Proiectare corp nou, proiectare extindere corp existent şi întocmire documentaţie tehnică în vederea conformării la normele actuale de apărare împotriva incendiilor a clădirilor existente – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov - faza SF, DALI, DTAC, PT + DDE + CS Published by Tenders Electronic Daily

Proiectare corp nou, proiectare extindere corp existent şi întocmire documentaţie tehnică în vederea conformării la normele actuale de apărare împotriva incendiilor a clădirilor existente – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov - faza SF, DALI, DTAC, PT + DDE + CS

Application deadline

14.09.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural, engineering and planning services
    71240000-2
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov
Strada: Nicopole, nr. 45
500063 Brasov
Romania
Tel.: +40 268415130
Fax: +40 268418988
E-Mail: licitatii.pediatriebv@gmail.com
Website: http://www.spitalcopiibrasov.ro/

assignment

Obiectul contractului de achiziţie constă în prestarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului mixt de investiţie ,,Proiectare corp nou, proiectare extindere corp existent şi întocmire documentaţie tehnică în vederea conformării la normele actuale de apărare împotriva incendiilor a clădirilor existente – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, Faza proiectare: SF, DALI, DTAC, Pth + DE + CS’’, precum şi a asistenţei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor.Obiectivul de investiţie menţionat, încadrat în clasa de importanţă B, este unul mixt şi vizează următoarele 3 componente:a) Componenta A: Reabilitarea şi modernizarea clădirii existente a spitalului, alcătuită din 5 corpuri (A -> E);b) Componenta B: Supraînălţarea corpului D al clădirii existente cu 2 etaje;c) Componenta C: Extinderea clădirii existente prin construirea unui corp nou, cu regim de înălţime D + P + 2 E.În conformitate cu art. 160 din Legea 98/2016, operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări în legătură cu prezenta documentaţie de atribuire, prin intermediul SEAP, până în a 15-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, prin accesarea secţiunii ,,Solicitări de clarificare / Întrebări”.În conformitate cu art. 161 din Legea 98/2016, în măsura în care solicitările de clarificări sau de informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut, autoritatea contractantă va publica răspunsurile, însoţite de întrebările aferente, şi/sau informaţiile suplimentare, în SEAP, ataşate anunţului de participare în secţiunea ,,Lista clarificări, notificări şi decizii’’, până în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea ofertanţilor care au solicitat clarificările sau informaţiile suplimentare respective.Conform art. 196, alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Conform art. 66, alin. (1) din HG 395/2016, în situaţia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.În cazul în care documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau în cazul în care există neclarităţi, Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor clarificări, precizări, completări ale documentelor. Acestea vor fi adresate prin intermediul SEAP, în secţiunea „Solicitări de clarificare / Întrebări”. Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determin...
Obiectul contractului de achiziţie constă în prestarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului mixt de investiţie ,,Proiectare corp nou, proiectare extindere corp existent şi întocmire documentaţie tehnică în vederea conformării la normele...
Show more

Description of procurement /scope of services

Obiectul contractului de achiziţie constă în prestarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului mixt de investiţie ,,Proiectare corp nou, proiectare extindere corp existent şi întocmire documentaţie tehnică în vederea conformării la normele actuale de apărare împotriva incendiilor a clădirilor existente – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, Faza proiectare: SF, DALI, DTAC, Pth + DE + CS’’, precum şi a asistenţei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor.Obiectivul de investiţie menţionat, încadrat în clasa de importanţă B, este unul mixt şi vizează următoarele 3 componente:a) Componenta A: Reabilitarea şi modernizarea clădirii existente a spitalului, alcătuită din 5 corpuri (A -> E);b) Componenta B: Supraînălţarea corpului D al clădirii existente cu 2 etaje;c) Componenta C: Extinderea clădirii existente prin construirea unui corp nou, cu regim de înălţime D + P + 2 E.Serviciile de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice, aferente obiectivului mixt de investiţie menţionat, vor fi realizate cu respectarea legislaţiei, standardelor, normativelor şi reglementărilor în vigoare, în 5 etape (etapele I-V), pentru întreaga structură medicală, existentă şi propusă, respectiv, pentru toate cele 3 componente menţionate, după cum urmează:I. Elaborare studii de specialitate – cuprinde activităţile: I.1. Elaborare studii de teren, cu livrabilele Studiu Geotehnic şi Studiu topografic, vizat de OCPI; şi I.2. Ridicare topo şi întabulare imobil, cu livrabilele Extras CF şi Plan de amplasament vizat de OCPI;II. Elaborare SF completat cu elemente specifice DALI - cuprinde activitatea: II.1. Elaborare SF cu elemente DALI, cu livrabilul SF cu elemente DALI, inclusiv devize, conform anexelor 4 -6 din HG 907/2016, cu indicatorii tehnico-economici aprobaţi;III. Elaborare documentaţiei, inclusiv a Scenariului de securitate la incendiu, în vederea obţinerii / actualizării certificatului de urbanism şi a avizelor / acordurilor solicitate prin acesta – cuprinde activităţile: III.1. Obţinere Certificat de urbanism, cu livrabilul Certificat de urbanism; şi III.2. Elaborare DAA, inclusiv actualizare Scenariu de securitate la incendiu, cu livrabilele Avize şi acorduri solicitate prin CU şi Scenariu de securitate la incendiu actualizat;IV. Elaborarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC), autorizaţiei de desfiinţare (DTAD) şi pentru organizarea execuţiei (DTOE) - cuprinde activitatea: IV.1. Elaborare DTAC, DTAD, DTOE, cu livrabilele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PAC), conform anexei 9 din HG 907/2016, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (PAD), conform anexei 9 din HG 907/2016 şi Proiect pentru organizarea execuţiei lucrărilor (POE), conform anexei 9 din HG 907/2016;V. Elaborarea PT cu DDE – cuprinde activităţile: V.1. Elaborare PT cu DDE, cu livrabilul PT + DDE, conform anexei 10 din HG 907/2016; şi V.2. Vertificarea tehnică a PT, cu livrabilele Referate de verificare tehnică a PT, întocmite de verificatori autorizaţi.Serviciile de asigurare a asistenţei tehnice din partea proiectantului (etapa VI) vor cuprinde toate activităţile prevăzute de lege pe care trebuie să le îndeplinească personalul prestatorului pe toată perioada de execuţie a lucrărilor, până la recepţia finală a acestora, durata acestora fiind corelată cu durata menţionată în formularul F6 – Graficul de execuţie a lucrărilor din Proiectul tehnic. Livrabilele aferente acestor servicii sunt: Rapoartele de activitate trimestriale şi Raportul la terminarea lucrărilor / Raportul final.Alte menţiuni şi observaţii legate de aceste etape, activităţi şi livrabile se regăsesc în Caietul de sarcini şi în Tema de proiectare, parte a documentaţiei tehnice din documentaţia de atribuire. Pe lângă Tema de proiectare, documentaţia tehnică, parte a documentaţiei de atribuire, cuprinde următoarele documente: a) aferente clădirii existente a spitalului: Planurile de rezistenţă de la construcţia Spitalului (1979); Studiu geotehnic (2016); DALI AP 3 - Proiect FCG227/2016 ,,Cresterea eficientei energetice,a gestionarii inteligente a energiei, inclusiv a utilizarii energiei din surse regenerabile din cadrul Spitalului de Copii Brasov” (2016); DALI AP 8 - Proiect FCG227/2016 ,,Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate in cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov” (2016); DALI AP 8.1 FEDR - Proiect FCG227/2016 ,,Extinderea, modernizarea, realbilitarea şi echiparea blocului operator ATI din cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov” (2016); Plan situaţie şi relevee (2016); Referat încercări nedistructive pentru evaluarea rezistenţei betonului unor elemente structurale ale construcţiei (2016); PT ,,Refunctionalizarea, reabilitarea si dotarea sectiilor chirurgie, pediatrie si laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Copii Brasov, jud. Brasov” (2016); Scenariu de securitate la incendiu (2017); SF ,,Scări de evacuare Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov” (2018); Relevee (2019); Extras CF (2021); Raport de audit energetic, fişa termică şi certificat de performanţă energetică a cădirii (2022); Raport de expertiză tehnică la acţiuni seismice (2022);b) aferente noului corp de clădire al spitalului: Certificat de urbanism nr. 290 / 15.02.2021; Studiu de oportunitate (memoriu exemplificativ) ,,Construire corp nou de clădire – Spitalul clinic de Urgenţă pentru Copii” (2021); Planşe PUZ ,,Construire corp nou de clădire – Spitalul clinic de Urgenţă pentru Copii” (2021); Aviz de oportunitate nr. 01 / 06.04.2022, emis de Primăria Municipiului Braşov, privind aprobarea Studiului de oportunitate.Prestatorul are obligaţia de a preda achizitorului, în vederea verificării şi recepţiei, toate documentele aferente activităţilor derulate în baza prezentului contract de achiziţie, respectiv, a livrabilelor aferente serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice (etapele I–V) şi, ulterior, a Rapoartele de activitate trimestriale privind serviciile de asistenţă tehnică prestate şi, respectiv, Raportul la terminarea lucrărilor / Raportul final, aferente serviciilor de asigurare a asistenţei tehnice din partea proiectantului (etapa VI), în câte 3 exemplare letrice originale + 1 exemplar electronic (CD / DVD). Piesele desenate aferente livrabilelor se vor elabora la scări relevante în raport cu categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţie. În exemplarele letrice, piesele desenate se vor prezenta împăturite, în format A4. Livrabilele aferente serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice vor fi predate în termenele stabilite în conformitate cu Graficul de prestare a serviciilor din propunerea tehnică, fără a depăşi 9 luni (183 zile) de la data semnării contractului de achiziţie, durată ce include şi perioada de aproximativ 1 lună (30 de zile) necesară verificărilor tehnice, reviziilor şi aprobării documentaţiilor de către achizitor.Achizitorul va numi o comisie de recepţie care să verifice modul de prestare a serviciilor, în cadrul unor procese verbale de predare-primire (recepţie), întocmite în termen de maxim 5 zile de la predarea documentelor aferente activităţilor derulate în baza prezentului contract de către prestator. Prin excepţie de la termenele de verificare de 5 zile, verificarea finală şi recepţia Proiectului tehnic se va face ulterior verificării acestuia de către specialiști verificatori de proiecte atestați, în cadrul unui consiliu tehnico-economic al achizitorului, în termen de maxim 30 de zile de la predarea acestuia în forma finală de către prestator. În acest interval de maxim 30 de zile achizitorul poate formula şi transmite prestatorului întrebări de clarificare. Această perioadă de aproximativ 1 lună, necesară verificărilor tehnice, reviziilor şi aprobării documentaţiilor de către achizitor, trebuie inclusă şi în durata serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice (etapele I-V) de către prestator.De la data aprobării şi recepționării documentelor aferente activităţilor derulate în baza prezentului contract de către achizitor, prestatorul îi va cesiona acestuia toate drepturile patrimoniale, de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală / industrială. Cesiunea va fi exclusivă şi va fi făcută conform legii.
Obiectul contractului de achiziţie constă în prestarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului mixt de investiţie ,,Proiectare corp nou, proiectare extindere corp existent şi întocmire documentaţie tehnică în vederea conformării la normele...
Show more

Others CPV Codes
  • Technical assistance services
    71356200-0
Project adress

Region (NUTS code): RO122 Braşov
Sediul achizitorului, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov: Municipiul Braşov, Str. Nicopole, nr. 45, judeţul Braşov, Cod poştal: 500063, Ţara: România.

România-Brașov: Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare

2022/S 153-437601

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov
Număr naţional de înregistrare: 4317738
Adresă: Strada: Nicopole, nr. 45
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500063
Țară: România
Persoană de contact: Antonia Horoi
E-mail: licitatii.pediatriebv@gmail.com
Telefon: +40 268415130
Fax: +40 268418988
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.spitalcopiibrasov.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153559
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare corp nou, proiectare extindere corp existent şi întocmire documentaţie tehnică în vederea conformării la normele actuale de apărare împotriva incendiilor a clădirilor existente – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov - faza SF, DALI, DTAC, PT + DDE + CS

Număr de referinţă: 4317738 / 2022 / 17
II.1.2)Cod CPV principal
71240000 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului de achiziţie constă în prestarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului mixt de investiţie ,,Proiectare corp nou, proiectare extindere corp existent şi întocmire documentaţie tehnică în vederea conformării la normele actuale de apărare împotriva incendiilor a clădirilor existente – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, Faza proiectare: SF, DALI, DTAC, Pth + DE + CS’’, precum şi a asistenţei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor.

Obiectivul de investiţie menţionat, încadrat în clasa de importanţă B, este unul mixt şi vizează următoarele 3 componente:

a) Componenta A: Reabilitarea şi modernizarea clădirii existente a spitalului, alcătuită din 5 corpuri (A -> E);

b) Componenta B: Supraînălţarea corpului D al clădirii existente cu 2 etaje;

c) Componenta C: Extinderea clădirii existente prin construirea unui corp nou, cu regim de înălţime D + P + 2 E.

În conformitate cu art. 160 din Legea 98/2016, operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări în legătură cu prezenta documentaţie de atribuire, prin intermediul SEAP, până în a 15-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, prin accesarea secţiunii ,,Solicitări de clarificare / Întrebări”.

În conformitate cu art. 161 din Legea 98/2016, în măsura în care solicitările de clarificări sau de informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut, autoritatea contractantă va publica răspunsurile, însoţite de întrebările aferente, şi/sau informaţiile suplimentare, în SEAP, ataşate anunţului de participare în secţiunea ,,Lista clarificări, notificări şi decizii’’, până în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea ofertanţilor care au solicitat clarificările sau informaţiile suplimentare respective.

Conform art. 196, alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Conform art. 66, alin. (1) din HG 395/2016, în situaţia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.

În cazul în care documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau în cazul în care există neclarităţi, Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor clarificări, precizări, completări ale documentelor. Acestea vor fi adresate prin intermediul SEAP, în secţiunea „Solicitări de clarificare / Întrebări”. Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine modificarea cerinţelor şi elementelor esenţiale stabilite în documentaţia de atribuire.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 100 427.50 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Sediul achizitorului, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov: Municipiul Braşov, Str. Nicopole, nr. 45, judeţul Braşov, Cod poştal: 500063, Ţara: România.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului de achiziţie constă în prestarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului mixt de investiţie ,,Proiectare corp nou, proiectare extindere corp existent şi întocmire documentaţie tehnică în vederea conformării la normele actuale de apărare împotriva incendiilor a clădirilor existente – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, Faza proiectare: SF, DALI, DTAC, Pth + DE + CS’’, precum şi a asistenţei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor.

Obiectivul de investiţie menţionat, încadrat în clasa de importanţă B, este unul mixt şi vizează următoarele 3 componente:

a) Componenta A: Reabilitarea şi modernizarea clădirii existente a spitalului, alcătuită din 5 corpuri (A -> E);

b) Componenta B: Supraînălţarea corpului D al clădirii existente cu 2 etaje;

c) Componenta C: Extinderea clădirii existente prin construirea unui corp nou, cu regim de înălţime D + P + 2 E.

Serviciile de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice, aferente obiectivului mixt de investiţie menţionat, vor fi realizate cu respectarea legislaţiei, standardelor, normativelor şi reglementărilor în vigoare, în 5 etape (etapele I-V), pentru întreaga structură medicală, existentă şi propusă, respectiv, pentru toate cele 3 componente menţionate, după cum urmează:

I. Elaborare studii de specialitate – cuprinde activităţile: I.1. Elaborare studii de teren, cu livrabilele Studiu Geotehnic şi Studiu topografic, vizat de OCPI; şi I.2. Ridicare topo şi întabulare imobil, cu livrabilele Extras CF şi Plan de amplasament vizat de OCPI;

II. Elaborare SF completat cu elemente specifice DALI - cuprinde activitatea: II.1. Elaborare SF cu elemente DALI, cu livrabilul SF cu elemente DALI, inclusiv devize, conform anexelor 4 -6 din HG 907/2016, cu indicatorii tehnico-economici aprobaţi;

III. Elaborare documentaţiei, inclusiv a Scenariului de securitate la incendiu, în vederea obţinerii / actualizării certificatului de urbanism şi a avizelor / acordurilor solicitate prin acesta – cuprinde activităţile: III.1. Obţinere Certificat de urbanism, cu livrabilul Certificat de urbanism; şi III.2. Elaborare DAA, inclusiv actualizare Scenariu de securitate la incendiu, cu livrabilele Avize şi acorduri solicitate prin CU şi Scenariu de securitate la incendiu actualizat;

IV. Elaborarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC), autorizaţiei de desfiinţare (DTAD) şi pentru organizarea execuţiei (DTOE) - cuprinde activitatea: IV.1. Elaborare DTAC, DTAD, DTOE, cu livrabilele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PAC), conform anexei 9 din HG 907/2016, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (PAD), conform anexei 9 din HG 907/2016 şi Proiect pentru organizarea execuţiei lucrărilor (POE), conform anexei 9 din HG 907/2016;

V. Elaborarea PT cu DDE – cuprinde activităţile: V.1. Elaborare PT cu DDE, cu livrabilul PT + DDE, conform anexei 10 din HG 907/2016; şi V.2. Vertificarea tehnică a PT, cu livrabilele Referate de verificare tehnică a PT, întocmite de verificatori autorizaţi.

Serviciile de asigurare a asistenţei tehnice din partea proiectantului (etapa VI) vor cuprinde toate activităţile prevăzute de lege pe care trebuie să le îndeplinească personalul prestatorului pe toată perioada de execuţie a lucrărilor, până la recepţia finală a acestora, durata acestora fiind corelată cu durata menţionată în formularul F6 – Graficul de execuţie a lucrărilor din Proiectul tehnic. Livrabilele aferente acestor servicii sunt: Rapoartele de activitate trimestriale şi Raportul la terminarea lucrărilor / Raportul final.

Alte menţiuni şi observaţii legate de aceste etape, activităţi şi livrabile se regăsesc în Caietul de sarcini şi în Tema de proiectare, parte a documentaţiei tehnice din documentaţia de atribuire. Pe lângă Tema de proiectare, documentaţia tehnică, parte a documentaţiei de atribuire, cuprinde următoarele documente:

a) aferente clădirii existente a spitalului: Planurile de rezistenţă de la construcţia Spitalului (1979); Studiu geotehnic (2016); DALI AP 3 - Proiect FCG227/2016 ,,Cresterea eficientei energetice,a gestionarii inteligente a energiei, inclusiv a utilizarii energiei din surse regenerabile din cadrul Spitalului de Copii Brasov” (2016); DALI AP 8 - Proiect FCG227/2016 ,,Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate in cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov” (2016); DALI AP 8.1 FEDR - Proiect FCG227/2016 ,,Extinderea, modernizarea, realbilitarea şi echiparea blocului operator ATI din cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov” (2016); Plan situaţie şi relevee (2016); Referat încercări nedistructive pentru evaluarea rezistenţei betonului unor elemente structurale ale construcţiei (2016); PT ,,Refunctionalizarea, reabilitarea si dotarea sectiilor chirurgie, pediatrie si laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Copii Brasov, jud. Brasov” (2016); Scenariu de securitate la incendiu (2017); SF ,,Scări de evacuare Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov” (2018); Relevee (2019); Extras CF (2021); Raport de audit energetic, fişa termică şi certificat de performanţă energetică a cădirii (2022); Raport de expertiză tehnică la acţiuni seismice (2022);

b) aferente noului corp de clădire al spitalului: Certificat de urbanism nr. 290 / 15.02.2021; Studiu de oportunitate (memoriu exemplificativ) ,,Construire corp nou de clădire – Spitalul clinic de Urgenţă pentru Copii” (2021); Planşe PUZ ,,Construire corp nou de clădire – Spitalul clinic de Urgenţă pentru Copii” (2021); Aviz de oportunitate nr. 01 / 06.04.2022, emis de Primăria Municipiului Braşov, privind aprobarea Studiului de oportunitate.

Prestatorul are obligaţia de a preda achizitorului, în vederea verificării şi recepţiei, toate documentele aferente activităţilor derulate în baza prezentului contract de achiziţie, respectiv, a livrabilelor aferente serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice (etapele I–V) şi, ulterior, a Rapoartele de activitate trimestriale privind serviciile de asistenţă tehnică prestate şi, respectiv, Raportul la terminarea lucrărilor / Raportul final, aferente serviciilor de asigurare a asistenţei tehnice din partea proiectantului (etapa VI), în câte 3 exemplare letrice originale + 1 exemplar electronic (CD / DVD). Piesele desenate aferente livrabilelor se vor elabora la scări relevante în raport cu categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţie. În exemplarele letrice, piesele desenate se vor prezenta împăturite, în format A4. Livrabilele aferente serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice vor fi predate în termenele stabilite în conformitate cu Graficul de prestare a serviciilor din propunerea tehnică, fără a depăşi 9 luni (183 zile) de la data semnării contractului de achiziţie, durată ce include şi perioada de aproximativ 1 lună (30 de zile) necesară verificărilor tehnice, reviziilor şi aprobării documentaţiilor de către achizitor.

Achizitorul va numi o comisie de recepţie care să verifice modul de prestare a serviciilor, în cadrul unor procese verbale de predare-primire (recepţie), întocmite în termen de maxim 5 zile de la predarea documentelor aferente activităţilor derulate în baza prezentului contract de către prestator. Prin excepţie de la termenele de verificare de 5 zile, verificarea finală şi recepţia Proiectului tehnic se va face ulterior verificării acestuia de către specialiști verificatori de proiecte atestați, în cadrul unui consiliu tehnico-economic al achizitorului, în termen de maxim 30 de zile de la predarea acestuia în forma finală de către prestator. În acest interval de maxim 30 de zile achizitorul poate formula şi transmite prestatorului întrebări de clarificare. Această perioadă de aproximativ 1 lună, necesară verificărilor tehnice, reviziilor şi aprobării documentaţiilor de către achizitor, trebuie inclusă şi în durata serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice (etapele I-V) de către prestator.

De la data aprobării şi recepționării documentelor aferente activităţilor derulate în baza prezentului contract de către achizitor, prestatorul îi va cesiona acestuia toate drepturile patrimoniale, de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală / industrială. Cesiunea va fi exclusivă şi va fi făcută conform legii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: PLANIFICAREA ADECVATĂ A ACTIVITĂŢILOR ŞI RESURSELOR / Pondere: 36
Criteriu privind calitatea - Nume: EXPERIENŢA EXPERŢILOR-CHEIE / Pondere: 24
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 33
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa 1: Ofertanţii şi/sau, dacă este cazul, operatorii economici care depun ofertă comună, precum şi eventualii subcontractanţii şi terţi susţinători, NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire a cerinţei 1: completarea Documentului unic de achiziţii europene (DUAE) de către toate părţile implicate în depunerea ofertei, respectiv, ofertanţi şi/sau, dacă e cazul, toţi operatorii economici care depun ofertă comună, eventualii subcontractanţi şi/sau eventualii terţi susţinători, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, următoarele documente justificative:

• Pentru persoanele juridice române:

a) Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii;

b) Certificatul de atestare fiscală cu privire la plata taxelor şi impozitelor locale care să ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii, pentru sediul principal, însoţit, după caz, de o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare / punctele de lucru;

c) Cazierul judiciar al operatorului economic care să ateste lipsa înscrierii operatorului în cazierul judiciar;

d) Cazierele judiciare ale membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau ale celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, care să ateste lipsa înscrierii persoanelor în cazierul judiciar;

e) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice..

• Pentru persoanele juridice străine: prezentarea oricăror documente edificatoare, eliberate de autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a acestora, însoţite de traduceri autorizate, prin care să dovedească îndeplinirea obligaţiilor restante de plată a impozitelor către bugetul general consolidat.

Cerinţa 2: Ofertanţii şi/sau, dacă este cazul, operatorii economici care depun ofertă comună, precum şi eventualii subcontractanţii şi terţi susţinători, NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante pentru prezenta procedură sunt următoarele: SĂBĂDUŞI LĂCRĂMIOARA MONICA – Manager; MUNTEAN IULIU-LIVIU – Director medical; ALBEAN MARCEL – Medic coordonator compartiment chirurgie plastică și arşi; BOJTE ANICA – Director financiar-contabil; UTA GABRIELA-MIRELA – Şef birou financiar-contabilitate; FLOROIU DANIELA – Economist; COMAN ELENA-DIANA – Consilier juridic; CIOCALTEA ROXANA – Consilier juridic, HOROI ANTONIA-POLEXENIA – Şef serviciu administrativ- aprovizionare; GORDEA ADA-LAVINA – Medic specialist epidemiologie; ROB MONICA-OLGA – Asistent-şef unitate; IORDACHE ADRIANA – Asistent medical; ERIMIA IONEL – Şef serviciu tehnic; HUŢANU TIBERIU - Şef Birou S.S.M., P.S.I., Protecţie Civilă şi S.U.; BĂLAN IOANA – Inginer specialist; BLAGA RENISA – Medic specialist ORL; TRASCĂ DANIELA – Asistent medical ORL; TOTOIANU RALUCA – Medic-şef secţia ATI; GIRBOANA LUCIA – Medic specialist ATI; ANTOFE CLAUDIA IULIANA – Asistent-şef secţia ATI; MOZA MARIA – Asistent medical ATI; MERCAS ALICE – Medic-şef secţia ORL; BLAJ GEORGE - Consilier superior şi reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov.

Expertul extern cooptat pentru derularea prezentei proceduri este: SCUTARU IULIA, din partea S.C. DISC PROJECTS S.R.L., cooptat pentru verificarea respectării prevederilor legale ale procedurii de achiziţie.

Modalitatea de îndeplinire a cerinţei 2: completarea Declaraţiei pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 (Formularul 8) de către toate părţile implicate în depunerea ofertei, respectiv: ofertanţi şi/sau, dacă e cazul, toţi operatorii economici care depun ofertă comună, eventualii subcontractanţi şi/sau eventualii terţi susţinători.

Cerinţa 3: Ofertanţii şi/sau, dacă este cazul, operatorii economici care depun ofertă comună, precum şi eventualii subcontractanţii şi terţi susţinători, organizaţi ca societăţi pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător, au obligaţia respectării prevederilor art. 53, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire a cerinţei 3: completarea Declaraţiei pe propria răspundere privind privind respectarea prevederilor art. 53 din Legea nr.98/2016 (Formularul 9), însoţită de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător , de către toate părţile implicate în depunerea ofertei care sunt organizate ca societăţi pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător, respectiv: ofertanţi şi/sau, dacă e cazul, toţi operatorii economici care depun ofertă comună, eventualii subcontractanţi şi/sau eventualii terţi susţinători.

Înscrierea în registrul comerţului:

Cerinţa: Ofertanţii şi/sau, dacă este cazul, operatorii economici care depun ofertă comună, precum şi eventualii subcontractanţii şi terţi susţinători, trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidență, din care sa reiasă că sunt legal constituiţi, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că au capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire a cerinţei: completarea DUAE de către toate părţile implicate în depunerea ofertei, respectiv, ofertanţi şi/sau, dacă e cazul, toţi operatorii economici care depun ofertă comună, eventualii subcontractanţi şi/sau eventualii terţi susţinători, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, următoarele documente justificative:

• Pentru persoane juridice române: Certificatul Constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului, cu informații reale / actuale la momentul prezentării, din care să reiasă activităţile autorizate, cu codurile CAEN aferente, corespondente obiectului contractului de achiziţie;

• Pentru persoane juridice străine: prezentarea de documente care dovedesc o formă de înregistrare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislaţia ţării de rezidenţă a operatorului economic şi a Certificatului de Rezidenţă Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declaraţie, valabile pentru anul calendaristic în curs, însoţite de traduceri autorizate. Informaţiile se vor verifica şi prin accesarea https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertanţii şi/sau, dacă este cazul, operatorii economici care depun ofertă comună, împreună cu eventualii subcontractanţii şi terţi susţinători, trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani (raportaţi la data limită de depunere a ofertelor), au prestat servicii similare obiectului contractului de achiziţie, în valoare cumulată de cel puţin 1.000.000 lei, fără TVA, demonstrată prin însumarea valorilor serviciilor prestate, la nivelul a maximum 3 contracte.Prin servicii similare obiectului prezentului contract de achiziţie, ofertanţii vor înţelege proiectare / arhitectură / inginerie / planificare şi/sau servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului, de aceeaşi natură şi complexitate şi / sau utilitate pentru infrastuctura edilitară.ATENTIE! Se însumează valoarea serviciilor similare prestate şi NU valoarea contractelor la nivelul cărora au fost furnizate aceste bunuri. Prin urmare, ofertantul are obligaţia să detalieze valorile contractelor care cuprind şi alte tipuri de produse / servicii / lucrări, și să evidențieze DOAR SERVICIILE SIMILARE PRESTATE ŞI RECEPŢIONATE DE BENEFICIAR, ÎN CONDIŢIILE LEGII, ÎN ULTIMII 3 ANI. Pentru contractele încheiate în alte valute, echivalenţa în lei se face la curs mediu anual Leu/alte valute comunicat de BNR, valabil la data semnării fiecăruia din contractele menţionate.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completarea DUAE de către toate părţile implicate în depunerea ofertei, respectiv, ofertanţi şi/sau, dacă e cazul, toţi operatorii economici care depun ofertă comună, eventualii subcontractanţi şi/sau eventualii terţi susţinători, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precizând pentru fiecare contract în parte: - Obiectul, numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară; - Calitatea de contractant unic / asociat / subcontractant în cadrul contractului şi ponderea activităţilor de care a fost responsabil; - Valoarea fără TVA a serviciilor similare prestate în cadrul contractului; - Data de început şi de sfârşit a contractului; - Beneficiarul contractului. Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, următoarele documente justificative, enumerarea nefiind cumulativă, nici limitativă: - Pentru persoanele juridice române: a) Copii după părţile relevante ale contractelor de servicii similare, din care să reiasă informaţiile prezentate în DUAE; b) Procese -verbale de recepţie, care să ateste obiectul, valoarea, perioada contractului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale; c) Recomandări, din care să reiasă informaţiile prezentate în DUAE; d) Orice alte documente pentru demonstrarea experienţei solicitate, în conformitate cu art. 12, alin. 6 din Instrucţiunea ANAP nr. 2 / 2017. - Pentru persoanele juridice străine: copii după contractele de bunuri / procese-verbale de recepţie sau alte documente din ultimii 3 ani, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a acestora, însoţite de traduceri autorizate, prin care să dovedească prestarea unor servicii similare, în valoare cumulată de cel puţin 1.000.000 lei, fără TVA, la nivelul a maximum 3 contracte. Pentru îndeplinirea criteriilor de selecţie, orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară, constituite în scopul participării la procedura de atribuire, având subcontractanţi şi/sau terţi susţinători, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 98/2016. a) Asocierea: În cazul depunerii unei oferte comune, se va depune Acordul de asociere (Formularul 2). În cazul în care operatorii economici asociaţi doresc mandaterea unui anumit asociat care să îi reprezinte la procedura de achiziţie, vor completa în acest sens Împuternicirea Liderului de asociere (Formularul 3). b) Subcontractarea: Ofertantul are obligaţia de a preciza părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze, procentul acestora şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, completând Acordul de subcontractare (Formularul 4). c) Terți susținători: În cazul în care ofertantul este susținut de terţi, aceştia au obligaţia depunerii Angajamentului ferm privind susţinerea acordată ofertantului / grupului de operatori economici care depun ofertă comună în ceea ce priveşte capacitatea tehnică şi profesională – Experienţa similară (Formularul 5), împreună cu o Declaraţie anexă a fiecărui terţ susţinător, cu lista principalelor prestări de servicii similare din ultimii 3 ani (Formularul 5/A). Conform art. 48, alin. (1) din Legea 98/2016, subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători. În cazul subcontractării sau a susţinerii de către terţi, fiecare dintre subcontractanţii propuşi şi/sau terţii susţinători pot completa o Împuternicire a ofertantului, conform modelului din Formularul nr. 6. Formularele 2, 3, 4, 5, 5/A şi 6, aferente situaţiilor de asociere, subcontractare şi/sau susţinere de către terţi, se vor depune odată cu DUAE. DUAE şi Formularele 7, 8, 9 şi 10 trebuie completate de toate părțile implicate în depunerea ofertei, respectiv: ofertant şi/sau, dacă e cazul, toţi operatorii economici care depun ofertă comună, eventualii subcontractanţi şi/sau eventualii terţi susţinători.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 14/12/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Pentru deschiderea şi vizualizarea documentelor semnate electronic, se utilizează aplicaţia https://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify

2. Toate documentele care alcătuiesc oferta, precum şi solicitările de clarificări se semnează de către reprezentanţii legali sau împuterniciţi (în baza unei împuterniciri scrise) ai operatorilor economici cu semnătură electronică extinsă, cu extensia .p7s, .p7m sau echivalent, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale.

3. Utilizarea DUAE: După autentificare, ofertanţii vor completa DUAE-ul configurat de autoritatea contractantă, direct în SEAP. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE, în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (ofertant, asociat, subcontractant, terț susținător). Detaliile suplimentare cu privire la utilizarea DUAE se regăsesc la adresa https://www.e-licitatie.ro/pub/archive/manual-and-video/100000161

4. Reguli de comunicare şi transmitere a datelor:

• Procedura de atribuire se va desfăşura exclusiv şi integral prin mijloace electronice, prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro;

• Solicitările de clarificări / informaţii suplimentare referitorare la prezenta documentaţie de atribuire, se vor adresa de către ofertanţi în mod exclusiv în SEAP, la secţiunea ,,Solicitări de clarificare / Întrebări", cu minim 9 zile anterior termenului limită de depunere a ofertelor;

• Răspunsurile la solicitările de clarificări / informaţii suplimentare vor fi publicate de către Autoritatea contractantă în SEAP, la secţiunea ,,Listă clarificări, notificări şi decizii", cu 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor;

• Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite eventualele solicitări de clarificări, precizări, completări ale documentelor şi/sau îmbunătăţiri ale ofertelor finale, prin utilizarea facilităţilor tehnice, disponibile în SEAP, secţiunea ,,Solicitări de clarificăre / Întrebări’’;

• Toate documentele ofertei, vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă, cu extensia .p7s, .p7m sau echivalent, şi transmise în SEAP până la termenul limită de primire a ofertelor;

• Comisia de evaluare va analiza şi verifica ofertele primite, excluzându-le pe cele inacceptabile şi/sau neconforme şi întomind un clasament cu ofertele considerate ,,admisibile’’, în urma aplicării criteriului de atribuire;

• Ofertantului clasat pe primul loc, i se vor solicita documentele justificative care să probeze informaţiile şi criteriile de calificare înscrise în DUAE. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc nu va demonstra în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, Autoritatea contractantă va solicita documentele justificative ofertantului clasat pe locul următor;

• După publicarea raportului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite tuturor ofertanţilor, prin intermediul SEAP, comunicările finale cu privire la rezultatele procedurii, în condiţiile prevăzute la art. 215 din Legea 98/2016.

5. Operatorii economici care intenţionează să depună ofertă, au obligaţia de a urmări documentaţia de atriburire aferentă anunţului de participare, pe toata durata de desfăşurare a prezentei proceduri, inclusiv a oricărei clarificări aduse acesteia prin răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări, precum şi de a obţine toate informaţiile necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții şi obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei şi/sau execuția contractului.

6. La pregătirea ofertelor, operatorii economici vor avea în vedere clauzele contractuale din Modelul de contract de achiziţie, care face parte din documentaţia de atribuire. Prin depunerea ofertelor, operatorii economici acceptă în prealabil condițiile generale si particulare care guvernează viitorul contract de achiziție publică, după cum sunt acestea prezentate în documentația de atribuire, ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situația ori de condițiile proprii ale acestora.

7. Operatorul economic declarat câstigator are obligaţia ca, până la data semnării contractului de achiziţie, să aibă sau să-şi deschidă cont la trezoreria statului.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Remediile, căile de atac şi procedura de soluţionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publicăsunt reglementate de Legea nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/08/2022