ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŻURAWICA W 2023 ROKU Published by Tenders Electronic Daily

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŻURAWICA W 2023 ROKU

Application deadline

27.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Refuse collection services
  90511000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Żurawica
Ojca Św. Jana Pawła II 1
37-710 Żurawica
Poland
E-Mail: zamowienia.publiczne@zurawica.pl
Website: http://www.zurawica.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Żurawica w 2023 r. 2. W ramach zamówienia, Wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne z terenu Gminy Żurawica z wszystkich zamieszkałych nieruchomości oraz z obiektów użyteczności publicznej Gmin Żurawica, (odpady komunalne niesegregowane gromadzone w pojemnikach KP7oraz w workach) (odpady komunalne segregowane gromadzone w pojemnikach oraz w workach).
Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Żurawica w 2023 r. 2. W ramach zamówienia, Wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Żurawica w 2023 r. 2. W ramach zamówienia, Wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne z terenu Gminy Żurawica z wszystkich zamieszkałych nieruchomości oraz z obiektów użyteczności publicznej Gmin Żurawica, (odpady komunalne niesegregowane gromadzone w pojemnikach KP7oraz w workach) (odpady komunalne segregowane gromadzone w pojemnikach oraz w workach). 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinien odbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz z ograniczeniem masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Zmieszane odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do instalacji komunalnych, znajdujących się na liście funkcjonujących oraz planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji na terenie województwa podkarpackiego instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm). 4. Wszystkie pojazdy odbierające i transportujące odpady muszą spełniać co najmniej normy emisji spalin EURO 4 wg Europejskiego standardu emisji spalin, dostawa pojemników oraz worków na odpady komunalne właścicielom nieruchomości oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. 5. Wszystkie działania należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022 poz. 699) - ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2022r. poz. 1297) - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1973) - uchwałą nr XXV/188/20 Rady Gminy Żurawica z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żurawica” - uchwałą nr XXV/189/20 Rady Gminy Żurawica z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013 r. poz. 122) - Harmonogram pracy PSZOK w Wyszatycach. 6. W skład zamówienia wchodzi również: - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Wyszatyce. - Sprzątanie i utrzymywanie czystości oraz opróżnianie pojemników w Miejscu Obsługi Rowerzystów w miejscowości Bolestraszyce (naprzeciw Arboretum). - Sprzątanie i utrzymywanie czystości oraz opróżnianie pojemników (worków) na stadionach i obiektach sportowych w Gminie Żurawica. 7. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)- który stanowi załącznik nr 9 do SWZ
Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Żurawica w 2023 r. 2. W ramach zamówienia, Wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu...
Show more

Others CPV Codes
 • Refuse transport services
  90512000-9
 • Household-refuse disposal services
  90513100-7
 • Waste-tip management services
  90533000-2
Project adress

Gmina Żurawica

Polska-Żurawica: Usługi wywozu odpadów

2022/S 182-515408

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żurawica
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 650900329
Adres pocztowy: Ojca Św. Jana Pawła II 1
Miejscowość: Żurawica
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-710
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@zurawica.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zurawica.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŻURAWICA W 2023 ROKU

Numer referencyjny: ZPF.I.271.12.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Żurawica w 2023 r. 2. W ramach zamówienia, Wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne z terenu Gminy Żurawica z wszystkich zamieszkałych nieruchomości oraz z obiektów użyteczności publicznej Gmin Żurawica, (odpady komunalne niesegregowane gromadzone w pojemnikach KP7oraz w workach) (odpady komunalne segregowane gromadzone w pojemnikach oraz w workach).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Żurawica

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Żurawica w 2023 r. 2. W ramach zamówienia, Wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne z terenu Gminy Żurawica z wszystkich zamieszkałych nieruchomości oraz z obiektów użyteczności publicznej Gmin Żurawica, (odpady komunalne niesegregowane gromadzone w pojemnikach KP7oraz w workach) (odpady komunalne segregowane gromadzone w pojemnikach oraz w workach). 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinien odbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz z ograniczeniem masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Zmieszane odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do instalacji komunalnych, znajdujących się na liście funkcjonujących oraz planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji na terenie województwa podkarpackiego instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm). 4. Wszystkie pojazdy odbierające i transportujące odpady muszą spełniać co najmniej normy emisji spalin EURO 4 wg Europejskiego standardu emisji spalin, dostawa pojemników oraz worków na odpady komunalne właścicielom nieruchomości oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. 5. Wszystkie działania należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022 poz. 699) - ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2022r. poz. 1297) - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1973) - uchwałą nr XXV/188/20 Rady Gminy Żurawica z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żurawica” - uchwałą nr XXV/189/20 Rady Gminy Żurawica z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013 r. poz. 122) - Harmonogram pracy PSZOK w Wyszatycach. 6. W skład zamówienia wchodzi również: - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Wyszatyce. - Sprzątanie i utrzymywanie czystości oraz opróżnianie pojemników w Miejscu Obsługi Rowerzystów w miejscowości Bolestraszyce (naprzeciw Arboretum). - Sprzątanie i utrzymywanie czystości oraz opróżnianie pojemników (worków) na stadionach i obiektach sportowych w Gminie Żurawica. 7. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)- który stanowi załącznik nr 9 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca musi posiadać: uprawnienia do wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych (wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia) na terenie objętym zamówieniem na podstawie decyzji organów administracji publicznej, o których mowa w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. W ofercie wspólnej warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie. W zakresie wymaganych uprawnień należy uznać za wystarczające, gdy uprawnienie posiadał będzie co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały, we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP. 3. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2022