EA Touchscreens Stichting Primair Onderwijs Zundert Published by Tenders Electronic Daily

EA Touchscreens Stichting Primair Onderwijs Zundert

Application deadline

18.10.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Display screens
    30231300-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Contractables
Rooiseweg 125481 SJ SchijndelT: (085) 021 20 81E: info@contractables.nl
5481 SJ Schijndel
Netherlands
Tel.: +31 850212081
E-Mail: n.vogels@contractables.nl
Website: http://www.contractables.nl

assignment

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd: Het leveren, monteren, configureren en installeren van touchscreens en aanverwante accessoires alsmede het voorzien in service en garantie.Het (desgewenst) demonteren en afvoeren van de huidige audiovisuele opstellingen. Er wordt een Raamcontract afgesloten met één Leverancier met een looptijd van 8 jaar.
De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd: Het leveren, monteren, configureren en installeren van touchscreens en aanverwante accessoires alsmede het voorzien in service en garantie.Het (desgewenst) demonteren en afvoeren van de huidige audiovisuele opstellingen. Er wordt een Raamcontract...
Show more

Description of procurement /scope of services

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:Het leveren, monteren, configureren en installeren van touchscreens en aanverwante accessoires alsmede het voorzien in service en garantie.Het (desgewenst) demonteren en afvoeren van de huidige audiovisuele opstellingen. Er wordt een Raamcontract afgesloten met één Leverancier met een looptijd van 8 jaar.
De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:Het leveren, monteren, configureren en installeren van touchscreens en aanverwante accessoires alsmede het voorzien in service en garantie.Het (desgewenst) demonteren en afvoeren van de huidige audiovisuele opstellingen. Er wordt een Raamcontract...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Schijndel: Beeldschermen

2022/S 175-494885

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Contractables
Nationaal identificatienummer: 61870064
Postadres: Rooiseweg 125481 SJ SchijndelT: (085) 021 20 81E: info@contractables.nl
Plaats: Schijndel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5481 SJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Nick Vogels
E-mail: n.vogels@contractables.nl
Telefoon: +31 850212081
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.contractables.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=204752
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=204752
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Touchscreens Stichting Primair Onderwijs Zundert

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231300 Beeldschermen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd: Het leveren, monteren, configureren en installeren van touchscreens en aanverwante accessoires alsmede het voorzien in service en garantie.Het (desgewenst) demonteren en afvoeren van de huidige audiovisuele opstellingen. Er wordt een Raamcontract afgesloten met één Leverancier met een looptijd van 8 jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

Het leveren, monteren, configureren en installeren van touchscreens en aanverwante accessoires alsmede het voorzien in service en garantie.

Het (desgewenst) demonteren en afvoeren van de huidige audiovisuele opstellingen.

Er wordt een Raamcontract afgesloten met één Leverancier met een looptijd van 8 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 225 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/10/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/10/2022
Plaatselijke tijd: 09:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank oost Brabant
Plaats: s'Hertogenbosch
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/09/2022