„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem w Nadleśnictwie Żagań – 2 postępowanie” Published by Tenders Electronic Daily

„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem w Nadleśnictwie Żagań – 2 postępowanie”

Application deadline

15.09.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Telecommunications cable and equipment
  32520000-4
Language

Polish

Contracting authority / owner

NADLEŚNICTWO ŻAGAŃ
ul. Żarska 14
68-100 Żagań
Poland
Tel.: +48 795557345
E-Mail: zagan@zielonagora.lasy.gov.pl
Website: https://zagan.zielonagora.lasy.gov.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż, budowa pierwszych elementów systemu wczesnego lokalizowania pożarów lasu mająca na celu przesyłać obraz z kamery ppoż. na dostrzegalni w Karlikach do pomieszczenia PAD w Nadleśnictwie Żagań. System będzie służył do celów łączności przeciwpożarowej Nadleśnictwa Żagań, w ramach inwestycji pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń zwianych z pożarami lasów " nr rozliczeniowy zadania 14 - 19 - 4.1 – 01.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż, budowa pierwszych elementów systemu wczesnego lokalizowania pożarów lasu mająca na celu przesyłać obraz z kamery ppoż. na dostrzegalni w Karlikach do pomieszczenia PAD w Nadleśnictwie Żagań. System będzie służył do celów łączności przeciwpożarowej...
Show more

Description of procurement /scope of services

Zakres robót obejmuje wykonanie: - montaż kamery ppoż., szafki sterującej na dostrzegalni, - montaż anteny radioliniowej na dostrzegalni Karliki skierowanej na Żagań - montaż akumulatorowej instalacji zasilania rezerwy przygotowanie instalacji do podłączenia agregatu prądotwórczego w Karlikach. - montaż dwóch telewizorów w PAD i dwóch rezerwowych do obserwacji obrazu z kamery ppoż. w Karliki oraz obrazu z innych kamer ppoż. Nadleśnictwa Żagań / lub mapy - montaż anteny radioliniowej na wieży skierowanej na Karliki - montaż urządzeń teletechnicznymi PAD w pomieszczeniu serwerowni. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów dostaw zawarty został w Załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia.
Zakres robót obejmuje wykonanie: - montaż kamery ppoż., szafki sterującej na dostrzegalni, - montaż anteny radioliniowej na dostrzegalni Karliki skierowanej na Żagań - montaż akumulatorowej instalacji zasilania rezerwy przygotowanie instalacji do podłączenia agregatu prądotwórczego w Karlikach....
Show more

Others CPV Codes
 • Construction work
  45000000-7
 • Electrical installation work
  45310000-3
 • Lightning-conductor installation work
  45312311-0
 • Installation of telecommunications equipment
  45314000-1
Project adress

Region (NUTS code): PL432 Zielonogórski
Nadleśnictwo Żagań

Polska-Żagań: Sprzęt i kable telekomunikacyjne

2022/S 159-452437

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NADLEŚNICTWO ŻAGAŃ
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 970254270
Adres pocztowy: ul. Żarska 14
Miejscowość: Żagań
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Blaczkowski
E-mail: zagan@zielonagora.lasy.gov.pl
Tel.: +48 795557345
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zagan.zielonagora.lasy.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zagan/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/pgl_lp_1419/SkrytkaESP
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem w Nadleśnictwie Żagań – 2 postępowanie”

Numer referencyjny: S.270.16.2022
II.1.2)Główny kod CPV
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż, budowa pierwszych elementów systemu wczesnego lokalizowania pożarów lasu mająca na celu przesyłać obraz z kamery ppoż. na dostrzegalni w Karlikach do pomieszczenia PAD w Nadleśnictwie Żagań. System będzie służył do celów łączności przeciwpożarowej Nadleśnictwa Żagań, w ramach inwestycji pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń zwianych z pożarami lasów " nr rozliczeniowy zadania 14 - 19 - 4.1 – 01.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45000000 Roboty budowlane
45312311 Montaż instalacji piorunochronnej
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Żagań

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót obejmuje wykonanie: - montaż kamery ppoż., szafki sterującej na dostrzegalni, - montaż anteny radioliniowej na dostrzegalni Karliki skierowanej na Żagań - montaż akumulatorowej instalacji zasilania rezerwy przygotowanie instalacji do podłączenia agregatu prądotwórczego w Karlikach. - montaż dwóch telewizorów w PAD i dwóch rezerwowych do obserwacji obrazu z kamery ppoż. w Karliki oraz obrazu z innych kamer ppoż. Nadleśnictwa Żagań / lub mapy - montaż anteny radioliniowej na wieży skierowanej na Karliki - montaż urządzeń teletechnicznymi PAD w pomieszczeniu serwerowni. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów dostaw zawarty został w Załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0007/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawierają wzory umów dla poszczególnych pakietów, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Nadleśnictwo Żagań

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/ wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 18.4. i 18.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2022