Dostawa artykułów żywnościowych Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa artykułów żywnościowych

There are changes or additional information to this announcement. Dostawa artykułów żywnościowych (03.10.2022 20:09), Dostawa artykułów żywnościowych (28.09.2022 20:10)

Application deadline

03.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Miscellaneous food products
  15800000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Poland
E-Mail: kkalinska@ikard.pl
Website: https://ikard.ezamawiajacy.pl/

assignment

Dostawa artykułów żywnościowych w podziale na 11 części:Część 1 – Mięso wołowe, wieprzowe oraz wędliny;Część 2 – Mięso drobiowe oraz wędliny drobiowe;Część 3 – Mleko i przetwory mleczne;Część 4 – Pieczywo i wyroby ciastkarskie;Część 5 – Artykuły suche, przyprawy , koncentraty;Część 6 – Ryby;Część 7 – Mrożonki (warzywa, owoce, lody);Część 8 – Jaja kurze;Część 9 – Tłuszcze roślinne;Część 10 – Warzywa i owoce;Część 11 – Woda mineralna;
Dostawa artykułów żywnościowych w podziale na 11 części:Część 1 – Mięso wołowe, wieprzowe oraz wędliny;Część 2 – Mięso drobiowe oraz wędliny drobiowe;Część 3 – Mleko i przetwory mleczne;Część 4 – Pieczywo i wyroby ciastkarskie;Część 5 – Artykuły suche, przyprawy ,...
Show more

Lots 1

Job / name

Mięso wołowe, wieprzowe oraz wędliny

Description of procurement /scope of services

Sukcesywna dostawa mięsa wołowego, wieprzowego oraz wędlin

Others CPV Codes
 • Beef
  15111100-0
 • Pork
  15113000-3
 • Sausages
  15131130-5

Lots 2

Job / name

Mięso drobiowe oraz wędliny drobiowe

Description of procurement /scope of services

Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego oraz wędlin drobiowych

Others CPV Codes
 • Animal products, meat and meat products
  15100000-9
 • Poultry
  15112000-6
 • Poultry sausages
  15131135-0

Lots 3

Job / name

Mleko i przetwory mleczne

Description of procurement /scope of services

Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych

Others CPV Codes
 • Dairy products
  15500000-3

Lots 4

Job / name

Pieczywo i wyroby ciastkarskie

Description of procurement /scope of services

Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich

Others CPV Codes
 • Bread products, fresh pastry goods and cakes
  15810000-9

Lots 5

Job / name

Artykuły suche, przyprawy , koncentraty

Description of procurement /scope of services

Sukcesywna dostawa artykułów suchych, przypraw, koncentratów

Others CPV Codes
 • Miscellaneous food products
  15800000-6
 • Miscellaneous food products and dried goods
  15890000-3
 • Processed food products
  15894000-1

Lots 6

Job / name

Ryby

Description of procurement /scope of services

Sukcesywna dostawa ryb

Others CPV Codes
 • Fish, crustaceans and aquatic products
  03310000-5
 • Fish
  03311000-2
 • Frozen fish, fish fillets and other fish meat
  15220000-6
 • Frozen fish
  15221000-3

Lots 7

Job / name

Mrożonki (warzywa, owoce, lody)

Description of procurement /scope of services

Sukcesywna dostawa mrożonek (warzywa, owoce, lody)

Others CPV Codes
 • Frozen vegetables
  15331170-9
 • Ice cream and similar products
  15555000-3

Lots 8

Job / name

Jaja kurze

Description of procurement /scope of services

Sukcesywna dostawa jaj

Others CPV Codes
 • Eggs
  03142500-3

Lots 9

Job / name

Tłuszcze roślinne

Description of procurement /scope of services

Sukcesywna dostawa tłuszczy roślinnych

Others CPV Codes
 • Vegetable oils
  15411100-3
 • Olive oil
  15411110-6
 • Hydrogenated or esterified oils or fats
  15423000-9

Lots 10

Job / name

Warzywa i owoce

Description of procurement /scope of services

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców

Others CPV Codes
 • Vegetables
  03221000-6
 • Citrus fruit
  03222200-5
 • Non-tropical fruit
  03222300-6

Lots 11

Job / name

Woda mineralna

Description of procurement /scope of services

Sukcesywna dostawa wody mineralnej

Others CPV Codes
 • Vegetables
  03221000-6
 • Citrus fruit
  03222200-5
 • Non-tropical fruit
  03222300-6

Polska-Warszawa: Różne produkty spożywcze

2022/S 167-473089

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008525
Adres pocztowy: ul. Alpejska 42
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-628
Państwo: Polska
E-mail: kkalinska@ikard.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ikard.ezamawiajacy.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ikard.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ikard.ezamawiajacy.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Podmiot Leczniczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa artykułów żywnościowych

II.1.2)Główny kod CPV
15800000 Różne produkty spożywcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa artykułów żywnościowych w podziale na 11 części:

Część 1 – Mięso wołowe, wieprzowe oraz wędliny;

Część 2 – Mięso drobiowe oraz wędliny drobiowe;

Część 3 – Mleko i przetwory mleczne;

Część 4 – Pieczywo i wyroby ciastkarskie;

Część 5 – Artykuły suche, przyprawy , koncentraty;

Część 6 – Ryby;

Część 7 – Mrożonki (warzywa, owoce, lody);

Część 8 – Jaja kurze;

Część 9 – Tłuszcze roślinne;

Część 10 – Warzywa i owoce;

Część 11 – Woda mineralna;

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mięso wołowe, wieprzowe oraz wędliny

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15111100 Wołowina
15113000 Wieprzowina
15131130 Wędliny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa mięsa wołowego, wieprzowego oraz wędlin

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mięso drobiowe oraz wędliny drobiowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15112000 Drób
15131135 Wędliny drobiowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego oraz wędlin drobiowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mleko i przetwory mleczne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pieczywo i wyroby ciastkarskie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15810000 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Artykuły suche, przyprawy , koncentraty

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15890000 Różne produkty spożywcze i produkty suszone
15800000 Różne produkty spożywcze
15894000 Przetworzone produkty spożywcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa artykułów suchych, przypraw, koncentratów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ryby

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03311000 Ryby
15221000 Ryby mrożone
15220000 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
03310000 Ryby, skorupiaki i produkty wodne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa ryb

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mrożonki (warzywa, owoce, lody)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15331170 Warzywa mrożone
15555000 Lody i produkty podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa mrożonek (warzywa, owoce, lody)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Jaja kurze

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500 Jaja
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa jaj

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Tłuszcze roślinne

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15423000 Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane
15411110 Oliwa z oliwek
15411100 Olej roślinny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa tłuszczy roślinnych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Warzywa i owoce

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03221000 Warzywa
03222200 Owoce cytrusowe
03222300 Owoce inne niż tropikalne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Woda mineralna

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03221000 Warzywa
03222200 Owoce cytrusowe
03222300 Owoce inne niż tropikalne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa wody mineralnej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w niniejszym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w niniejszym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w niniejszym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w Załączniku nr 8 i 8a do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma zakupowa pod adresem: https://ikard.ezamawiajacy.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 513-516 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin wniesienia odwołania określa art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2022