Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Published by Tenders Electronic Daily

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

Application deadline

26.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Coupons
    30199750-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

Radom
Poland
Tel.: +48 483608701
E-Mail: zzp@mops.radom.pl
Website: http://www.bip.mops.radom.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych na zakup gorących posiłków (obiadów) w placówkach gastronomicznych oraz gotowych posiłków, dań i artykułów spożywczych w placówkach handlowych, o wartości nominalnej i nabywczej 8,00 zł, w ilości nie większej niż 168.000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych na zakup gorących posiłków (obiadów) w placówkach gastronomicznych oraz gotowych posiłków, dań i artykułów spożywczych w placówkach handlowych, o wartości nominalnej i nabywczej 8,00 zł, w ilości nie większej niż 168.000...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, o wartości nominalnej i nabywczej 8,00 zł, w ilości nie większej niż 168.000 sztuk, możliwych do realizacji w granicach administracyjnych miasta Radomia,w terminie co najmniej 6 miesięcy od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego i podpisania przez niego protokołu odbioru. Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ. Klauzula informacyjna RODO: Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zawarta jest w rozdz. XXIII SWZ. Pozostałe informacje: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 13440,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. 2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu (formularze są dostępne pod linkiem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, https://epuap.gov.pl/wps/portal). 3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Składanie oferty odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie Wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 14. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 15. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 16. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, o wartości nominalnej i nabywczej 8,00 zł, w ilości nie większej niż 168.000 sztuk, możliwych do realizacji w granicach administracyjnych miasta Radomia,w terminie...
Show more

Project adress

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom, Polska

Polska-Radom: Talony

2022/S 184-518048

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Roleder; Anna Angielczyk; Katarzyna Ośko-Bojanowicz;
E-mail: zzp@mops.radom.pl
Tel.: +48 483608701
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.mops.radom.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

Numer referencyjny: ZZP.260.3.4.2022.MR
II.1.2)Główny kod CPV
30199750 Talony
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych na zakup gorących posiłków (obiadów) w placówkach gastronomicznych oraz gotowych posiłków, dań i artykułów spożywczych w placówkach handlowych, o wartości nominalnej i nabywczej 8,00 zł, w ilości nie większej niż 168.000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, o wartości nominalnej i nabywczej 8,00 zł, w ilości nie większej niż 168.000 sztuk, możliwych do realizacji w granicach administracyjnych miasta Radomia,

w terminie co najmniej 6 miesięcy od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego i podpisania przez niego protokołu odbioru. Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ. Klauzula informacyjna RODO: Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zawarta jest w rozdz. XXIII SWZ. Pozostałe informacje: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 13440,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. 2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu (formularze są dostępne pod linkiem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, https://epuap.gov.pl/wps/portal). 3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Składanie oferty odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie Wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 14. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 15. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 16. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów:

a) kryterium nr 1 – cena ofertowa zamówienia – 50 %,

b) kryterium nr 2 – ilość placówek handlowych (o których mowa w rozdz. IV pkt 6.2. SWZ - umożliwiających realizację oferowanych bonów) – 50 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawiera § 7 umowy. Termin realizacji umowy określono w § 3 w/w projektu umowy oraz rozdziale V SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Osoby upoważnione - patrz. VI.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z post.wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.108 ust.1 uPzp.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst.:art. 7 ust.1 ust. z dnia 13.04.2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dot.środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozp.Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozp.(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1).Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4, uPzp. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami są pracownicy Zespołu ds. Zamówień Publicznych: Marcin Roleder – Specjalista w Zespole ds. Zamówień Publicznych; Anna Angielczyk – Inspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych; Katarzyna Ośko-Bojanowicz – Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych. Osobą uprawnioną do otwarcia ofert jest każdy wyznaczony przez Zamawiającego pracownik Zamawiającego będący członkiem komisji przetargowej powołany do tej czynności zgodnie z regulaminem Prac Komisji Przetargowej Zamawiającego. 1. Zamawiając żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy:

a) Wykaz placówek handlowych - podanych w ofercie na potwierdzenie zgodności z cechami wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia SWZ w zakresie dotyczącym placówek - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych – stanowiący Załącznik nr 2. Przez placówki handlowe Zamawiający rozumie placówki, o których mowa w rozdz. IV pkt 6.2 i pkt 6 lit. b) SWZ.

b) Wykaz placówek gastronomicznych akceptujących realizację oferowanych przez Wykonawcę bonów żywieniowych – stanowiący Załącznik nr 3. Przez placówki gastronomiczne Zamawiający rozumie placówki, o których mowa w rozdz. IV pkt 6.1 i 6 lit. a) SWZ

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ZAWARTO W ROZDZIALE VIII SWZ.

WYMAGANIE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE JEDZ ORAZ WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ZAWARTO W ROZDZIALE IX SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. W niniejszym postępowaniu odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2022