Доставка на оборудване за „Интерактивен обучителен център“ Published by Tenders Electronic Daily

Доставка на оборудване за „Интерактивен обучителен център“

Application deadline

14.09.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Computer equipment and supplies
    30200000-1
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ул. ЦАРИЦА ЙОАННА №2
2900 гр.Гоце Делчев
Bulgaria
Tel.: +359 888006080
E-Mail: margarita.dimitrova.krasteva@abv.bg
Website: https://www.gotsedelchev.bg/

assignment

Настоящата обществена поръчка включва доставка, инсталиране и свързване във вътрешна локална мрежа на оборудване за създаване на Интерактивен обучителен център в с.Попови ливади, Община Гоце Делчев по проект BIO-INNOVATE,  финансиран чрез договор за безвъзмездна финансова помощ №В2.6d.09 от 05.07.2019 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, с наименование  „Оценка и управление на фауната за опазване на биразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Иновативни подходи за оценка, наблюдение и защита на биоразнообразието в местните екосистеми“.
Настоящата обществена поръчка включва доставка, инсталиране и свързване във вътрешна локална мрежа на оборудване за създаване на Интерактивен обучителен център в...
Show more

Description of procurement /scope of services

Предвижда се доставка, инсталиране и свързване във вътрешна локална мрежа на оборудване за създаване на Интерактивен обучителен център.Част от локалната мрежа са: осветени панели - разпечатки 6 бр., смартфони с подсилени калъфи 24 бр., множествено зарядно 6 бр., Wi-Fi рутер 1 бр., таблети 7 бр., калъфи за таблет 7 бр., сензорен екран -2 бр., small Footprint PC- Джобен компютър 3 бр., памет 8GB- 3 бр., харддиск HD SSD 250GB 3- бр., Ultra Short Throw Projector- Късометражен проектор 1 бр., изрез от фибростъкло 1 бр. и Набор за виртуална реалност VR Headset - 10 бр.
Предвижда се доставка, инсталиране и свързване във вътрешна локална мрежа на оборудване за създаване на Интерактивен обучителен център.Част от локалната мрежа са:...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG413 Благоевград (Blagoevgrad)
с. Попови ливади, общ. Гоце Делчев

България-Гоце Делчев: Компютърно оборудване и принадлежности

2022/S 156-447026

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Национален регистрационен номер: 000024745
Пощенски адрес: ул. ЦАРИЦА ЙОАННА №2
Град: гр.Гоце Делчев
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Пощенски код: 2900
Държава: България
Лице за контакт: Маргарита Петкова
Електронна поща: margarita.dimitrova.krasteva@abv.bg
Телефон: +359 888006080
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.gotsedelchev.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14841
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/225800
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/225800
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оборудване за „Интерактивен обучителен център“

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка включва доставка, инсталиране и свързване във вътрешна локална мрежа на оборудване за създаване на Интерактивен обучителен център в с.Попови ливади, Община Гоце Делчев по проект BIO-INNOVATE,  финансиран чрез договор за безвъзмездна финансова помощ №В2.6d.09 от 05.07.2019 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, с наименование  „Оценка и управление на фауната за опазване на биразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Иновативни подходи за оценка, наблюдение и защита на биоразнообразието в местните екосистеми“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 51 984.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

с. Попови ливади, общ. Гоце Делчев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвижда се доставка, инсталиране и свързване във вътрешна локална мрежа на оборудване за създаване на Интерактивен обучителен център.

Част от локалната мрежа са: осветени панели - разпечатки 6 бр., смартфони с подсилени калъфи 24 бр., множествено зарядно 6 бр., Wi-Fi рутер 1 бр., таблети 7 бр., калъфи за таблет 7 бр., сензорен екран -2 бр., small Footprint PC- Джобен компютър 3 бр., памет 8GB- 3 бр., харддиск HD SSD 250GB 3- бр., Ultra Short Throw Projector- Късометражен проектор 1 бр., изрез от фибростъкло 1 бр. и Набор за виртуална реалност VR Headset - 10 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 51 984.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BIO-INNOVATE, финансиран чрез договор за безвъзмездна финансова помощ №В2.6d.09 от 05.07.2019 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 -„Оценка и управление на фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Иновативни подходи за оценка, наблюдение и защита на .................

II.2.14)Допълнителна информация

... (продължава от II.2.13 Информация относно средства от Европейския съюз) - биоразнообразието в местните екосистеми“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставя изискване

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставя изискване

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставя изискване

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

• парична сума – чрез превод по банкова сметка на Възложителя;

• банкова гаранция;

• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/09/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/09/2022
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

При провеждане на процедурата се прилага чл. 104, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 61 от ППЗОП – „обърнат“ ред за разглеждане на оферти.

Ще бъде отстранен участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; чл. 101, ал.11 от ЗОП; чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл. 5к от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/576 НА СЪВЕТА от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Натруването на известните към момента на обявяване на настоящата процедура възлагания със сходен предмет и сборът от техните прогнозни стойности предпоставя възлагане на настоящата поръчка чрез открита процедура. Натрупаните обществени поръчки са на стойност 1 036 005,20 лв. без ДДС. Същата се явява над европейските прагове, установени в Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО Това от своя страна обуславя относимостта на чл. 5к от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/576 НА СЪВЕТА от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна към участниците в процедурата и евентуалните подизпълнители.

В съответствие с чл. 107 от ЗОП ще бъде отстранен:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица;

5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

На основание чл. 21, ал.6 от ЗОП обособена позиция с предмет: :„Доставка на пейки, столове и маси“ с прогнозна стойност 1 800 лв. без ДДС се възлага по реда за възлагане, приложим за индивидуалната му стойност - директно възлагане. В рамките на изпълнението на обособената позиция се предвижда доставката на 1 бр. маса, 10 бр. столове и 4 бр.пейки.

Остатъчната стойност на обществената поръчка в размер на 51 984 лв. без ДДС се възлага с настоящата процедура.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/08/2022