Zakup leków na potrzeby realizacji programów lekowych – rak prostaty Published by Tenders Electronic Daily

Zakup leków na potrzeby realizacji programów lekowych – rak prostaty

Application deadline

26.09.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Pharmaceutical products
  33600000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
ul. Grenadierów 51/59
04-073 Warszawa
Poland
Tel.: +48 225152743
E-Mail: szp@grochowski.waw.pl
Website: https://grochowski.waw.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków na potrzeby realizacji programów lekowych. Dostawy realizowane będą sukcesywnie

Lots 1

Job / name

Część zamówienia nr 1 / Zadanie nr 1 / Pakiet nr 1 – Enzalutamid

Description of procurement /scope of services

Enzalutamid 50 opakowań.

Others CPV Codes
 • Pharmaceutical products
  33600000-6
Project adress

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia mają być realizowane do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w Pawilonie III Szpitala.

Lots 2

Job / name

Część zamówienia nr 2 / Zadanie nr 2 / Pakiet nr 2 – Abirateron

Description of procurement /scope of services

Abirateron 20 opakowań.

Others CPV Codes
 • Pharmaceutical products
  33600000-6
Project adress

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia mają być realizowane do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w Pawilonie III Szpitala.

Lots 3

Job / name

Część zamówienia nr 3 / Zadanie nr 3 / Pakiet nr 3 – Apalutamide

Description of procurement /scope of services

Apalutamide 20 opakowań.

Others CPV Codes
 • Pharmaceutical products
  33600000-6
Project adress

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia mają być realizowane do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w Pawilonie III Szpitala.

Lots 4

Job / name

Część zamówienia nr 4 / Zadanie nr 4 / Pakiet nr 4 – Darolutamid

Description of procurement /scope of services

Darolutamid 20 opakowań.

Others CPV Codes
 • Pharmaceutical products
  33600000-6
Project adress

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia mają być realizowane do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w Pawilonie III Szpitala.

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne

2022/S 177-500364

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL911
Adres pocztowy: ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-073
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zamówień Publicznych
E-mail: szp@grochowski.waw.pl
Tel.: +48 225152743
Adresy internetowe:
Główny adres: https://grochowski.waw.pl/
Adres profilu nabywcy: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup leków na potrzeby realizacji programów lekowych – rak prostaty

Numer referencyjny: ZPU/44/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków na potrzeby realizacji programów lekowych. Dostawy realizowane będą sukcesywnie

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część zamówienia nr 1 / Zadanie nr 1 / Pakiet nr 1 – Enzalutamid

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.

Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia mają być realizowane do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w Pawilonie III Szpitala.

II.2.4)Opis zamówienia:

Enzalutamid 50 opakowań.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 395 357.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w związku z umową nr 07-06-04589-22-16/06/07R-1-01472-03-05-2022-2025 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – programy lekowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część zamówienia nr 2 / Zadanie nr 2 / Pakiet nr 2 – Abirateron

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.

Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia mają być realizowane do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w Pawilonie III Szpitala.

II.2.4)Opis zamówienia:

Abirateron 20 opakowań.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 925.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w związku z umową nr 07-06-04589-22-16/06/07R-1-01472-03-05-2022-2025 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – programy lekowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część zamówienia nr 3 / Zadanie nr 3 / Pakiet nr 3 – Apalutamide

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.

Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia mają być realizowane do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w Pawilonie III Szpitala.

II.2.4)Opis zamówienia:

Apalutamide 20 opakowań.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 132 306.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w związku z umową nr 07-06-04589-22-16/06/07R-1-01472-03-05-2022-2025 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – programy lekowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część zamówienia nr 4 / Zadanie nr 4 / Pakiet nr 4 – Darolutamid

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.

Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia mają być realizowane do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w Pawilonie III Szpitala.

II.2.4)Opis zamówienia:

Darolutamid 20 opakowań.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 104 406.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w związku z umową nr 07-06-04589-22-16/06/07R-1-01472-03-05-2022-2025 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – programy lekowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniającej do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej (sprzedaży produktów farmaceutycznych).

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

W celu wykazania spełnienia w/w warunku Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, będzie musiał złożyć:

Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego aktu administracyjnego (koncesja, zezwolenie, licencja lub wpisu do działalności regulowanej) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1997) lub równoważny dokument wydany przez właściwe organy państw członkowskich UE

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Płatności będą realizowane sukcesywnie, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, w tym zgodnej ze stanem faktycznym wykonanej dostawy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z konieczności zabezpieczenia realizacji programów lekowych (rozpoczęcie i przeprowadzenie leczenia pacjentów chorych na raka prostaty) objętych umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, dla realizacji których niezbędne są dostawy leków stanowiących przedmiot zamówienia

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Grudzień 2022 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.),

4) art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 (które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE).

Zamawiający wymaga od Wykonawców następujących podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawcy będą zobowiązani złożyć na wezwanie Zamawiającego (nie należy ich składać wraz z ofertą) – w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania:

1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz

z dokumentami i/lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia

z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108

ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp;

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 4 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo,

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie;

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Pozostałe informacje i terminy dotyczące zamówienia wskazano w Specyfikacji Warunków Zamówienia

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 i kolejne).

Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia (informacji) o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Terminy dotyczące odwołań oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801 / +48 224587722 / +48 224587801
Faks: +48 224587700 / +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2022