Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης (MIS 5095003) Published by Tenders Electronic Daily

Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης (MIS 5095003)

There are changes or additional information to this announcement. Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης (MIS 5095003) (27.09.2022 20:18)

Application deadline

30.09.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Business intelligence software development services
  72212482-1
Language

Greek

Contracting authority / owner

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2
11526 ΑΘΗΝΑ
Greece
Tel.: +30 2106930440
E-Mail: justedespa@mou.gr
Website: www.ministryofjustice.gr

assignment

Κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων δεδομένων δικαιοσύνης.
Κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος...
Show more

Description of procurement /scope of services

Αντικείμενο του Έργου είναι η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων δεδομένων δικαιοσύνης. Οι στατιστικές ανάγκες στις οποίες είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται διαρκώς το Υπουργείο πηγάζουν:• από τον Οργανισμό Λειτουργίας του, στον οποίο αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat) είναι:- η συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων (που αφορούν ιδίως στον αριθμό, στη φύση και στο αντικείμενο των υποθέσεων, στο ύψος των διεκδικουμένων απαιτήσεων, στη χρονική διάρκεια της διαδικασίας και στην, κατά το δυνατό, εκτίμηση του κόστους της διαδικασίας) είτε μέσω των οικείων πληροφοριακών συστημάτων με τα οποία διαλειτουργεί το δικό του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, είτε κατόπιν διαβίβασης στατιστικών στοιχείων από τα αρμόδια όργανα του συνόλου των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Xώρας για κάθε κατηγορία υποθέσεων και διαδικασία ενώπιον τους,- η συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων και αναλυτικών πληροφοριών, είτε μέσω των οικείων πληροφοριακών συστημάτων με τα οποία διαλειτουργεί το δικό του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, είτε κατόπιν διαβίβασης στατιστικών στοιχείων και αναλυτικών πληροφοριών από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης ή τα αρμόδια δικαστήρια, κατά περίπτωση, για τις υποθέσεις που διευθετήθηκαν με διαμεσολάβηση και δικαστική μεσολάβηση, καθώς και για τις υποθέσεις που έχουν υπαχθεί σε διαιτησία,- η δημιουργία ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών, προκειμένου να υποβληθούν τεκμηριωμένες απόψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα αρμόδια δικαστικά όργανα για τη δημιουργία, επέκταση και επικαιροποίηση των οικείων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και για την ανάλυση και μελέτη των στατιστικών δεδομένων,- η μέτρηση, βάσει των στατιστικών στοιχείων των περ. α΄ και β΄, της απόδοσης κάθε δικαστικής μονάδας ανά περιοχή και βαθμό δικαιοδοσίας και κάθε δικαστικής περιφέρειας συνολικά, προς διευκόλυνση της αξιολόγησής τους από τα αρμόδια δικαστικά όργανα,- η υποβολή εκτιμήσεων στα αρμόδια δικαστικά όργανα, βάσει των στατιστικών στοιχείων των περ. α΄ και β', για τις αναμενόμενες εισροές και εκροές υποθέσεων ανά κατηγορία, τόσο για το επόμενο δικαστικό έτος όσο και σε ορίζοντα πενταετίας,- η υποβολή τεκμηριωμένων απόψεων στα αρμόδια δικαστικά όργανα, βάσει των στατιστικών στοιχείων των περ. α΄ και β΄, για τη διευθέτηση της ομαλής ροής των δικαστικών υποθέσεων και την αντιμετώπιση των οργανωτικών στρεβλώσεων, καθώς και για τη δημιουργία νέων οργανωτικών μονάδων και δομών,- η υποβολή τεκμηριωμένων απόψεων στα αρμόδια δικαστικά όργανα, βάσει των στατιστικών στοιχείων των περ. α΄ και β΄, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βέλτιστος αριθμός ανθρώπινου δυναμικού για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων, καθώς και να προβλεφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό σε ορίζοντα πενταετίας,- η υποβολή τεκμηριωμένων απόψεων στα αρμόδια δικαστικά όργανα για τη δημιουργία συστημάτων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων που αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερη επιβάρυνση στα δικαστήρια της Xώρας,- η κατ’ έτος αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην απονομή της δικαιοσύνης, καθώς και των συναφών μέτρων.• από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις του ΥΔ, όπως η συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι διεξάγουν τακτικούς και έκτακτους κύκλους αξιολόγησης της χώρας στο πλαίσιο των οποίων ζητείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίων που περιέχουν λεπτομερή στατιστικά δεδομένα για τις εργασίες των ελληνικών δικαστηρίων,• από την ιδιότητά του ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) και τη συνεργασία που έχει αναπτύξει με την ΕΛΣΤΑΤ για την παροχή στοιχείων σχετικά με τις στατιστικές Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,• από την αναγκαιότητα άμεσης και έγκαιρης ανταπόκρισης σε ad hoc ερωτήματα που προέρχονται από διάφορες πηγές.
Αντικείμενο του Έργου είναι η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος...
Show more

Others CPV Codes
 • Software package and information systems
  48000000-8
 • Software programming and consultancy services
  72200000-7
 • Software testing
  72254000-0
 • Database services
  72320000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επιχειρηματικών πληροφοριών

2022/S 150-428553

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 11526
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Κολιού
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: justedespa@mou.gr
Τηλέφωνο: +30 2106930440
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ministryofjustice.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης (MIS 5095003)

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72212482 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επιχειρηματικών πληροφοριών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων δεδομένων δικαιοσύνης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 786 391.70 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
48000000 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
72200000 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
72254000 Δοκιμές λογισμικού
72320000 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο του Έργου είναι η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων δεδομένων δικαιοσύνης. Οι στατιστικές ανάγκες στις οποίες είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται διαρκώς το Υπουργείο πηγάζουν:

• από τον Οργανισμό Λειτουργίας του, στον οποίο αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat) είναι:

- η συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων (που αφορούν ιδίως στον αριθμό, στη φύση και στο αντικείμενο των υποθέσεων, στο ύψος των διεκδικουμένων απαιτήσεων, στη χρονική διάρκεια της διαδικασίας και στην, κατά το δυνατό, εκτίμηση του κόστους της διαδικασίας) είτε μέσω των οικείων πληροφοριακών συστημάτων με τα οποία διαλειτουργεί το δικό του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, είτε κατόπιν διαβίβασης στατιστικών στοιχείων από τα αρμόδια όργανα του συνόλου των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Xώρας για κάθε κατηγορία υποθέσεων και διαδικασία ενώπιον τους,

- η συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων και αναλυτικών πληροφοριών, είτε μέσω των οικείων πληροφοριακών συστημάτων με τα οποία διαλειτουργεί το δικό του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, είτε κατόπιν διαβίβασης στατιστικών στοιχείων και αναλυτικών πληροφοριών από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης ή τα αρμόδια δικαστήρια, κατά περίπτωση, για τις υποθέσεις που διευθετήθηκαν με διαμεσολάβηση και δικαστική μεσολάβηση, καθώς και για τις υποθέσεις που έχουν υπαχθεί σε διαιτησία,

- η δημιουργία ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών, προκειμένου να υποβληθούν τεκμηριωμένες απόψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα αρμόδια δικαστικά όργανα για τη δημιουργία, επέκταση και επικαιροποίηση των οικείων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και για την ανάλυση και μελέτη των στατιστικών δεδομένων,

- η μέτρηση, βάσει των στατιστικών στοιχείων των περ. α΄ και β΄, της απόδοσης κάθε δικαστικής μονάδας ανά περιοχή και βαθμό δικαιοδοσίας και κάθε δικαστικής περιφέρειας συνολικά, προς διευκόλυνση της αξιολόγησής τους από τα αρμόδια δικαστικά όργανα,

- η υποβολή εκτιμήσεων στα αρμόδια δικαστικά όργανα, βάσει των στατιστικών στοιχείων των περ. α΄ και β', για τις αναμενόμενες εισροές και εκροές υποθέσεων ανά κατηγορία, τόσο για το επόμενο δικαστικό έτος όσο και σε ορίζοντα πενταετίας,

- η υποβολή τεκμηριωμένων απόψεων στα αρμόδια δικαστικά όργανα, βάσει των στατιστικών στοιχείων των περ. α΄ και β΄, για τη διευθέτηση της ομαλής ροής των δικαστικών υποθέσεων και την αντιμετώπιση των οργανωτικών στρεβλώσεων, καθώς και για τη δημιουργία νέων οργανωτικών μονάδων και δομών,

- η υποβολή τεκμηριωμένων απόψεων στα αρμόδια δικαστικά όργανα, βάσει των στατιστικών στοιχείων των περ. α΄ και β΄, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βέλτιστος αριθμός ανθρώπινου δυναμικού για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων, καθώς και να προβλεφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό σε ορίζοντα πενταετίας,

- η υποβολή τεκμηριωμένων απόψεων στα αρμόδια δικαστικά όργανα για τη δημιουργία συστημάτων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων που αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερη επιβάρυνση στα δικαστήρια της Xώρας,

- η κατ’ έτος αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην απονομή της δικαιοσύνης, καθώς και των συναφών μέτρων.

• από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις του ΥΔ, όπως η συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι διεξάγουν τακτικούς και έκτακτους κύκλους αξιολόγησης της χώρας στο πλαίσιο των οποίων ζητείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίων που περιέχουν λεπτομερή στατιστικά δεδομένα για τις εργασίες των ελληνικών δικαστηρίων,

• από την ιδιότητά του ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) και τη συνεργασία που έχει αναπτύξει με την ΕΛΣΤΑΤ για την παροχή στοιχείων σχετικά με τις στατιστικές Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,

• από την αναγκαιότητα άμεσης και έγκαιρης ανταπόκρισης σε ad hoc ερωτήματα που προέρχονται από διάφορες πηγές.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 1. Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης 1.1 Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο / Στάθμιση: 15%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 1.2 Αρχιτεκτονική προτεινόμενης λύσης / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 1.3 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού / Στάθμιση: 15%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 2. Προδιαγραφές Υπηρεσιών 2.1 Μεθοδολογία υλοποίησης. Παραμετροποίηση κεντρικών συστημάτων και μετάπτωσης δεδομένων / Στάθμιση: 25%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 2.2 Πλάνο Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό / Στάθμιση: 5%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 2.3 Δοκιμές ελέγχου / επιτόπια παρουσία και δοκιμαστική λειτουργία / υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 3. Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 3.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Χρονοδιάγραμμα, Πακέτα Εργασιών) / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 3.2 Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου και Οργάνωσης Ομάδας Έργου / Στάθμιση: 10%
Τιμή - Στάθμιση: Λi=80*(ΤΒi/ΤBmax)+20*(Οmin/Οi)
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 786 391.70 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης: «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1245/22-07-2022 (ΑΔΑ 92Α946ΜΠΥΓ-6ΓΞ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5095003.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Αναθέτουσα Αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτή που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι σε ποσοστό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 20% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις χρήσεις 2019, 2020, 2021, ίσο ή μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων του.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία στην υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι (ή εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων κάθε μέλος αυτής) απαιτείται:

α) να διαθέτουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη έργων συναφούς αντικειμένου με το παρόν έργο και ειδικά σε έργα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής με αντικείμενο το σχεδιασμό, ανάλυση, ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων, επιχειρηματικής ευφυΐας και πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακών εφαρμογών, στα οποία να περιλαμβάνονται και υποστηρικτικές λειτουργίες και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα σύστημα παραγωγής αναφορών, εκπαίδευση στελεχών και τελικών χρηστών, υποστήριξη κατά τη δοκιμαστική και παραγωγική λειτουργία, μετάπτωση δεδομένων, κα.

Ειδικότερα, ως ελάχιστη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θεωρείται η εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση ενός (1) κατ’ ελάχιστο ανάλογου έργου εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού, το οποίο να έχει προϋπολογισμό που να ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου χωρίς ΦΠΑ. Το αντικείμενο του έργου που περιγράφεται, είναι δυνατόν να καλύπτεται όχι μόνο από ένα έργο αλλά και από διαφορετικά έργα. Σε αυτή τη περίπτωση το άθροισμα του προϋπολογισμού των έργων πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο στο 50% του προϋπολογισμού του παρόντος και όλα να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών.

Ως ανάλογο έργο νοείται το έργο που πληροί σωρευτικά τους παρακάτω όρους:

• σχεδιασμό και παραμετροποίηση/υλοποίηση αποθήκης δεδομένων

• σχεδιασμό και παραμετροποίηση/υλοποίηση λύσης επιχειρηματικής ευφυΐας

• παραγωγή δεικτών και αναφορών

• οπτικοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, τη μορφή κοινοπραξίας, τότε πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία όπως ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.

β) να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική δομή που να περιλαμβάνει μονάδα/μονάδες για την Οργάνωση και Διαχείριση έργων, τον Έλεγχο Ποιότητας των παραδοτέων και των υπηρεσιών, την ανάπτυξη/παραμετροποίηση έργων συστημάτων και εφαρμογών, την υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας (helpdesk) ή ισοδύναμες δομές που να διασφαλίζουν την ομαλή, απρόσκοπτη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου,

γ) να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Κατ’ ελάχιστον για την ομάδα έργου απαιτείται:

i) τουλάχιστον 60% της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας να καλύπτεται από στελέχη του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου,

ii) ο Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής αυτού να έχουν εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών που να έχει αποκτηθεί εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, στη διοίκηση και συντονισμό έργων ανάλογου αντικειμένου και ανάλογου μεγέθους,

iii) ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας να έχει εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, που να έχει αποκτηθεί εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, στη διασφάλιση ποιότητας έργων ανάλογου αντικειμένου και ανάλογου μεγέθους,

iv) ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης/Παραμετροποίησης Εφαρμογών να έχει συμμετάσχει εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών ως υπεύθυνος ή μέλος της ομάδας ανάπτυξης σε τουλάχιστον δύο (2) έργα ανάλογου αντικειμένου και ανάλογου μεγέθους,

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

v) ο Υπεύθυνος Έργου, ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου αυτού και ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας να είναι στελέχη του Αναδόχου, είτε σε περίπτωση κοινοπραξίας, του φορέα που αναλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο έργο,

vi) να αποτελείται από τουλάχιστον δέκα (10) στελέχη, συμπεριλαμβανομένων του Υπεύθυνου έργου και του αναπληρωτή αυτού, του Υπεύθυνου διασφάλισης ποιότητας και του Υπεύθυνου ανάπτυξης/παραμετροποίησης εφαρμογών με εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε:

α) σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας,

β) (στατιστική) ανάλυση δεδομένων,

γ) σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών.

vii) να διαθέτει έναν (1) Επιχειρησιακό Σύμβουλο, με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον σχεδιασμό και ανάπτυξη επιχειρησιακών διαδικασιών λειτουργίας σε φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους εξής τρόπους: α) Τμηματικές πληρωμές με χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, ή β) Τμηματικές πληρωμές σε 3 δόσεις και θα συνδέεται υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης και το κόστος των παραδοτέων που θα παραληφθούν σύμφωνα με την οικονομική προσφορά. (Παρ. 5.1)

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/09/2022
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/10/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ, Ιατρίδου 2 11526 Αθήνα, 5ος Όρ, Τμ. Γραμματείας, Γρ. 16) σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φακέλους, όπου αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η επιτροπή διενέργειας / επιτροπή αξιολόγησης, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016. Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Α. Ο Αύξων Αριθμός που έλαβε ο διαγωνισμός για την παρούσα σύμβαση στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 169431.

Β. Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων για παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών είναι η 15/09/2022.

Γ. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 15.727,83€ (το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ).

Δ. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ε. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

(Βλέπε παρ. 3.4 της Διακήρυξης).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/08/2022