Acord cadru echipament sportiv pentru componentii CNOPT, CNOPJ, BOPJ Published by Tenders Electronic Daily

Acord cadru echipament sportiv pentru componentii CNOPT, CNOPJ, BOPJ

Application deadline

17.10.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Sportswear
    18412000-0
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
Strada: Mărăşti, nr. 20A
011468 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 0213101198
Fax: +40 0213150490
E-Mail: achizitii@cosr.ro
Website: www.cosr.ro

assignment

Atribuirea unui acord cadru pentru furnizare seturi de echipament sportiv pentru pregatirea sportivilor si pentru membrii colectivelor tehnice, cuprinsi in programele CNOPJ, BOPJ si CNOPT, continand elementele descrise in caietul de sarcini si anexele la acesta. Termenul limită pentru publicarea răspunsului/răspunsurilor consolidat/consolidate la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile, nu se va lua in considerare ziua publicarii.Număr zile până la care se pot solicita clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire înainte de data limită de depunere a ofertelor: 17 zile
Atribuirea unui acord cadru pentru furnizare seturi de echipament sportiv pentru pregatirea sportivilor si pentru membrii colectivelor tehnice, cuprinsi in programele CNOPJ, BOPJ si CNOPT, continand elementele descrise in caietul de sarcini si anexele la acesta. Termenul limită pentru publicarea răspunsului/răspunsurilor...
Show more

Description of procurement /scope of services

Atribuirea unui acord cadru furnizare echipament sportiv cu un singur operator economic, continand elementele descrise in caietul de sarcini. Durata acordului cadru este de 8 luni.Cantitati estimate:Acord Cadru: maximum 1200 seturi de echipament sportiv –minimum 700 seturi de echipament sportiv.Contract Subsecvent: minimum 1 set de echipament sportiv – maximum 450 seturi de echipament sportivValori estimate:Acord-cadru: maxim - 1.512.600,00 lei fara TVA; minim - 882.350,00 lei fara TVAContract subsecvent: maxim - 567.225,00 lei fara TVA; minim - 1.260,50 lei fara TVA In caietul de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire anexata anutului de participare publicat pe www.e-licitatie.ro, sunt detaliate seturile de echipament pe articole de imbracaminte, incaltamine si rucsacuri.
Atribuirea unui acord cadru furnizare echipament sportiv cu un singur operator economic, continand elementele descrise in caietul de sarcini. Durata acordului cadru este de 8 luni.Cantitati estimate:Acord Cadru: maximum 1200 seturi de echipament sportiv –minimum 700 seturi de echipament sportiv.Contract...
Show more

Others CPV Codes
  • Sports footwear
    18820000-3
  • Rucksacks
    18931100-5
Project adress

Region (NUTS code): RO32 Bucureşti - Ilfov
Bucuresti - Ilfov

România-București: Îmbrăcăminte sport

2022/S 179-504122

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
Număr naţional de înregistrare: 13746143
Adresă: Strada: Mărăşti, nr. 20A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011468
Țară: România
Persoană de contact: Ruxandra-Maria JIPA
E-mail: achizitii@cosr.ro
Telefon: +40 0213101198
Fax: +40 0213150490
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cosr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100155908
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Organizatie neguvernament
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Sport

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru echipament sportiv pentru componentii CNOPT, CNOPJ, BOPJ

Număr de referinţă: 1374614320228P
II.1.2)Cod CPV principal
18412000 Îmbrăcăminte sport
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Atribuirea unui acord cadru pentru furnizare seturi de echipament sportiv pentru pregatirea sportivilor si pentru membrii colectivelor tehnice, cuprinsi in programele CNOPJ, BOPJ si CNOPT, continand elementele descrise in caietul de sarcini si anexele la acesta.

Termenul limită pentru publicarea răspunsului/răspunsurilor consolidat/consolidate la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile, nu se va lua in considerare ziua publicarii.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire înainte de data limită de depunere a ofertelor: 17 zile

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 512 600.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18820000 Încălţăminte pentru sport
18931100 Rucsacuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Bucuresti - Ilfov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Atribuirea unui acord cadru furnizare echipament sportiv cu un singur operator economic, continand elementele descrise in caietul de sarcini. Durata acordului cadru este de 8 luni.

Cantitati estimate:

Acord Cadru: maximum 1200 seturi de echipament sportiv –minimum 700 seturi de echipament sportiv.

Contract Subsecvent: minimum 1 set de echipament sportiv – maximum 450 seturi de echipament sportiv

Valori estimate:

Acord-cadru: maxim - 1.512.600,00 lei fara TVA; minim - 882.350,00 lei fara TVA

Contract subsecvent: maxim - 567.225,00 lei fara TVA; minim - 1.260,50 lei fara TVA

In caietul de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire anexata anutului de participare publicat pe www.e-licitatie.ro, sunt detaliate seturile de echipament pe articole de imbracaminte, incaltamine si rucsacuri.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 8
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul (ofertant individual sau membrii asociati, terti sustinatori, subcontractanti daca este cazul) clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (privind bugetul local si bugetul de stat) valabile la momentul prezentării. Pentru sediile secundare/punctele de lucru declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local, conform prevederilor art. 165 alin (3) din Legea 98/2016;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta 2

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

- George BOROI – secretar general;

- Florin MISCA – secretar general adjunct;

- Oana Monica ENACHE-director economic;

- Carmen TROCAN – director departament juridic, resurse umane si relatii cu autoritatile;

- Dragos Robert TATARU – director sportiv;

- Ruxandra Maria JIPA – director departament achizitii publice;

- Ovidiu Cornel BIC – expert financiar/CFP

- Marian – Ciprian GHEORGHE – expert sportiv;

- Liliana DORNEANU - expert sportiv.

- Marian TOPA – expert achizitii publice.

AC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Odata si alaturi de DUAE, ofertantii vor depune o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016, privind evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, numai de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractantii si/sau tertii sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareSe vor preciza partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare (echipament sportiv) în valoare cumulată de cel puțin 550.000,00 lei, fără TVA.Perioada de referință - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare simplificat (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei. Livrări de produse efectuate în mod corespunzător înseamnă produse livrate de Ofertant și recepționate de beneficiarul produselor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul produselor nominalizat de către Ofertant în DUAE.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Se va prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, neprezentarea acestor documente in contextul enuntat in prezenta documentatie de atribuire, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelorSubcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm (art. 48 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completerile ulterioare).În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, in calitate de subcontractanti, atunci acesta trebuie:: i. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru transmiterea Ofertei următoarele:a. Acordul de subcontractare;b. un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură c. Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns) și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. La nivelul DUAE trebuie precizate informațiile urmatoare: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, beneficiarul, data și numărul documentului emis de beneficiar care atesta executarea contractului.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea, perioada și locul livrării;- recomandări;- alte documente echivalente.Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de achiziție publică/sectorială/acord-cadru, să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.În cazul în care susținerea terțului/terților vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură autorității/entității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate.În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru.În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului acord cadru.Se va prezenta acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, neprezentarea acestor documente in contextul enuntat in prezenta documentatie de atribuire, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/10/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/02/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/10/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare a autoritatii contractante

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent"

2. În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire a acordului cadru doi sau mai mulți ofertanți, prezintă o propunere financiară de aceeași valoare, fiind clasati pe locul I, autoritatea contractantă va solicita acestora o nouă propunere financiară, clasamentul rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire urmand a se reface conform noilor propuneri financiare.

3. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (https://e-licitatie.ro/pub) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr.98/2016.

4. O ofertă care nu este însoțită de dovada constituirii garanției de participare conform instrucțiunilor, va fi respinsă de către Autoritatea Contractantă la momentul deschiderii Ofertelor (accesarea Ofertelor în SEAP după expirarea termenului de transmitere a Ofertelor). Oferta nu este respinsă la momentul accesării acesteia atunci când garanția de participare:

a. constituită ca instrument de garantare este prezentată conform instrucțiunilor, dar sub altă formă, sumă sau perioadă de valabilitate decât cele solicitate. În situația în care Ofertantul nu remediază, la solicitarea Autorității Contractante sau din proprie inițiativă aspectele legate de forma, suma sau perioada de valabilitate a instrumentului de garantare în termen de cel mult 3 zile de la solicitarea Autorității Contractante, Oferta prezentată este considerată inacceptabilă și nu mai este luată în considerare în procesul de evaluare,

b. constituită prin virament bancar nu acoperă nivelul/suma stabilită prin INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI și Anunțul de Participare,

c. constituita prin depunere la casieria unitatii nu acoperă suma stabilită prin INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI și Anunțul de Participare

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

conform art. 8 din Lg nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/09/2022