer referencyjny: BZP/019/02017/22
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 1385 ze zm.) dla obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w Filii w Rybniku, zwana dalej sprzedażą energii elektrycznej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Polska - szczegóły dotyczące realizacji dostawy zawarto w załączniku nr 2 oraz 4 SWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 1385 ze zm.) dla obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w Filii w Rybniku, zwana dalej sprzedażą energii elektrycznej.

1) Zamawiający w Formularzu nr 2 SWZ (Kalkulacja ceny ofertowej) określił prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla poszczególnych taryf na podstawie dotychczasowych poborów.

2) Zamawiający przedstawił w załączniku nr 2 SWZ w formie tabelarycznej niezbędne dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną dla poszczególnych punktów poboru.

3) Zamawiający przedstawił w załączniku nr 4 SWZ dane dotyczące wykazu punktów poboru energii (PPE) Zamawiającego objętych umową.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania do 30 % zamawianej ilości energii elektrycznej dla łącznie wszystkich punktów poboru w stosunku do prognozowanego zużycia energii elektrycznej.

5) Termin obowiązywania umowy: od 01 stycznia 2023r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy, do 31 grudnia 2023r. Z dniem wejścia Umowy w życie jest dzień rozpoczynający sprzedaż energii elektrycznej przez Sprzedawcę.

6) Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

7) Ceny jednostkowe energii elektrycznej nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umów, z zastrzeżeniem przypadków określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

8) Szacunkowa ilość dostarczanej energii dla wszystkich punktów poboru łącznie w okresie dostawy: 4 957,00 MWh Rozliczenie za zużytą energię elektryczną będzie rozliczane według rzeczywistego zużycia energii przez Zamawiającego po cenach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

9) Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej jeżeli wykaże, iż posiada aktualne uprawnienia w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiada ważną Koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne t.j. Dz.U.2022 poz. 1385 ze zm.).

2. Zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1 powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje kompleksową dostawę energii elektrycznej. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który z wykonawców realizować będzie przedmiot zamówienia.

3. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie zamawiającego):

Zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiający żąda:

- ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00zł (jeden milion złotych).

2. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie zamawiającego):

Zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy) polegające na sprzedaży energii elektrycznej o wolumenie minimum 4000 MWh w ciągu 12 miesięcy.

2. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie zamawiającego):

Zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu stanowi Formularz nr 7 SWZ). Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w dokumentach zamówienia oraz do zawarcia w niej projektowanych postanowień umowy określonych w załączniku nr 3 SWZ oraz w Rozdziale XXII SWZ stanowiącego PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 09:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w dokumentach zamówienia rozdział XIX SWZ.

II. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych - RODO zawarte są w rozdziale XXIV SWZ.

III.

1) Dokumenty stanowiące ofertę:

a) Formularz nr 1 SIWZ- Druk oferty

2) Dokumenty składane wraz z ofertą:

a) Formularz nr 2 SWZ - Kalkulacja ceny ofertowej;

b) Załącznik nr 1 SWZ - Oświadczenie JEDZ;

c) Formularz nr 5 SWZ - oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,

d) Formularz nr 6 SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

e) Formularz nr 4 SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

f) Pełnomocnictwo upoważaniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

g) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców biorących wspólnie o udział w postępowaniu;

h) Potwierdzenie wniesienia wadium.

IV. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu.

Zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tj.:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

b) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Formularz nr 3 SWZ.

c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

d) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

e) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

f) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – Formularz nr 8 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2022