”Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice” în cadrul proiectului „Măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor în cadrul administrației UAT Mahmudia”, Cod SMIS 154660 Published by Tenders Electronic Daily

”Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice” în cadrul proiectului „Măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor în cadrul administrației UAT Mahmudia”, Cod SMIS 154660

Application deadline

07.10.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Software package and information systems
  48000000-8
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Comuna Mahmudia
Strada: GEOLOG VASILE BACALU, nr. 19
827130 Mahmudia
Romania
Tel.: +40 545543
E-Mail: primaria@mahmudia.ro
Website: https://www.mahmudia.ro/

assignment

Obiectul general al contractului constă în implementarea ”la cheie” a unei Platforme Integrate pentru Servicii Electronice în cadrul UAT Comuna Mahmudia, prin: - Furnizare de Echipamente necesare platformei informatice, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini.- Furnizarea de Licențe software, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini. Autoritatea contractantă va putea beneficia de acestea imediat după finalizarea serviciilor de instalare și configurare preliminară;- Prestarea de Servicii IT, constând în totalitatea serviciilor pentru operaționalizarea Platformei Integrate pentru Servicii Electronice, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini;In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publica are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătura cu documentația de atribuire. este de 18 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu art.161 alineatul (2) din Legea 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis in ziua a 11-a înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Obiectul general al contractului constă în implementarea ”la cheie” a unei Platforme Integrate pentru Servicii Electronice în cadrul UAT Comuna Mahmudia, prin: - Furnizare de Echipamente necesare platformei informatice, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini.- Furnizarea...
Show more

Description of procurement /scope of services

Obiectul general al contractului care va fi atribuit în cadrul procedurii de achiziție prin licitație deschisă constă în implementarea ”la cheie a unei Platforme Integrate pentru Servicii Electronice în cadrul UAT Comuna Mahmudia, prin:- Furnizare de Echipamente necesare platformei informatice, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini.- Furnizarea de Licențe software, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini. Autoritatea contractantă va putea beneficia de acestea imediat după finalizarea serviciilor de instalare și configurare preliminară;- Prestarea de Servicii IT, constând în totalitatea serviciilor pentru operaționalizarea Platformei Integrate pentru Servicii Electronice, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini;
Obiectul general al contractului care va fi atribuit în cadrul procedurii de achiziție prin licitație deschisă constă în implementarea ”la cheie a unei Platforme Integrate pentru Servicii Electronice în cadrul UAT Comuna Mahmudia, prin:- Furnizare de Echipamente necesare platformei informatice,...
Show more

Others CPV Codes
 • Personal computers
  30213000-5
 • Laser printers
  30232110-8
 • Communications equipment
  32570000-9
 • Web server software package
  48222000-0
 • Database software package
  48611000-4
 • Backup or recovery software package
  48710000-8
 • IT software development services
  72212517-6
 • Training services
  80500000-9
 • Personal computers
  30213000-5
 • Laser printers
  30232110-8
 • Communications equipment
  32570000-9
 • Web server software package
  48222000-0
 • Database software package
  48611000-4
Show more
Project adress

Region (NUTS code): RO225 Tulcea
Comuna Mahmudia, județul Tulcea, strada Geolog Vasile Bacalu, nr. 19

România-Mahmudia: Pachete software şi sisteme informatice

2022/S 167-473281

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comuna Mahmudia
Număr naţional de înregistrare: 4794060
Adresă: Strada: GEOLOG VASILE BACALU, nr. 19
Localitate: Mahmudia
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Cod poștal: 827130
Țară: România
Persoană de contact: LILIANA TANASE
E-mail: primaria@mahmudia.ro
Telefon: +40 545543
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.mahmudia.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100154812
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

”Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice” în cadrul proiectului „Măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor în cadrul administrației UAT Mahmudia”, Cod SMIS 154660

Număr de referinţă: 3590/03.08.2022
II.1.2)Cod CPV principal
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul general al contractului constă în implementarea ”la cheie” a unei Platforme Integrate pentru Servicii Electronice în cadrul UAT Comuna Mahmudia, prin:

- Furnizare de Echipamente necesare platformei informatice, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini.

- Furnizarea de Licențe software, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini. Autoritatea contractantă va putea beneficia de acestea imediat după finalizarea serviciilor de instalare și configurare preliminară;

- Prestarea de Servicii IT, constând în totalitatea serviciilor pentru operaționalizarea Platformei Integrate pentru Servicii Electronice, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini;

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publica are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătura cu documentația de atribuire. este de 18 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu art.161 alineatul (2) din Legea 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis in ziua a 11-a înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 698 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213000 Computere personale
30232110 Imprimante laser
32570000 Echipament de comunicaţii
48222000 Pachete software pentru servere web
48611000 Pachete software pentru baze de date
48710000 Pachete software pentru copii de siguranţă (backup) sau recuperare
72212517 Servicii de dezvoltare de software IT
80500000 Servicii de formare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Comuna Mahmudia, județul Tulcea, strada Geolog Vasile Bacalu, nr. 19

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul general al contractului care va fi atribuit în cadrul procedurii de achiziție prin licitație deschisă constă în implementarea ”la cheie a unei Platforme Integrate pentru Servicii Electronice în cadrul UAT Comuna Mahmudia, prin:

- Furnizare de Echipamente necesare platformei informatice, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini.

- Furnizarea de Licențe software, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini. Autoritatea contractantă va putea beneficia de acestea imediat după finalizarea serviciilor de instalare și configurare preliminară;

- Prestarea de Servicii IT, constând în totalitatea serviciilor pentru operaționalizarea Platformei Integrate pentru Servicii Electronice, în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor de evaluare 2.2– Experiența profesională specifică pentru Expert cheie nr. 2 Expert implementare soluție de arhivare electronică și management documente / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor de evaluare 2.1 – Experiența profesională specifică pentru Expert cheie nr. 1 Arhitect de sistem / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor de evaluare 3.1 - Încadrarea în timp, succesiunea şi durata activităţilor propuse / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor de evaluare 3.2 - Identificarea şi încadrarea în timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative în execuţia contractului, inclusiv descrierea modului în care acestea vor fi reflectate în raportări, în special cele prevăzute în caietul de sarcini. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor de evaluare 4 – Infrastructura de procesare, stocare și securitate / Pondere: 18
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor de evaluare 2.5 – Experiența profesională specifică pentru Expert cheie nr. 5 Expert securitate / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor de evaluare 2.4 – Experiența profesională specifică pentru Expert cheie nr. 4 Expert implementare soluție pentru urbanism și cadastru / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor de evaluare 2.3– Experiența profesională specifică pentru Expert cheie nr. 3 Expert implementare soluție Portal / Pondere: 3
Prețul - Pondere: 57
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 8
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor în cadrul administrației UAT Mahmudia”, Cod SMIS 154660

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător trebuie sa demonstreze ca nu se încadrează in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.

Modalitatea de îndeplinire: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător va completa DUAE integrat în SEAP -"Motive de excludere" - Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale". De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/ confirma neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 de mai sus, atât pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat și pentru Subcontractantul/ Terțul susținător declarați în oferta:

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

- alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr. 2: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător trebuie sa demonstreze ca nu se încadrează in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător va completa DUAE integrat in SEAP - "Motive de excludere" - Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/ confirma neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 de mai sus, atât pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cât și pentru Subcontractantul/ Terțul susținător declarați în oferta:

A. Persoanele juridice române trebuie să prezinte certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

B. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.), VALABILE la momentul prezentării, prin care să dovedească faptul că și-au îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legislația naționala a țării de rezidență a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Terțului susținător sau a țării în care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător este stabilit

Cerința nr. 3: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător va completa DUAE integrat în SEAP – „Motive de excludere” - Secțiunea C „Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale”. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autorității contractante, următoarele documente edificatoare care probează/ confirma neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 de mai sus, atât pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cât și pentru Subcontractantul/ Terțul susținător declarați în ofertă:

- o declarație pe proprie răspundere că nu se află în situațile prevăzute la art. 167din Legea nr. 98/2016

Cerința nr. 4: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător va completa DUAE integrat in SEAP - "Motive de excludere" - Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător trebuie să prezinte Formularul nr. 3 - DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 59 - 60 DIN LEGEA 98/2016, în conformitate cu modelul prezentat în secțiunea Formulare. Formularul nr. 3 va fi transmis în mod obligatoriu împreuna cu DUAE integrat, prin intermediul SEAP și va fi semnat cu semnătura electronică extinsă, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii.

Persoane cu funcții de decizie din cadrul Autorității Contractante, precum si persoanele din cadrul Autorității Contractante ce pot influenta conținutul documentației de atribuire și/ sau desfășurarea procedurii de atribuire sunt:

ION ȘERPESCU - PRIMAR

VASILICĂ UNCU -VICEPRIMAR

IGOR EROFEI - SECRETAR COMUNĂ

NATAȘA CRISTEA - CONSILIER LOCAL

MIHAI PANSCHI - CONSILIER LOCAL

FLOREA EFRIM- CONSILIER LOCAL

FELICIA LUCA - CONSILIER LOCAL

VIOREL GAVRILĂ - CONSILIER LOCAL

CĂLIN IVANOV - CONSILIER LOCAL

ILEANA ION - CONSILIER LOCAL

CHIȚA IORDACHE - CONSILIER LOCAL

ADRIANA DUMITRU - CONSILIER LOCAL

DAN NETOTEA - CONSILIER LOCAL

VERONICA GHILAN - CONTABIL

VASILICA CRISTEA - CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

NATAȘA STOICA - MANAGER PROIECT

MIHAELA IVANOV - EXPERT INTERN URBANISM ASISTENȚĂ SOCIALĂ-ÎN ECHIPA DE PROIECT

LILIANA TĂNASE - EXPERT INTERN COMUNICARE, INFORMAȚII PUBLICE, PETIȚII ÎN ECHIPA DE PROIECT

TANIA PRICOP - EXPERT INTERN IMPOZITEȘI TAXE LOCALE, REGISTRUL AGRICOL, DOMENIUL PUBLIC-ÎN ECHIPA DE PROIECT

Nica Laurențiu George - Expert cooptat 1

Cioca George Panaite - Expert cooptat 2

Notă:

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita obligatoriu in cadrul ofertelor completarea DUAE (Documentul Unic de Achiziție European). Este obligatorie completarea in SEAP si depunerea DUAE integrat in SEAP odată cu oferta sub sancțiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art.137, alin 2), lit. b. Din Anexa la H.G. 395/2016.

DUAE integrat se completează in SEAP, după caz, de către ofertant, asociat, terțul susținător si subcontractant.

În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabila în tara de rezidenta.

Nedepunerea DUAE integrat in SEAP odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente:

- F3 - DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 59 - 60 DIN LEGEA 98/2016

- angajamentul ferm al terțului susținător pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica (F5+Anexa),

- ANGAJAMENTUL privind susținerea financiară (F11+Anexa)

- acordului de subcontractare (F7)

- acordului de asociere (F6), după caz.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE integrat in SEAP.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: In vederea demonstrării îndeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activității profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul va completa DUAE integrat - "Criteriile de selecție" - Secțiunea A "Capacitatea de a corespunde cerințelor". DUAE se completează in SEAP (instrucțiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la link-ul http://sicapprod.e-licitatie.ro/pub/archive/manual-and-video/100000161). Nedepunerea DUAE integrat in SEAP odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial trebuie sa se regăsească si următoarele informații: datele de identificare ale operatorului economic, acționarii/ asociații, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

In cazul ofertanților de alta naționalitate decât cea română, documentele edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generalaOperatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani,financiari încheiați, respectiv 2019, 2020, 2021 de minim: 2.000.000 lei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, financiari încheiați, respectiv 2019, 2020, 2021 de minim: 2.000.000 lei.Pentru echivalență se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.Se va completa DUAE, de către ofertanți, asociați si terți susținători urmând ca entitatea contractantă să solicite, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, prezentarea situațiilor financiare anuale pentru anii 2019, 2020, 2021, întocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile in baza legii contabilității nr. 82/1991 sau alte documente.În cazul în care mai mulți operatori economici depun o ofertă comună, pentru demonstrarea capacității economice și financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru ofertanții nerezidenți, se vor prezenta situațiile financiare anuale (pentru anii 2019, 2020, 2021) întocmite potrivit reglementărilor contabile din tara de rezidenta, însoțite de raportul auditorului financiar. Documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții vor prezenta o listă a principalelor furnizări de produse similare din ultimii 3 ani (calculați de la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 – art. 13), având o valoare cumulată de cel puțin 1.698.000 lei fără TVA, printr-un număr maxim de 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, prin care vor demonstra, îndeplinirea cerinței minime.Prin furnizări de produse similare se înțelege programe informatice (licențe software) de arhivare electronică și managementul documentelor și/sau Portal Web, cât și serviciile de implementare ale acestora.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmeazăsa le subcontracteze (daca este cazul), precum și de a preciza informații privind asocierea șiterții susținători (dacă este cazul).

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul/asociații vor prezenta dovada implementării unui sistem de management al calitățiiîn conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE in SEAP, în conformitate cu prevederile art.193, alin.(1) din Lg.98/2016, ca dovadă preliminară de către ofertant/candidat/asociat, terț susținător si subcontractant, după caz, cu informațiile relevante care sa demonstreze îndeplinirea cerinței. La nivelul DUAE candidații/ofertanții vor prezenta informații din care sa reiasă numărul si data contractelor invocate drept experiență similară, beneficiarul acestora si datele sale de contact, data si numărul documentului de recepție, precum si ponderea si/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fără T.V.A.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerințelor privind experiența similară, prin:- Prezentarea de documente emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate publică sau client privat) și/sau de terți (instituții bancare/ trezorerie, spre ex., în cazul în care este necesara prezentarea unor extrase de cont) din care sa rezulte valoarea livrărilor similare, natura acestora și perioada în care au fost executate. - Pentru contractele care fac dovada experienței similare se vor prezenta, în scopul dovedirii conformității acestora cu normele profesionale în domeniu, certificate de buna execuție/procese verbale de recepție sau documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv. Din documentele menționate trebuie să reiasă:- beneficiarul, indiferent daca aceștia sunt Autorități Contractante sau clienți privați; - data încheierii contractului; - obiectul contractului, astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate si necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similara; - valoarea contractului, în lei fără TVA, valoarea produselor furnizate de către ofertant; - perioada de executare a contractului, mai exact intervalul periodic (data de început si data de final.) în care s-au furnizat produsele; - locul furnizării produselor;- sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârșit.Dovada îndeplinirii cerințelor solicitate se poate realiza prin prezentarea unuia sau mai multor documente din care sa rezulte toate informațiile solicitate.În cazul în care un contract de achiziție publică/sectorială încheiat de o autoritate/entitate contractantă a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritate/entitate contractantă si nu operator economic care având calitatea de furnizor în contractul de achiziție publică a subcontractat executarea unei parți din acesta. Astfel, documentele reprezentând certificatele de buna execuție vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractantă, aceasta fiind beneficiarul serviciilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de furnizorul inițial. Rațiunea acestei mențiuni are la baza prevederile art. 218 alin.(4) din Legea 98/2016. Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice străine vor prezenta certificate/documente edificatoare în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” însoțite de traducere autorizată în limba română.Pentru calculul prețului contractelor exprimate in alta moneda de cat Lei se va folosi cursul stabilit de către parți in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de BNR pentru anii in care au fost derulate contractele in cauza.

Ofertanții vor declara subcontractanții la momentul depunerii ofertei si vor completa un DUAEdistinct in acest sens (cerința valabila si pentru terțul susținător, daca exista). Ofertanții vorprezenta odată cu depunerea DUAE angajamentului terțului susținător (împreuna cudocumente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din carerezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul deasociere si acordul de subcontractare (acolo unde este cazul).Note:1. În cazul unei ofertecomune (asociere), cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturormembrilor grupului (prin cumul). Odată cu DUAE, trebuie prezentat Acordul de asociere.2. Încazul în care cerința este demonstrată prin invocarea susținerii unei/unor terțe persoane, odatăcu DUAE trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e de susținere din partea terțului/terților,din care sa rezulte inclusiv modul efectiv prin care terțul/terții susținător/i va/vor asiguraîndeplinirea angajamentului de susținere.Concret, în cazul în care operatorul economic îșidemonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată de către unulsau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractantecă a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare,prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul desusținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de cătreterțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terțiisusținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere,documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantuldemonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară bazându-sepe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cuangajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător(i)pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terțul/terții susținător(i) vainclude toate informațiile din care să reiasă că terțul nu se află în niciuna din situațiile deexcludere menționate la art. 60, 164, 165 și 167,precum și informațiile din care să reiasă căîndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritateacontractantă.

Se va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE.Autoritatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sa prezinte documentele justificative (prezentarea unor certificate valabile la momentul prezentării emise de organisme de certificare acreditare sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calității precum si prezentarea unor certificate valabile la momentul prezentării emise de organisme de certificare acreditare sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzător al securității informațiilor) care probează îndeplinirea cerinței.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/10/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 07/03/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/10/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.Durata contractului – maxim 8 luni, astfel încât aceasta sa acopere toate activitățile care se vor desfășura in legătura cu achiziția, inclusiv recepția si plata.

2.Documentul Unic de Achiziție European (DUAE) se generează direct in SEAP.

3.Documentația de atribuire este atașata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date.

4.Solicitarile de clarificări eventuale contestații ale potențialilor ofertanți privind documentația de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Secțiunea ”Întrebări” iar răspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Secțiunea ”Întrebări” si "Clarificări, notificări si decizii" din cadrul anunțului de participare. Aceste răspunsuri vor face parte din documentația de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare, in SEAP la Secțiunea “Întrebări”. Comunicările vor fi transmise prin SEAP/fax/email. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), integral in secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, semnate cu semnătura electronica. Ofertanții au obligația de urmări permanent anunțul de participare pe toata perioada de evaluare a ofertelor depuse.

5. Pentru încărcarea documentelor in SEAP, recomandam operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maxim 50 MB semnate cu semnătura electronica extinsa , pentru a înlesni procesul de evaluare a ofertelor. Nu se vor depune alte documente decât cele solicitate prin documentația de atribuire.

6. SEMNAREA CONTRACTULUI Înainte de încheierea contractului, ofertantul declarat câștigător va prezenta: contractele încheiate cu subcontractanții. Contractele de subcontractare vor cuprinde cel puțin informațiile minim solicitate de Autoritatea Contractanta prin Fisa de Date a Achiziției. Înainte de încheierea contractului, ofertantului declarat câștigător, in condițiile in care acesta este o asociere, i se va solicita sa prezinte Acordul de asociere.

7. Având în vedere complexitatea proiectului și importanța respectării termenului de implementare menționat în prezentul document, asumat și prin contractul de finanțare, Autoritatea Contractantă solicită ofertanților prezentarea unei sesiuni demonstrative prin care să se demonstreze că soluțiile software ofertate incluse în oferta tehnică răspund nativ (out-of-the-box, respectiv prin funcționalități deja existente în cadrul produselor software ofertate, fără a necesita servicii suplimentare de dezvoltare software) la unele cerințe minime din caietul de sarcini prezentate în scenariile din Caietul de Sarcini. Ofertantul va depune prin intermediul SEAP până la data și ora limită de depunere a ofertelor în anunțul de participare, o înregistrare audio-video a sesiunii demonstrative prin care va prezenta modalitatea prin care soluțiile ofertate incluse în soluția tehnică răspund la funcționalitățile prezentate în scenariile prezentate detaliat în Caietul de Sarcini. În cazul în care, din motive tehnice ale sistemului SEAP, demonstrate în mod corespunzător, nu este posibilă depunerea prin intermediul SEAP, înregistrarea va fi depusă sau transmisă prin intermediul serviciilor poștale, cu confirmare de primire, la sediul Autorității Contractante, până la data și ora limită de depunere a ofertelor în anunțul de participare, într-un plic închis (sigilat) și marcat în mod vizibil cu următoarele:

„COMUNA MAHMUDIA

Str. Geolog Vasile Bacalu, nr. 19, județul Tulcea, cod poştal 827130, România,

Licitație deschisă având ca obiect atribuirea contractului „.................”

A nu se deschide înainte de data de ...................... (data și ora limită de depunere a ofertelor stabilită în Anunțul de participare la procedură).

Ofertant: ......................”

În cazul în care plicul/coletul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Contractantă nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care plicul nu ajunge la destinație.

Notă: rezoluția înregistrării video trebuie să fie minimum full hd și să permită vizualizarea conținutului în condiții optime (să permită o buna vizualizare a conținutului prezentării).

Menționăm că solicitările referitoare la sesiunile demonstrative nu presupun implementarea de părți din contract. Ofertanții pot utiliza versiuni de tip demo/trial/temporar ale produselor ofertate.

Neprezentarea de către Ofertant a tuturor funcționalităților solicitate prin scenariile demonstrative va conduce automat la declararea ofertei ca fiind neconformă si respingerea acesteia.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii art.4 alin. 1 si art. 8 din Legea nr.101 din 19 mai 2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primăria Comunei Mahmudia
Adresă: Strada Geolog Vasile Bacalu, nr. 19, Cod poștal 827130 Localitate Mahmudia
Localitate: Mahmudia
Țară: România
E-mail: primaria@mahmudia.ro
Telefon: +40 240545543
Adresă internet: https://www.mahmudia.ro/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/08/2022