WFRL-11-23996 Duikerbuizen Published by Tenders Electronic Daily

WFRL-11-23996 Duikerbuizen

Application deadline

03.10.2022, 13:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Culverts
    45221220-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Wetterskip Fryslan
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden
Netherlands
Tel.: +31 613465294
E-Mail: kdejong1@wetterskipfryslan.nl
Website: http://www.wetterskipfryslan.nl

assignment

Europese aanbesteding levering van Duikerbuizen ten behoeve van onderhoudswerk door Wetterskip Fryslân en in bepaalde gevallen als ter beschikking stelling van materiaal bij investeringswerken.Deze aanbesteding bestaat uit het volgende:Perceel 1 levering van kunststof duikerbuizenPerceel 2 levering van PVC duikerbuizen
Europese aanbesteding levering van Duikerbuizen ten behoeve van onderhoudswerk door Wetterskip Fryslân en in bepaalde gevallen als ter beschikking stelling van materiaal bij investeringswerken.Deze aanbesteding bestaat uit het volgende:Perceel 1 levering van kunststof duikerbuizenPerceel 2 levering...
Show more

Lots 1

Job / name

Kunststof duikerbuizen

Description of procurement /scope of services

Perceel 1 - levering van kunststof duikerbuizen

Others CPV Codes
  • Culverts
    45221220-0
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Lots 2

Job / name

PVC duikerbuizen

Description of procurement /scope of services

Perceel 2 - levering van PVC duikerbuizen

Others CPV Codes
  • Culverts
    45221220-0
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Leeuwarden: Duikers

2022/S 161-457892

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wetterskip Fryslan
Nationaal identificatienummer: 01174741
Postadres: Fryslânplein 3
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8914 BZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Kristian de Jong
E-mail: kdejong1@wetterskipfryslan.nl
Telefoon: +31 613465294
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wetterskipfryslan.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193972
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193972
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WFRL-11-23996 Duikerbuizen

Referentienummer: WFRL-11-23996
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221220 Duikers
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Europese aanbesteding levering van Duikerbuizen ten behoeve van onderhoudswerk door Wetterskip Fryslân en in bepaalde gevallen als ter beschikking stelling van materiaal bij investeringswerken.

Deze aanbesteding bestaat uit het volgende:

Perceel 1 levering van kunststof duikerbuizen

Perceel 2 levering van PVC duikerbuizen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kunststof duikerbuizen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221220 Duikers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1 - levering van kunststof duikerbuizen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomst kan door Opdrachtgever eenzijdig een (1) keer met twaalf (12) maanden schriftelijk verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PVC duikerbuizen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221220 Duikers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2 - levering van PVC duikerbuizen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomst kan door Opdrachtgever eenzijdig een (1) keer met twaalf (12) maanden schriftelijk verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/10/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/10/2022
Plaatselijke tijd: 13:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Leeuwarden
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/08/2022